Bijgewerkt: 22 september 2023

Onconventionele raadsvergadering op 8 april 2020 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2020

De raadsvergadering van 8 april 2020 van de gemeente Amstelveen wordt toch gehouden, weliswaar in een totaal andere vorm, dat wij gewend zijn. Marnix Philips raadsgriffier informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte raadsleden,

In de Presidium-vergadering van dinsdag 24 maart 2020 is aangegeven dat het democratische proces doorgang moet vinden. Dit is conform de richtlijn van BZK van 17 maart en de aanvullende maatregelen van dinsdag die stelt dat raadsvergaderingen wel doorgang mogen vinden mits dit noodzakelijk is. Omdat het niet mogelijk is om als voltallige raad fysiek bij elkaar te komen gezien de maatregelen ter bestrijding van de corona-crisis, heeft het presidium besloten om in de raadsvergadering van 8 april met een vertegenwoordiging van één raadslid per fractie bijeen te komen om besluiten te nemen.

 Hoe gaat dat in zijn werk? Maandag 30 maart 2020 wordt een raadsvergadering met een voorlopige agenda via Ibabs uitgeschreven voor dinsdag 7 april om 17.00 uur. Op 7 april om 17.00 uur melden de burgemeester en de griffier zich in de raadzaal om de raadsvergadering te openen. Als raadslid bent u daar niet bij. De burgemeester constateert op dat moment dat er geen wettelijk vereist quorum (minimaal aantal leden) aanwezig is voor een vergadering en schrijft deze vergadering opnieuw uit voor woensdag 8 april om 20.00 uur (conform Gemeentewet artikel 20). Daarna wordt de vergadering van dat moment gesloten.

Op woensdag 8 april 2020 opent de burgemeester om 20.00 uur de raadsvergadering in aanwezigheid van de griffier en één raadslid per fractie. Deze leden kunnen, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbeslissingen nemen. De raadsvergadering van 8 april kent, wettelijk bepaald, dezelfde agenda als 7 april en neemt alleen besluiten, waarover de raadsleden op andere wijze zijn geconsulteerd. Dat wil zeggen: zij besluiten alleen over zaken waarover overeenstemming bestaat en over zaken waarin een gemeenteraadsbesluit absoluut noodzakelijk is.


Video van de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen  op woensdag 11 maart 2020


Dat alleen besluiten worden genomen, waarover overeenstemming bestaat, heeft te maken met het recht doen aan de stemverhoudingen in de raad. In een normale raadsvergaderingen is de verhouding tussen coalitie en oppositie 20 – 17 stemmen. In de vergadering van 8 april 2020 liggen die verhoudingen tussen coalitie en oppositie anders, namelijk 3 – 7 stemmen.

Dit is ook de reden, waarom in deze raadsvergadering geen bespreekstukken worden behandeld: de stemming over bespreekstukken is afhankelijk van het gevoerde debat, waardoor vooraf geen duidelijkheid bestaat of er overeenstemming bestaat bij de besluitvorming. De bespreking en besluitvorming over niet-noodzakelijke onderwerpen worden uitgesteld.

Agenda. Het college van B en W komt met het collegevoorstel 'Lokale maatregelen vanwege Corona-uitbraak'. Hierover is het nemen van een besluit noodzakelijk. Omdat dit voorstel nog niet eerder is besproken, is er tijdens de raadsvergadering de mogelijkheid voor de fracties om zich hierover uit te spreken, vragen te stellen en vervolgens te besluiten. Daarnaast liggen drie collegevoorstellen voor vanuit de commissie Burgers en Samenleving:

 1.    Het wijzigen van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Amstelveen;

2.    Verbetermaatregelen binnenklimaat basisscholen Orion;

3.    Beroep bij Raad van State inzake opname plan van scholen Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (DIO-NH).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Lege raadzaal van Amstelveen op 22 april 2014


Omdat in de raad alleen besluiten kunnen worden genomen over voorstellen waarover overeenstemming bestaat, zal de griffie dinsdag 31 maart 2020 per e-mail elk raadslid per collegevoorstel bevragen of hij/zij dit voorstel als hamerstuk of bespreekstuk aanmerkt en of hij/zij voor of tegen het voorstel stemt. Uiterlijk woensdag 1 april om 10.00 uur is het antwoord op deze vraag nodig in verband met publicatie van de definitieve agenda.

Tot slot ligt er een collegevoorstel voor herbenoeming van de plaatsvervangend ombudsman. Stemmingen over benoemingen dienen wettelijk gezien schriftelijk te gebeuren. Hoe elk raadslid zal stemmen bij dit voorstel kan de griffie niet vooraf opvragen. Aangezien benoemingen in de praktijk vaak per acclamatie plaatsvinden, zal dit naar verwachting geen struikelblok vormen voor de stemming in de raad van 8 april.

Vergaderingen 7 en 8 april te volgen via internet. De raadsvergaderingen van 7 en 8 april 2020 zijn openbaar. In verband met de maatregelen tegen het corona-virus kunnen bij de vergadering geen anderen aanwezig zijn dan de voorzitter van de raad, de griffier en de tien raadsleden, ook niet op de publieke tribune. Beide vergaderingen worden live uitgezonden via internet op https://ris2.ibabs.eu/amstelveen/. Daar zijn achteraf ook de videoverslagen te raadplegen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen op 06 – 23 23 60 57. Met vriendelijke groet, Marnix Philips raadsgriffierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.