Bijgewerkt: 22 juli 2024

Onderzoek van de nieuwe inrichting groen aan de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-06-2023

Op 13 juni 2023 kregen de gemeenteraadsleden van Amstelveen een raadsbrief over de start van de werkzaamheden aan de Bovenkerkerweg en de nieuwe inrichting van het groen, met de notitie Uitgangspunten herinrichting groen Bovenkerkerweg deel Nesserlaan tot Beneluxbaan. Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2023 hebben wij tijdens de behandeling van mondelinge vragen over dit onderwerp toegezegd om de achterliggende onderzoeken waarop de herinrichting van het groen vanwege de zonkenproblematiek is gebaseerd aan u toe te sturen – meldt het College B en W Amstelveen.

Verdubbeling en fase 1 zonkenproblematiek. Tijdens die raadsvergadering hebben wij toegelicht dat de verdubbeling van de Bovenkerkerweg in uitvoering is gegaan. In dat verkeersproject wordt ook het wegvak tussen De Kegel en de Zagerij westzijde gereconstrueerd. Het doel van de uitvoering van het verkeersbesluit is verbetering van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid en het creëren van een toekomstbestendige inrichting met toekomstbestendig groen dat beter past op een veendijk. Hierbij is het noodzakelijk om ruim 50 bomen te verwijderen, waarvan er negen van de beoogde 20 herplant konden worden. In bijlage 1 vindt u een impressie van de nieuwe groeninrichting na het project verdubbeling Bovenkerkerweg en fase 1 aanpak zonken (verzakkingen). Zonken zijn kuilen in de weg, die vrij plotseling ontstaan door met name het onttrekken van vocht, in dit geval door de populieren die naast de weg staan.Voor de goede orde informeren wij u dat ook op het particuliere terrein van het Grand Hotel Amstelveen bomen worden gekapt. Het bestemmingsplan laat hier andere functies toe. De verwijderde bomen worden door de eigenaar elders op het terrein gecompenseerd.

Aanvullende middelen. Renovaties van wegen worden zoals u weet geprogrammeerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en gefinancierd via jaarlijkse dotaties aan de Reserve Wegen. Indien de opgave voor noodzakelijke renovaties niet gefinancierd kan worden binnen de reguliere middelen, vragen wij u om structurele of incidentele aanvullende middelen bij de Perspectiefnota. De komende jaren zijn de te verwachten renovatiekosten dermate hoog dat er aanvullende middelen nodig zijn, onder andere voor de aanpak van de Bovenkerkerweg. Voor de wegenrenovatie Bovenkerkerweg is 1,3 miljoen extra aangevraagd.

Bovendien vragen wij geld aan voor een nieuwe groeninrichting na de structurele aanpak van de Bovenkerkerweg tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan door bomen (en struiken en bloeiende bermen) die geschikt zijn voor op een veendijk. Het gaat om de vervanging van circa 80 populieren en een aantal bomen in de zijberm van de veendijk die ook bijdragen aan de zonkenproblematiek. We doen voor € 500.000 een beroep op het Fonds Groen, water en recreatie. Het groenontwerp van deze structurele renovatie moet nog worden gemaakt. Hierbij wordt de groenraad betrokken en worden de omwonenden geïnformeerd. Ook hier geldt als uitgangspunt: herplant bomen en struiken die geschikt zijn voor op een veendijk met veel aandacht voor biodiversiteit. De exacte aantallen zijn bekend als het groenontwerp gereed is.

Belang bomen. Bij reconstructies van wegen of paden is ons uitgangspunt het behoud van bomen. We staan er dan ook voor dat er geen onnodige kap van bomen plaatsvindt. We doen onderzoeken naar de staat van de bomen en houden rekening met bomen in onze ontwerpen. Als behoud niet mogelijk is, kijken we of bomen herplant kunnen worden in de directe omgeving en als dat ook niet mogelijk is compenseren we de kap met nieuwe groenaanplant. Voor de aanpak van de zonkenproblematiek op de Bovenkerkerweg hebben wij ons door meerdere bureaus zorgvuldig laten adviseren.

Onderzoeksrapporten.

Als bijlagen 2 t/m 5 bij deze brief treft u de volgende onderzoeksrapporten aan: Onderzoek zonken Bovenkerkerweg Amstelveen (Royal HaskoningDHV 2018) Variantenanalyse zonken Bovenkerkerweg (Royal HaskoningDHV 2019) Groeiplaatsonderzoek populieren (TerraNostra 2019) Stabiliteitsonderzoek bomen Bovenkerkerweg (Groenadvies Amsterdam 2019)

De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in een interne notitie Aanpak zonkenproblematiek en duurzame groeninrichting in oktober 2019. Deze notitie is eveneens bijgevoegd (bijlage 6) en heeft niet eerder tot besluitvorming geleid. Corona deed zijn intrede en het project Verdubbeling Bovenkerkerweg werd vanwege de crisis uitgesteld tot 2023. Ook was het noodzakelijk en wenselijk de uitgangspunten van het groenplan voor inrichting en compensatie verder te concretiseren. De conclusies van de diverse onderzoeken resulteerden in het advies om de populieren te kappen, omdat ze eigenlijk niet geschikt zijn voor op een veendijk, waar de weg op is aangelegd. Een pijnlijke maar in onze ogen noodzakelijke maatregel. Alternatieven voor de kap van de bomen zijn beschreven, toegelicht en afgewogen in bijlage 3, de variantenanalyse. Een beschrijving van bijvoorbeeld de variant 'nathouden van het veen' vindt u in hoofdstuk 7.

Verwachte kosten fase 2 t/m 6. De afgelopen jaren zijn de kostenramingen enkele keren herzien. Inmiddels zijn de prijzen in de markt zoals bekend flink gestegen en dit is ook zichtbaar in de openbare ruimteprojecten. Alle voorliggende onderzoeken en notities hebben geleid tot ons besluit om de nu voorliggende benodigde € 1,8 miljoen (bestaande uit 1,3 miljoen voor de wegen en 0,5 miljoen voor het groen) via de perspectiefnota bij u aan te vragen voor de aanpak van fase 2 tot en met 6 van de zonkenproblematiek. Fase 1 is uit het oogpunt van efficiëntie meegenomen in het gegunde werk aan de aannemer van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg.

Fasegewijze aanpak. We willen de structurele renovatie van de Bovenkerkerweg tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan en de vervanging van de bomen in vijf verschillende achtereenvolgende fases vanaf 2024 tot en met 2026 uitvoeren. Zo blijft het groene beeld zo lang mogelijk in stand: er staan alweer nieuwe bomen op het moment dat een volgende fase start.

Overzicht reparatiekosten 2015-2022. Tijdens de raadsvergadering hebben wij u ook een overzicht van de kosten voor het repareren van de schades veroorzaakt door de verzakkingen aan de Bovenkerkerweg in de afgelopen jaren toegezegd. Deze uitgaven zijn als volgt: 2015: € 30.000, 2016: € 30.000, 2017: € 60.000, 2018: € 380.000, 2019: € 230.000, 2020: € 123.000, 2021: € 185.000, 2022: € 254.000. Nu de periodes van extreme droogte steeds langer en heftiger worden, is de verwachting dat deze jaarlijkse kosten eerder zullen stijgen dan dalen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.