Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Onderwijs heeft hoge prioriteit voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2009

Afgelopen maandag op 8 juni 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Kadernota 2010 vastgesteld, die op 1 juli door de Gemeenteraad zal worden besproken en vastgesteld. Een van de conclusies is, dat de gemeente een te kleine algemene reserve heeft om alle ambities te kunnen realiseren binnen afzienbare tijd. Net als op alle beleidsterreinen zal ook de onderwijshuisvesting onder de loep worden genomen. Van rigoreus schrappen van plannen is echter zeker geen sprake.

Veenboer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder onderwijs, jeugd en zorg


De directies van Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs, verantwoordelijk voor het overgrote deel van de Amstelveense basisscholen hebben gemeend aan de ouders van hun leerlingen een “brandbrief” te moeten schrijven, waarin zij ervan uitgaan dat het onderwijs hard getroffen zal worden en dat alle ambities en uitgewerkte plannen voor betere onderwijshuisvesting op losse schroeven staan. Daarover is bij ouders veel onrust ontstaan. Het college vindt, dat de berichtgeving van de scholen niet overeenkomt met de inhoud van de Kadernota en wil opheldering geven en nodeloze misverstanden wegnemen.

Ondanks de stevige financiële tegenwind wil het college tot het uiterste gaan om de door de raad vastgestelde ambities (projecten) te realiseren en/of veilig te stellen. Uit de kadernota blijkt inderdaad een aanzienlijk gat tussen de ambities op het gebied van onderwijshuisvesting, welzijnsvoorzieningen en topsport en de actuele financieringsmogelijkheden. Om dat gat te dichten worden de investeringen nog eens grondig tegen het licht gehouden.

Daarbij wordt allereerst gekeken naar versobering, combinatie en andere financieringsmogelijkheden. Uitstellen is pas het laatste middel. Aan de inkomstenkant wordt ook gewerkt. Er wordt gekeken hoe de inkomsten uit grondexploitaties maximaal kunnen worden benut en mogelijk eerder beschikbaar kunnen komen. Het college verwacht daaruit een betere balans tussen investeringen en dekkingsmiddelen zodat het mogelijk blijft om in de toekomst van Amstelveen –en daar is de onderwijshuisvesting een belangrijke speerpunt in-  te blijven investeren.

Wethouder Veenboer is klip en klaar: “De crisis gaat niet aan Amstelveen voorbij. Als wethouder moet ook ik kijken naar mogelijkheden tot bezuinigen en vooral wat scholenbouw betreft kijken waar de grootste prioriteiten liggen. Dat betekent zeker geen afstel van de plannen, wel betekent het zorgvuldig afwegen hoe het totale pakket van onderwijshuisvesting te faseren.

De komende week ga ik met de schoolbesturen van Amstelwijs en Amstelland om tafel om de nieuwe situatie te bespreken. Ik streef ernaar om alle ambities en uitgewerkte plannen uit te voeren. Laat dat duidelijk zijn. En ik ben blij met de uitgestoken hand van het onderwijsveld om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en met ons te zoeken naar verantwoorde oplossingen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.