Bijgewerkt: 2 juli 2022

Perspectiefnota 2023 is het beginpunt voor nieuw collegeprogramma van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2022

Op dit moment wordt in Amstelveen gewerkt aan het formeren van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. In de Perspectiefnota 2023 daarom geen nieuwe meerjarige ambities en voorstellen, deze keuzes maakt het volgende college. Deze Perspectiefnota biedt wel een actueel vertrekpunt en een goede basis voor het toekomstige college om met de gemeenteraad keuzes te maken voor de toekomst. Tot die tijd zorgt het ervoor dat lopende werkzaamheden op een goede manier kunnen doorgaan.

In de huidige turbulente tijden zet de Perspectiefnota samenhangend op een rij wat er speelt en hoe de gemeente er financieel voorstaat. 'We presenteren nu een beleidsarme Perspectiefnota, omdat het zwaartepunt van de keuzes worden gemaakt als het nieuwe college is geformeerd en bij de begrotingsbehandelingen aan het einde van het jaar. Nieuwe voorstellen met vergaande, meerjarige gevolgen doet het college niet. Net als bij de vorige Perspectiefnota ligt de nadruk op blijven doen wat nodig is' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën. Deze Perspectiefnota maakt duidelijk dat dit nog steeds veelomvattend is en dat er veel speelt in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon D66-wethouder met Herbert Raat VVD-wethouder en Bert Winthorst de gemeentesecretaris in de raadzaal op 29 maart 2022


Werk aan de winkel in turbulente tijden. De functie van de Perspectiefnota is dit jaar het in beeld brengen van de actuele financiële positie als vertrekpunt voor de opstelling van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 door het nieuwe college en de gemeenteraad. Hierbij moet rekening gehouden worden met de veranderde wereld door de oorlog in Oekraïne en de turbulentie in de wereldeconomie door inflatie, hoge energieprijzen en schaarste aan grondstoffen en arbeid. Verder ziet het Rijk zich bij de opstelling van de Rijksbegroting geplaatst voor nieuwe miljardenvraagstukken, waardoor het voor Amstelveen onzeker is welke gelden zij vanuit Den Haag kan verwachten voor bijvoorbeeld het tekort op Jeugdzorg.

Meicirculaire. Daarom wordt in de Perspectiefnota niet dieper ingegaan op de financiële gevolgen van het Regeerakkoord voor Amstelveen. Daarvoor zijn er nog te veel onduidelijkheden. De zogeheten meicirculaire gemeentefonds, die is gebaseerd op de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, zal meer duidelijkheid scheppen over de gevolgen op de Amstelveense situatie. De meicirculaire viel op de mat toen de Perspectiefnota gereed was. De effecten voor Amstelveen worden de komende weken doorgerekend en nagestuurd aan de raad.

Grote dossiers. De Perspectiefnota schetst verder een actueel beeld van de voortgang en stand van zaken van de grote dossiers van de gemeente. Als het gaat om de tekorten in het sociaal domein (Jeugd/Wmo) heeft de gemeente in de begroting 2022 al besloten deze in afwachting van de uitkomsten van een nieuw Regeerakkoord vooralsnog voor eigen rekening te nemen en hiervoor de reserves aan te spreken. Andere belangrijke onderwerpen zijn onder meer; de vluchtelingencrisis, onderwijshuisvesting, duurzaamheid/energietransitie, Omgevingswet, woondossier, instandhouding openbare ruimte en voortgaande digitalisering/digitale transformatie. Daarnaast kent Amstelveen een projectenportefeuille met complexe, omvangrijke langjarige projecten die een stevig risicoprofiel met zich meebrengen waaronder Legmeer/BTAZ, Stadshart/Cultuurstrip, Oude Dorp/A9, Kronenburg.

Financieel gezond. Het goede nieuws is dat Amstelveen deze opgaven vanuit een financieel gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden. Om financieel gezond te blijven, is het zaak dat het college de opgaven die zich nu aandienen tijdig en fundamenteel oppakt. De Perspectiefnota wordt behandeld in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op woensdag 13 juli 2022.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.