Bijgewerkt: 2 december 2021

Presentatie ICT en nieuwe website gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

In aanvulling op de presentatie ICT en Website, tijdens de commissie ABM van 16 mei 2013 bericht ik u het volgende.

In januari 2013 heeft de gemeente de website gelanceerd. Inmiddels is er getest, hoe bezoekers de website ervaren. Die test is positief uitgevallen. De respondenten uit de digitale test geven de website rapportcijfer 7.2. De deelnemers aan de kwalitatieve test geven aan de website gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te vinden en de benodigde informatie goed te kunnen vinden.

Het vernieuwen van de website was een omvangrijk proces. Er is onderzocht, hoe de nieuwe website eruit zou moeten komen te zien, er is een nieuw CMS gebouwd, er is een nieuw ontwerp gemaakt, nieuwe boomschema’s en zo’n 10.000 pagina’s zijn bekeken, oude informatie is verwijderd of geactualiseerd en vervolgens gemigreerd naar de nieuwe site.

Inmiddels is de site operationeel. Een aantal zaken is nog in ontwikkeling. Tijdens de commissievergadering van 16 mei hebben wij u middels een presentatie verteld over de stand van zaken van de huidige website. Tijdens de vergadering is aandacht gevraagd voor een aantal zaken. In deze brief willen wij hierop een korte toelichting geven en tevens meer informatie geven over de webrichtlijnen.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Aandachtspunten tijdens de ABM Commissie

De heer Van Oord (BBA) vroeg naar het aantal bezoekers op de website. Gemiddeld krijgt de site tussen de 40.000 en 50.000 unieke bezoekers per maand. Zij blijven gemiddeld vier minuten op de site en bezoeken gemiddeld 4 pagina’s. De meest bezochte pagina’s zijn (in aflopende volgorde): wonen en leven, openingstijden balie/raadhuis, vacatures, parkeren, paspoort, Zorgvlied, bestuur en organisatie en afval en grofvuil.

De heer Van Erp (SP) deed de suggestie om de wijkplatforms via een knop bereikbaar te maken. Hij miste de aanwezigheid van de wijkplatforms op de website. Een speciale wijkpagina is in de maak, maar naar aanleiding van de suggestie van de heer Van Erp zijn er vrijdagochtend onmiddellijk links van de betreffende wijkplatforms op de site geplaatst.

Daarnaast vertelde de heer Van Erp, dat een aantal personen die hij heeft gesproken aangaven, dat het zoekpad op de website niet duidelijk is. Uit eigen onderzoek (kwalitatieve test N=8 en kwantitatieve test N=275) is naar voren gekomen, dat het zoekpad voldoende duidelijk is. Wij zullen echter in een volgende test opnieuw aandacht vragen voor het zoekpad.

De heer Bulsing gaf aan, dat op de website van Amstelveen onder de internationale pagina’s het logo van I Amsterdam vermeld staat. Voor de volledigheid wijs ik erop, dat de teksten alleen over Amstelveen gaan. Daarnaast voelen wij ons zeer verbonden met I Amsterdam en AIB, middels onze internationale profilering. Maar om alle misverstanden te voorkomen laten wij het logo van I Amsterdam verwijderen.

Nadere informatie over de webrichtlijnen

Met de vernieuwing van de website streven wij ernaar om het waarmerk van de landelijk opgestelde webrichtlijnen te behalen. De stand van zaken is als volgt. De webrichtlijnen zijn opgesteld om te garanderen, dat websites van overheden toegankelijk, klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

Websites moeten door iedereen gebruikt kunnen worden; ook door mensen die niet goed kunnen horen, zien of moeite hebben met ingewikkelde teksten, of geen muis kunnen gebruiken. Een toegankelijke website moet ook voor zoekmachines goed te ‘lezen’ zijn.

De webrichtlijnen bestaan sinds 2004. Ze zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). In 2006 is het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites genomen. In 2008 werden de webrichtlijnen opgenomen in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). Hierdoor is het voldoen aan de webrichtlijnen ook verplicht voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het voldoen aan de webrichtlijnen is verplicht, maar niet op basis van een wet. Er zijn geen sancties aan verbonden.

De eerste set webrichtlijnen, waar overheidswebsites aan moesten voldoen was ‘Webrichtlijnen versie 1’. In 2011 is Webrichtlijnen versie 2 vastgesteld. Wijzigingen in de internationale richtlijnen waren reden voor wijziging van versie 1 naar versie 2. Versie 2 is technisch complexer en het begrip ‘toegankelijkheid’ wordt breder bekeken. Tot 2015 bestaan de webrichtlijnen versie 1 en versie 2 naast elkaar. Overheden mogen zelf bepalen welke versie gebruikt wordt om aan de verplichting te voldoen.

Webrichtlijnen versie 2 kent verschillende niveaus; niveau A, AA en AAA. ‘Voldoen aan de webrichtlijnen’ staat gelijk aan behalen van niveau AA. Op dit moment voldoet een kwart van de gemeenten aan de webrichtlijnen versie 1. Nog geen enkele gemeente voldoet aan de webrichtlijnen versie 2.

www.amstelveen.nl  

De vernieuwde website van de gemeente Amstelveen is ontworpen, gebouwd en wordt beheerd volgens de Webrichtlijnen versie 2. Het doel is te voldoen aan niveau AA. Begin februari 2013 is de website voor de eerste maal op dit niveau getest. In april volgde de hertest.

Op dit moment voldoet onze website nog niet aan de webrichtlijnen (versie 2). Zo’n 75% van de Nederlandse gemeenten voldoet niet aan de webrichtlijnen. Zoals gezegd geen enkele gemeente voldoet momenteel aan Webrichtlijnen versie 2.

Amstelveen streeft ernaar in het najaar van 2013 aan de webrichtlijnen te voldoen. De aanbevelingen uit de testen zijn opgepakt en opgelost, met uitzondering van de aanbevelingen over de digitale formulieren. Het omzetten van deze formulieren, zodat ze voldoen aan de Webrichtlijnen versie 2 is een complexe aangelegenheid. In september 2013 is dit afgerond. De finale hertest zal in het najaar van 2013 volgen. Als we dan de status AA verkrijgen, zal Amstelveen een van de eerste gemeenten zijn die voldoet aan Webrichtlijnen versie 2.

Ik zal u van de resultaten van de test in het najaar op de hoogte brengen.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mr. J.H.C. van Zanen


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS