Bijgewerkt: 21 juni 2024

Meer stikstofdioxide in Amstelveense lucht

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Milieuloket
15-07-2006

De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de Amstelveense lucht zal de komende jaren verder toenemen, terwijl de hoeveelheid fijn stof (PM10) zal afnemen.

De algemene luchtkwaliteit zal naar verwachting in 2010 licht verbeteren. In dat jaar zal desondanks twintig kilometer weg niet aan de gestelde grenswaarden voor stikstofdioxide
voldoen, terwijl het nu om 8,5 kilometer gaat.

Ten aanzien van fijn stof is de situatie momenteel nijpend te noemen. Maar liefst 21 kilometer weg binnen de gemeente voldoet niet aan de gestelde normen. Voor fijn stof geldt dat wegen of delen van wegen 35 dagen in een jaar de gestelde norm mogen overschrijden. Bij zeventien cruciale wegen in Amstelveen is dat nu wel het geval. Probleemwegen zijn met name de Beneluxbaan, Legmeerdijk, Bovenkerkerweg en Keizer Karelweg.

Verwacht wordt dat in 2010 door diverse maatregelen geen overschrijdingen van de fijn stof-normen plaats zullen hebben. Amstelveen is bezig een lokaal actieplan luchtkwaliteit op te stellen waarin verplichte maatregelen staan voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Het plan moet eind 2006 gereed zijn.

Info:

Stikstofoxide is een giftig gas met de chemische naam NO2. Het gas is zwaarder dan lucht. Het reageert heftig met andere stoffen. In aanwezigheid van lucht kan het veel metalen aantasten. Een combinatie met water levert salpeterzuur op.

Bij opnemen in het menselijk lichaam kunnen longbeschadigingen optreden. Ook de rode bloedlichamen worden door dit gas aangetast, met als gevolg minder zuurstofopname.

Fijn stof

Fijn stof is een mengsel van deeltjes van verschillende grootte en verschillende samenstelling. Sommige typen fijn stof zijn schadelijker voor de gezondheid dan andere. De oorsprong van het stof is waarschijnlijk bepalend voor de schadelijkheid. Zo lijkt fijn stof afkomstig van de uitstoot door verkeer schadelijker voor de gezondheid dan bijvoorbeeld stofdeeltjes afkomstig uit de bodem.

Fijn stof is er in drie maten:

-deeltjes met een omvang van 2,5 tot 10 micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter). Dit zijn onder andere opwaaiend wegenstof en slijtagedeeltjes uit motoren en remmen. Deze deeltjes krijgen in de literatuur de stofduiding PM 10 (Particle < 10 Micrometer)

-deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer (PM 2,5). Deze komen vooral uit de uitlaten van dieselmotoren (dieselroet).

-deeltjes met een omvang kleiner dan 0,1 micrometer (EC, elementair koolstof).

Fijn stof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot voortijdige sterfte. Bij ongeveer 1.700 tot 3.000 sterfgevallen per jaar speelt de relatie tussen voortijdige sterfte en het inademen van fijn stof een rol. Dit blijkt uit epidemiologische studies van het Nederlands Aërosol Programma, waarin RIVM, TNO, ECN en IRAS van de Universiteit van Utrecht samenwerken.

Fijn stof draagt bij tot hart- en longziekten, acute en chronische bronchitis, en astma. Wie in Nederland binnen 100 meter van een drukke snelweg woont, of binnen 50 meter van een drukke stadsweg, leeft door de uitstoot van fijn stof gemiddeld een jaar korter dan mensen die wat verder van de snelweg vandaan wonen. Ongeveer vijf procent van de Nederlanders loopt op deze manier een verhoogd risico, maar in steden is dat aantal hoger (10 procent in Amsterdam).

De drie categorieën fijn stof werken elk anders op het lichaam:

-de deeltjes kleiner dan 10 en 2,5 micrometer verschillen van elkaar, omdat ze tot verschillende diepte de luchtwegen binnendringen, met de ingeademde ademlucht.

-de deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer stimuleren waarschijnlijk de bloedklontering, wat een verklaring zou kunnen zijn voor een hoger aantal hartziekten langs drukke wegen.

Zie verder: onderzoek van de European Space Agency  naaar luchtvervuiling op de Aarde.


Website: MilieuloketAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.