Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Ontwikkelingen rond het Afval Energie Bedrijf Amsterdam

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-08-2019

Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam:

'Geachte raad,

Graag houden wij u op de hoogte van recente ontwikkelingen rond het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). In onze brief van 19 juli 2019 hebben wij u op de hoogte gebracht van problemen bij het AEB. Het AEB verwerkt het huishoudelijk restafval dat wij zelf in onze stad ophalen en het bedrijfsafval van commerciële inzamelaars.

Huishoudelijk restafval. De gedeeltelijke sluiting van het AEB heeft vooralsnog geen effect op de inzameling en verwerking van huishoudelijk restafval in Amstelveen. Dat verwerkt het AEB nog steeds in de twee resterende verbrandingsovens. Ons contract met het AEB loopt tot 1 januari 2023. We gaan het AEB contractueel aan hun verplichtingen houden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid van de gemeente Amstelveen


Bedrijfsafval. De situatie heeft wel effect op de verwerking van bedrijfsafval dat commerciële inzamelaars ophalen en laten verbranden bij het AEB. Dit kan het AEB niet langer verwerken. De gemeente Amsterdam heeft er samen met provincies en omgevingsdiensten voor gezorgd dat het bedrijfsafval tijdelijk gestort kan worden op drie locaties elders in Nederland. In Amstelveen is er, voor zover wij op dit moment weten, één grote commerciële inzamelaar van bedrijfsafval op wie dit betrekking heeft.

Noodplan. De situatie baart ons vanzelfsprekend zorgen. De bedrijfszekerheid van AEB voor restafval lijkt voor het moment gegarandeerd, maar is kwetsbaar. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam, als eigenaar van het AEB en als inzamelaar van huishoudelijk afval in Amsterdam en met andere regiogemeenten die hun huishoudelijk afval laten verwerken bij AEB. Amsterdam heeft vrijwel dagelijks overleg met regiogemeenten om de ontwikkelingen rondom het AEB te monitoren en ontwikkelt op dit moment –in afstemming met de regiogemeenten- noodscenario’s indien AEB niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Wij vinden het belangrijk dat de afvalinzameling en –verwerking kan worden voortgezet.
Lokale crisis, landelijke zorgen. Afgelopen woensdag hebben de regiogemeenten in een gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven en andere belanghebbenden de staatssecretaris nadrukkelijk verzocht om regie te voeren op het capaciteitstekort van afvalverwerking in Nederland dat door de problemen bij het AEB is ontstaan. De staatssecretaris heeft een importplafond ingesteld voor buitenlands afval. Dit houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten voor de verbranding van buitenlands afval in Nederland.

De situatie heeft verder geen gevolgen voor de inzameling van glas, papier/karton, Plasticverpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD), Gft, textiel, grof afval en afval dat inwoners naar het afvalbrengstation in onze gemeente brengen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.