Bijgewerkt: 26 september 2023

Onderzoek naar Voor- en Vroegschoolse Educatie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2014

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte raadsleden,

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van gemeenten en schoolbesturen op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zij hebben op 15 juli 2014 per brief laten weten het VVE-beleid van de gemeente Amstelveen nader te willen inspecteren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Onderwijs


Naar aanleiding van deze brief heeft de gemeente contact opgenomen met de IvhO. Uit de aankondiging en het nadere contact met de IvhO wordt helaas niet geheel duidelijk, wat hun aandachtspunten zijn. De focus lijkt te liggen op de vraag, of er in voldoende mate afspraken met de schoolbesturen zijn gemaakt over de VVE. In 2013 heeft de IvhO een eerste onderzoek gedaan naar de uitvoering van het VVE-beleid in Amstelveen. Uit dat onderzoek kwam een aantal verbeterpunten naar voren waar de gemeente de afgelopen maanden hard aan heeft gewerkt. Het verbeteren van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs is ook een prioriteit in het collegeprogramma.

Het onderzoek van de IvhO vindt najaar 2014 plaats. De IvhO zal ook de schoolbesturen bezoeken en bezien in hoeverre zij hun VVE-verplichtingen nakomen. Hoewel het college het betreurt, dat op dit moment nog niet geheel duidelijk is, waar het onderzoek betrekking op heeft, ziet zij de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen en belangstelling tegemoet en zal eventuele aanbevelingen ten harte nemen. Zij zal de raad informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende acties.

Hoogachtend,

Maaike Veeningen, wethouder Onderwijs

Voor- en Vroegschoolse Educatie?

Voor en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is, om peuters met een mogelijke (taal)achterstand (‘doelgroepkinderen’) beter voor te bereiden op de basisschool en er tevens voor te zorgen, dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie is voor doelgroep peuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroep kleuters uit groep 1 en 2.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.