Bijgewerkt: 23 mei 2024

Overvallen

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
23-08-2007

Het hoofdstedelijke college van B& W schreef onderstaande brief aan het ministerie van Economische Zaken naar aanleiding van een serie gewelddadige overvallen in Amsterdam en Amstelveen.

Geachte mevrouw Van der Hoeven,

Onlangs zijn in Amsterdam en Amstelveen gewelddadige roofovervallen gepleegd op winkeliers. In beide gevallen is sprake van een dodelijk slachtoffer. Het College van B&W van de gemeente Amsterdam is zeer verontrust over een dergelijke escalatie van nodeloos geweld waarbij mensen - in dit geval hard werkende winkeliers -zelfs het leven laten.

Wij constateren dat er sprake is van een sterke toename van het aantal overvallen gericht tegen het Midden- en Kleinbedrijf en dan met name tegen winkeliers. Wij zien het als onze opgave -in nauwe samenwerking met de andere veiligheidspartners in de regio verenigd in het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland - al het mogelijke te doen om ook deze beroepsgroep zo veel mogelijk een veilig ondernemersklimaat te bieden.

Daartoe nemen wij verschillende maatregelen, zoals het project Overlastdonatie, de pilot Gezichtsherkenning, de financiering van Winkelstraatmanagers en het stimuleren van KVO-trajecten. Het streven daarbij is om de kwetsbaarheid van winkeliers en hun winkel zoveel mogelijk te reduceren, mede door het (doen) nemen van preventieve maatregelen. Maximale beveiliging is daarbij dan noodzakelijk. Voor het type winkels waarop de overvallen gericht zijn en voor de winkeliers in kwestie is een dergelijke investering in preventieve maatregelen echter een (te) forse aanslag op financiële middelen.

Daarom ondersteunen wij dan ook volledig de oproep die MKB-Amsterdam en anderen hebben gedaan - en die ook in de Tweede Kamer wordt gehoord - om het voor onderne­mersfiscaal aantrekkelijk te maken te investeren in preventieve veiligheidsmaatregelen in hun winkel.

Daarnaast pleiten wij voor de instelling van een zogenaamd Rooffonds, waarbij een onder­nemer die geconfronteerd is met een overval terstond schadeloos gesteld wordt.  Graag bereiden wij met u een pilot voor, die dan op korte termijn in Amsterdam kan worden uitgevoerd.

De instelling van een fiscale faciliteit voor preventieve veiligheidsmaatregelen en een Rooffonds dat ondernemers direct schadeloos stelt als zij onverhoopt toch geconfronteerd zijn met een overval, is naar onze mening ook volledig in lijn met de wens van het Kabinet de tot­standkoming van Krachtwijken te bevorderen.

Veiligheid is een prominent thema in het Actieplan Krachtwijken, dat terecht stelt dat veiligheid een essentieel element is van een krachtige wijk. Dit onderschrijven wij. Daarbij hoort vanzelfsprekend dat ondernemers hun onderneming veilig kunnen exploiteren. Dat is niet alleen cruciaal voor de ondernemer zelf, ook bewoners van de wijk zijn gebaat bij ondernemers die voldoende preventieve veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

Het College acht het van groot belang dat Rijk en gemeente gezamenlijk ondernemers laten blijken dat investeren in veiligeid van de eigen onderneming kan rekenen op maximale financiële steun vanuit de overheid. Concreet betekent het dat wij u - naast het aandringen op de invoering van een fiscale faciliteit voor ondernemers die in een veilige onderneming investeren - voorstellen Amsterdam als proefgemeente aan te wijzen waar per 1 oktober 2007 een Rooffonds is ingesteld.

Wij denken uiteraard graag met u mee over de contouren en de uitvoering van een dergelijk fonds. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie en aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Hoogachtend,

Namens het college van Burgemeester & Wethouders gemeente AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.