Bijgewerkt: 4 december 2021

Port-o-Let Services al eerder in opspraak

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Herbert Raat
03-09-2013

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) schrijft erover op zijn weblog


Vorig week kwam het bedrijf Port-o-Let in opspraak, omdat zij de toiletten van het 'Dekmantel' festival geloosd hadden in het Amsterdamse Bos. Volgens het bedrijf lag de schuld bij het eenmansbedrijf die zij weer hadden ingehuurd. Nu blijkt, dat Port-o-Let op 7 augustus 2013 illegaal geloosd heeft in het riool op de Noordpolderweg in Aalsmeer.

portolet Amstelveen
(Foto buurtbewoner - 2013)

Een werknemer van het bedrijf Port-o-Let loost afval, waarschijnlijk illegaal in het riool op de Noordpolderweg in Aalsmeer op 7 augustus 2013 om 10 uur. Het is een zogenaamde indirecte lozing, want het afvalwater via de gemeentelijke riolering en riool afvalwater zuiveringsinstallatie uiteindelijk op het oppervlaktewater terechtkomt


Een buurtbewoner heeft de foto gemaakt en een alerte ambtenaar heeft het bedrijf meteen aangesproken. Vandaag heb ik de gemeenteraad geïnformeerd over de situatie. Port-o-Let is ondanks hun hoogdravende praatjes over het milieu nog niet van ons af.

De directeur zegt op de site van Port-o-Let, dat: ‘zij voor de klant de complete sanitaire zorg uit handen nemen’. Dat kan niet betekenen, dat Amstelveen en Aalsmeer hun bende mogen opruimen.


Herbert Raat, wethouder Vergunningen en Handhaving informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

In het weekend van 23 t/m 25 augustus 2013 vond op het “Land van Bosse” in het Amsterdamse Bos een middelgroot evenement plaats onder de naam “Dekmantel”. Dit meerdaagse dance evenement mocht maximaal 5000 bezoekers per dag ontvangen. Op één incident na is het evenement rustig verlopen. Er zijn bij de gemeente, of politie geen klachten binnen gekomen. Gezien de aard van het incident en de aandacht in de media hiervoor, wil ik u informeren over het verloop en de afhandeling ervan.

Illegale lozing ecotoiletten

In de vergunningvoorwaarden eist de gemeente één toiletvoorziening per 150 bezoekers. Omdat het een meerdaags evenement betrof, moeten deze toiletten tussentijds worden geleegd. De vergunninghouder heeft deze taken uitbesteed aan de firma Port-o-Let. Deze firma heeft op haar beurt het legen van de toiletten uitbesteed aan een andere partij, een eenmansbedrijfje.

Deze persoon heeft ervoor gekozen de volle toiletten te legen naast de burgemeester Colijnweg, ter hoogte van de Nieuwe Meerlaan. Het moge duidelijk zijn, dat het hier om een illegale lozing gaat die onacceptabel is en om een krachtige reactie vraagt.

Onderzoek

Na het ontdekken van de illegale lozing heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos, i.s.m. Dekmantel, direct een bedrijf ingeschakeld om het op te ruimen. Daarbij zijn de boswachters, die ook buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) zijn, een onderzoek gestart naar de dader van deze overtreding. De overtreder is snel achterhaald en vervolgens gehoord. Hij heeft inmiddels bekend. De provincie zal bodemmonsters nemen om vast te stellen, of de opruimwerkzaamheden voldoende waren. Indien nodig worden aanvullende opruimwerkzaamheden verricht.

Binnen de gemeentelijke organisatie is tevens een melding bekend van een illegale lozing van Port-o-Let toiletten op de Noordpolderweg in Aalsmeer. Deze melding dateert van 7 augustus 2013. Hier is direct melding van gemaakt bij Port-o-Let, met de waarschuwing, dat bij herhaling aangifte gedaan zou worden. Op deze aanschrijving door de gemeente is door Port-o-Let niet gereageerd. Vanzelfsprekend wordt het bedrijf hier op aangesproken en zal deze eerdere melding worden betrokken bij de verdere afhandeling van dit incident.

Actiepunten

De gemeente treedt streng op tegen dergelijke illegale lozingen. Het betreft hier een ernstig milieudelict, dat naast schade aan het milieu ook stankoverlast voor omwonenden veroorzaakt. Na overleg met de organisatie van het Amsterdamse Bos heeft de gemeente gekozen voor drie acties om het dossier af te handelen. Te weten:

1. Strafrechtelijk: De BOA’s van het Amsterdamse Bos maken, in samenwerking met de politie en de provincie Noord-Holland, proces-verbaal op tegen de illegale lozing in het Amsterdamse Bos. Tegen de illegale lozing in Aalsmeer vindt nu het strafrechtelijk vooronderzoek plaats.

2. Privaatrechtelijk: De organisatie van het Amsterdamse Bos zal alle kosten die zij hebben gemaakt verhalen op de overtreder.

3. Bestuursrechtelijk: Aan de vergunninghouder, de organisator van het evenement, wordt een preventieve last onder dwang opgelegd van maximaal € 15.000. Hiermee geeft het college duidelijk het signaal af, dat zij dergelijke overtredingen niet tolereert. De vergunninghouder is er voor verantwoordelijk, dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt.

Ik ben van mening, dat gezien het feit, dat een onder-onderaannemer deze overtreding heeft begaan, het in de toekomst op voorhand weigeren van een vergunning aan deze organisator niet passend is. De organisator heeft de opruimwerkzaamheden snel opgepakt.

Volgende stappen

Zoals aangegeven betrof het een meerdaags dance evenement. Dit is een nieuw fenomeen in Amstelveen, waar zowel het evenementenbeleid als de legestarieven onvoldoende in voorzien. Bij de tarievennota 2014 kunt u een wijziging van de leges tegemoet zien. Er dient immers meerdere dagen toezicht worden gehouden bij dergelijke evenementen.

Het huidige tarief voor middelgrote evenementen bedraagt € 147,20. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de meerdaagse ambtelijke inzet die deze evenementen vergen. Daarom gaan wij onderzoeken in hoeverre deze nieuwe trend past binnen het door u vastgestelde evenementenbeleid. Mocht dit niet het geval zijn, dan komen wij bij u terug met voorstellen om meerdaagse evenementen beter te borgen in het lokale evenementenbeleid. 

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder Vergunningen en HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.