Bijgewerkt: 26 februari 2024

Nieuwe regelgeving gemeenten voor bodem en geluid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2023

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Vooruitlopend daarop actualiseert de gemeente Amstelveen de regelgeving op het gebied van bodem en geluid.

Betere bescherming tegen geluid. De gemeenteraad neemt ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet een voorstel voor geluidbeleid bij nieuwe ontwikkelingen in behandeling. In het nieuwe geluidbeleid wordt vastgelegd wat wordt verstaan onder een wenselijk en gezond geluidniveau bij nieuwe ontwikkelingen van geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn eisen opgenomen in het geval dat de geluidbelasting bij dergelijke ontwikkelingen hoger is dan dit gewenste niveau.

Actualiseren bodembeleid. De gemeente is het bevoegd gezag van bodemkwaliteitsbeleid. Onder de Omgevingswet krijgt de gemeente de bevoegdheid om regels te stellen aan en toezicht uit te oefenen op bodemsaneringen en graafwerkzaamheden. Dat was tot dusver een taak van de provincie. Met het beleidskader bodem worden deze regels vastgesteld. De uitvoering van de regels is belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Foto Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2023)

Floor Gordon (D66) wethouder Gezonde leefomgeving (Milieu) in maart 2023

Aansluiten bij landelijk beleid. Inmiddels is er een landelijke handelingskader vastgesteld voor PFAS in de bodem en daarom trekt de gemeente haar eigen beleidskader uit 2018 in. Deze is overbodig geworden. Het landelijke kader geeft aan hoe er moet worden omgegaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het doel van harmonisatie op landelijk niveau is onder meer het voorkomen van gezondheidsrisico’s als gevolg van PFAS in de bodem.

Prettige leefomgeving. Het doel van het actualiseren van regelgeving is het zorgen voor een gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Door aan te sluiten bij landelijke kaders of bij de nog in te voeren Omgevingswet. Floor Gordon (D66) wethouder Gezonde leefomgeving: 'Zo kunnen we bij de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige gebouwen gebruikers beter beschermen tegen hoge geluidbelastingen door weg-, spoor en industrielawaai. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan gevels.' Normen voor geluid door luchtvaart zijn niet opgenomen in de Omgevingswet. Gemeenten moeten luchtvaartgeluid wel meerekenen in de beoordeling van de akoestische leefkwaliteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.