Bijgewerkt: 28 september 2022

Nieuwe proeven vermindering geluidhinder Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: CROS
29-02-2008

Op 13 maart 2008 gaat een aantal maatregelen van start om de hinder in de regio Schiphol te verminderen. Deze maatregelen staan in het convenant Hinderbeperkende Maatregelen dat in juni 2007 aan de Tafel van Alders is vastgesteld voor de periode tot 2010- meldt de CROS.

In het convenant staan 21 maatregelen die de hinder in de omgeving moeten verminderen. Zo zijn er routewijzigingen ingepland, is in een aantal woonkernen een microklimaat aanpak gestart door de LVNL, wordt het grondgeluid in Hoofddorp aangepakt met een innovatieve geluidswal en zijn er per 1 november 2007 tariefsverhogingen op Schiphol ingevoerd voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten.

Kaagbaan  Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Kaagbaan op Schiphol met een geluidmeter. De 80 decibel op de display van de geluidmeter is niet echt, want het kan oplopen tot 110 decibel, of meer. De geluidsproductie van een startend vliegtuig wordt bepaald door de omvang van het vliegtuig, het gewicht van de lading en door het motortype


De maatregelen zijn tijdelijk van aard. Als blijkt dat de proef effectief is, kan worden besloten dit in de regelgeving vast te leggen. Ook kan deze worden verlengd. De verantwoordelijke ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben voor de uitvoering van de experimenten concept-ministeriële regelingen opgesteld.

Vanaf 7 februari tot en met 6 maart 2008 is inspraak mogelijk op de concept-ministeriële regelingen. Deze regelingen zijn voor advies aan de CROS voorgelegd.

Wat is decibel?

De decibel (dB), is een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden. In de akoestiek wordt meestal de decibel gebruikt om het geluidsniveau weer te geven. De decibel is bruikbaar voor een breed scala van metingen in de wetenschap en techniek.

Wat is CROS?

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid.

Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROS het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en vermijdbare hinder wil beperken.

Websites: CROS   GeluidsnetAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.