Bijgewerkt: 19 januari 2022

Presentatie 'Raadsonderzoek subsidierelatie Stichting Cardanus'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
25-06-2012

Op maandagavond 25 juni 2012 om 19.30 uur vond in het raadhuis van Amstelveen de presentatie plaats van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie van de gemeente Amstelveen met welzijnsstichting Cardanus.

Het onderzoek werd begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van alle fracties onder voorzitterschap van Tim Lechner (VVD). De begeleidingscommissie presenteerde de conclusies en aanbevelingen van het raadsonderzoek. De gemeenteraad gaat het onderzoek naar verwachting in september 2012 bespreken.

Het onderzoek bestond uit diverse elementen: bronnenonderzoek en analyse, interviews met betrokkenen (gemeenteraad, college van B en W, ambtelijke organisatie, bestuur en directie Cardanus) en steekproefsgewijs toetsing van het subsidieproces (van subsidieaanvraag, toekenning en uitvoering activiteit/project tot verantwoording).

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in november 2011 besloten om een raadsonderzoek uit te voeren naar de praktijkervaringen en leerpunten van de subsidierelatie met welzijnsstichting Cardanus. De commissie heeft het bureau Necker van Naem uit Utrecht gekozen voor de uitvoering van het onderzoek.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tim Lechner (VVD) voorzitter van de commissie verwelkomt de aanwezigen in de raadzaal


Centrale vraag

Centrale vraag van het raadsonderzoek was, welke leerpunten moet de gemeente uit de ontwikkelingen bij Cardanus trekken ten aanzien van de omgang met door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Niet alle actoren en gebeurtenissen tussen 2001-2011 zijn in kaart gebracht, maar focus op gebeurtenissen en periodes die bepalend waren.

De leden van de begeleidingscommissie bedankten alle betrokkenen, die ondanks de aanwezige tijdsdruk hebben meegewerkt aan het onderzoek. Gedurende een lange reeks van jaren is door heel veel werknemers, vrijwilligers en betrokkenen, zowel vanuit de gemeente, als vanuit Cardanus, met veel inzet gewerkt. Er is veel en vooral ook heel goed werk verricht. Toch komt de commissie tot een aantal stevige conclusies en stelt zij vast, dat er zowel bij de gemeente als bij Cardanus tekortkomingen waren die een optimale uitvoering van het welzijnswerk in de weg hebben gestaan.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Frank Berkhout (D66) lid van de commissie geeft uitleg over het onderzoek


Cardanus schiet te kort in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Cardanus is er niet in geslaagd om de organisatie die uit de fusie is ontstaan te professionaliseren, de schaalvergroting die volgde organisatorisch 'bij te benen' en een organisatie op te bouwen met een sterke identiteit, samenhang en voldoende continuïteit in de werkwijze.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Veel betrokkenen kwamen naar de presentatie van de bevindingen van het onderzoek


Er was vele jaren sprake van exploitatietekorten. Cardanus is er niet in geslaagd de bedrijfsvoering zodanig te professionaliseren, dat inzicht kan worden geboden in de prestaties die zij leverde. Er was sprake van gebrek aan continuïteit op cruciale posities binnen de Raad van Toezicht, het management en het bestuur.

De gemeente schiet te kort als subsidiepartner

De wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen gemeente en Cardanus waren onduidelijk. Er was ambtelijk, bestuurlijk en politiek geen gedeeld beeld en geen consistente werkwijze. De ingevoerde systematiek van outputsubsidiëring is vooral in procesmatige zin toegepast en onvoldoende gebruikt voor monitorlig, (bij)sturing en controle op Cardanus.

Gemeente en Cardanus investeren onvoldoende in verbeteren van relatie

De relatie bood onvoldoende basis voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van het welzijnswerk. • Geen van beide partijen nam de verantwoordelijkheid om de tekortkomingen In samenhang en in gezamenlijkheid met de ander aan te pakken.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper (CU) commissielid aan het woord


Jongerenwerk wordt breekijzer

Het gebrek aan vertrouwen slaat door de jongerenproblematiek (2007-2008) om in wantrouwen en heeft uiteindelijk geleid tot een schuldvraag. De schuld voor het niet in kontrol zijn met betrekking tot het jongerenwerk werd door raad en college eenzijdig bij Cardanus gelegd. Het gemeentebestuur zag geen vertrouwensbasis meer, om gezamenlijk aan de gesignaleerde tekortkomingen te werken en kiest voor nieuwe organisatievormen voor het welzijnswerk.

Aanbevelingen van de commissie

In gezamenlijkheid met welzijnsstichtingen c.q. aanbieders in het welzijnswerk tot een gedeelde visie (inhoud, relatie, taken en verantwoordelijkheden) te komen. Duidelijke afspraken te maken over de wijze, waarop deze visie wordt vastgesteld, op welke wijze de realisatie wordt gemonitord, en op welke momenten een evaluatie wordt gemaakt van de relatie. In het monitoren en evalueren moet de gemeenteraad betrokken worden. Verantwoordelijkheden in de aansturing op de welzijnsinstelling vast te leggen.

Structureel vorm te geven aan overleg met de welzijnsinstellingen en in gezamenlijkheid nagaan, of doelen worden behaald en wat er incidenteel en structureel moet veranderen om effectief te kunnen zijn. Vooraf voorwaarden te stellen aan de bedrijfsvoering van de welzijnsinstelling door te borgen, dat inzicht wordt gegeven in bedrijfsvoeringsindicatoren.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tim Lechner, voorzitter van de commissie overhandigt het rapport aan burgemeester Jan van Zanen


Een procedure vast te leggen die voorziet in handelingsrepertoire (bijvoorbeeld mediation, of vormen van preventieve geschillenbeslechting) bij verschillen van inzicht, waarbij de relatie verstoord raakt en reguliere afspraken en procedures niet voldoen. Maak daarbij expliciet, welke rol de raad in deze procedure dient te vervullen.

Niet te voorbarig een besluit te nemen over de wijze, waarop het welzijnswerk wordt uitgevoerd. De hierboven genoemde voorwaarden zijn bepalend voor de te kiezen uitvoeringsvorm en tevens kritische succesvoorwaarden voor doelmatig en doeltreffend welzijnsbeleid.

Na het voorlezen van het resultaat en de aanbevelingen van de commissie, kreeg Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, de voorzitter van de gemeenteraad het rapport aangeboden en als alles volgens de plannen loopt, gaat de gemeenteraad verder met de besprekingen op 19 september 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.