Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Na de buffer wacht een financieel zwart gat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
17-02-2005

De gemeenteraad heeft binnen de algemene reserve een buffer ingesteld voor het opvangen van risico's. Daarboven ontstaat de vrije algemene reserve. Na de buffer wacht een financieel zwart gat.

In de op verzoek van deze krant verstrekte gemeentelijke informatie worden de cijfers door de afdeling financiën als volgt verklaard: „De maximumstand van de buffer is bepaald op €4,5 miljoen. Is de maximumstand bereikt, dan vloeien eventuele extra middelen, c.q. rekeningoverschotten naar de vrije algemene reserve. Als er geen vrije algemene reserve meer is moet de buffer worden aangesproken voor eventuele extra uitgaven, c.q. rekeningtekorten.

Omdat het verloop van de vrije algemene reserve en de buffer derhalve nauw met elkaar samenhangen geeft het overzicht in het artikel op de voorpagina het totaal van beide."
„De daling van de reserve in 2001 ten opzichte van 2000 betreft diverse afzonderlijke raadsbesluiten waarbij middelen uit de vrije algemene reserve zijn ingezet.

Daarbij werd uitgegaan van het beschikbaar zijn dan wel komen van deze middelen uit de winstafdrachten van grondexploitaties. De grootste posten zijn in dit verband de kredietverlening ten behoeve van de reorganisatie per 1 januari 2002 (OOM), de hertructurering van woonwagenlocaties en het project N20 l/mobiliteitsfonds."


„De belangrijkste verklaring voor de daling van reserve in 2002 ten opzichte van 2001 is een overheveling van middelen naar de gevormde voorzieningen waaruit de verplichtingen met betrekking tot voormalig personeel (inclusief wethouders) worden gedekt. De noodzakelijke verhoging van deze voorzieningen hield onder meer verband met rechtspositionele verbeteringen voor wethouders en een toename van het beroep op de FPU (vervroegde uittreding)."

„De negatieve stand van de reserve in 2001 en 2002 wordt veroorzaakt doordat geraamde winstafdrachten uit de afronding van deelplannen bouwgrondexploitaties zijn vertraagd.

Deze winstafdrachten zijn (alsnog) verwerkt in het jaarverslag 2003, waarna de stand weer positief is."
„Tot en met 2003 is sprake van definitieve cijfers conform de vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2004 is de stand opgenomen die correspondeert met de ramingen volgens de begroting na wijziging. Dit is een voorlopige stand, de werkzaamheden in het kader van de opstelling van de jaarrekening 2004 zijn nog volop gaande."

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.