Bijgewerkt: 24 juli 2024

Planvorming rond Michiel de Ruyterschool vordert

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-09-2008

De ruimtelijke vrijstellingsprocedure (op basis van artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening) bereikt een nieuwe fase in de planvorming rond de Michiel de Ruyterschool. Deze volgende fase houdt in dat het bouwplan voor zes weken ter inzage komt te liggen. Het betreft de plannen voor een nieuw schoolgebouw aan de Laan Rozenburg 2-4-6. Het programma bestaat uit 15 groepslokalen, 1 speellokaal, 2 ruimten voor naschoolse opvang, 1 gymnastiekzaal, 1 peuterspeelzaal met bijbehorende buitenruimte.

Ten opzichte van een eerdere fase in de planvorming (Randvoorwaarden Locatie Ontwikkeling) is het aantal reacties bij deze ruimtelijke vrijstellingsprocedure flink afgenomen.

Ruyterschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het hoofdgebouw van de openbare basisschool Michiel de Ruyter, aan de Catharina van Clevepark 10


In de fase van de Randvoorwaarden

Locatie Ontwikkeling (RLO) ontving de gemeente 66 reacties, zowel van omwonenden als van mensen betrokken bij de school (ouders en docenten). In deze fase resteren 22 reacties van omwonenden.

Deze reacties richten zich, net als in de RLO fase, vooral op het bouwvolume en de toename van de parkeer- en verkeersdruk en op de 40 extra te realiseren parkeerplekken aan Tiengemeten.

Naar aanleiding van de reacties

in de RLO fase waren de plannen al aangepast.

Dat blijkt met name uit het verlagen van de bouwhoogte aan de oostzijde van 16 naar 12 meter om omwonenden tegemoet te komen.

Om tegemoet te komen aan de reactie van de school hebben B en W in die fase ook al besloten tot maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Net als de school acht het college het van groot belang dat het verkeer rond de school verkeersveilig plaats vindt.

Voor het gedeelte van

de Laan Rozenburg waar de nieuwe school zal komen zal een 30 km-zone ingesteld worden, waardoor de snelheid voor autogebruikers wordt beperkt. Om dezelfde reden wordt bekeken of eenrichtingsverkeer op de Henegouwselaan kan worden ingesteld.

Daarnaast is bij de ontwikkeling van dit gebied rekening gehouden met de door belanghebbenden aangegeven voorkeur om de benodigde 40 extra parkeerplekken te realiseren aan Tiengemeten, evenwijdig gelegen aan de Rembrandtweg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.