Bijgewerkt: 22 juli 2024

Luchtkwaliteit OBS Palet-Noord voldoet ruimschoots

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-08-2010

De luchtkwaliteit in de tijdelijke lokalen van basisschool Palet-Noord voldoet ruimschoots aan de toekomstige wettelijke grenswaarden. Dit blijkt uit de antwoorden die het college van B en W vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd naar aanleiding van schriftelijke vragen van GroenLinks.

Wethouder Herbert Raat van Onderwijs is blij, dat dit nu voor iedereen duidelijk is: 'Het college hoopt, dat mogelijke onrust bij ouders hiermee is weggenomen.' De gemeente kan geen invloed uitoefenen op de luchtkwaliteit rondom de A9. Dit valt namelijk onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het gemeentebestuur heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Het is daarom prettig om bevestigd te krijgen dat ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden en het aantal overschrijdingsdagen onder het maximale aantal blijft.

Om te zorgen, dat alle ouders op de hoogte worden gesteld, wordt de schriftelijke beantwoording aan GroenLinks naar het bestuur van Palet-Noord gestuurd met het verzoek de ouders te informeren.Grotere kaart weergeven OBS 'Het Palet' aan de Dr. Schaepmanlaan 2 in Amstelveen

Beantwoording Schriftelijke vragen ex art. 33 - extra lokalen Palet-Noord/luchtkwaliteit

Geachte mevrouw van Wijnen,

Op 14 juli 2010 stelde u een aantal schriftelijke vragen over de huisvesting van een aantal extra lokalen van basisschool Palet-Noord aan de Dr. Schaepmanlaan. Dit in verband met de ligging van deze locatie direct langs de A9. U stelt dat de locatie hierdoor vanwege de te verwachten verminderde luchtkwaliteit niet ideaal is. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

- Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit op deze locatie? Zijn er recent nog metingen geweest, hoeveel overschrijdingsdagen zijn er nog?

In de gemeente Amstelveen wordt de luchtkwaliteit niet gemeten in het kader van het landelijk meetnet luchtkwaliteit van het RIVM. In het algemeen geldt dat in Nederland op basis van berekeningen een prognose voor de toekomst wat betreft luchtkwaliteit wordt bepaald. Deze berekeningsmethoden worden met metingen geijkt. Het voordeel van meten ten opzichte van berekenen is dat inzicht gegeven wordt in de luchtkwaliteit op een bepaald punt gedurende een bepaalde periode.

Uit de monitoringstool luchtkwaliteit blijkt, dat langs de Rijksweg A9 in 2009 op de wettelijke toetsafstand de jaargemiddeldeconcentratie stikstofdioxide 33,3 μg/m³ en fijn stof 26,2 μg/m³ bedraagt. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de toekomstige wettelijke grenswaarden van 40 μg/m³ voor fijn stof in 2011 en 40 μg/m³ voor stikstofdioxide in 2015.

Ter hoogte van de tijdelijke leslocatie bedraagt de concentratie voor stikstofdioxide en voor fijn stof 32,1 μg/m³ en 25,9 μg/m³. Deze zijn nauwelijks hoger dan de jaargemiddelde achtergrondconcentraties voor stikstofdioxide 31,8 μg/m³ en voor fijn stof 25,8 μg/m3. De bijdrage van de Rijksweg A9 ter hoogte van de tijdelijke leslocatie bedraagt 5,4 μg/m³ voor stikstofdioxide en 0,8 μg/m3 voor fijn stof.

Het aantal overschrijdingsdagen oftewel het aantal keer dat de 24-uurs gemiddelde grenswaarde voor fijn stof van 50μg/m³ wordt overschreden ter hoogte van de tijdelijke leslocatie bedraagt 18 en blijft daarmee onder het maximaal aantal overschrijdingsdagen van 35. De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide wordt in Nederland niet overschreden (uitzonderlijke situaties daar gelaten).

- Kan het college maatregelen nemen om, indien nodig, de luchtkwaliteit op korte termijn te verbeteren op deze locatie?

Buiten het feit, dat ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden en het aantal overschrijdingsdagen onder het maximale aantal blijft, ligt beïnvloeding van de luchtkwaliteit in deze omgeving buiten de invloed van de gemeente; de A9 valt onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

- Is het college bekend met het Besluit gevoelige bestemmingen, luchtkwaliteitseisen? Hoe gaat het college daarmee wat betreft deze locatie en uitbreiding op deze locatie mee om?

Wij zijn bekend met het Besluit gevoelige bestemmingen. De luchtkwaliteit verbetert voor de toekomstige jaren. Dit wordt veroorzaakt door o.a. strengere Europese emissie eisen voor het wegverkeer. Er is daarom geen sprake van een (dreigende) grenswaarden overschrijding voor de aankomende jaren en daarom geen bouwverbod voor gevoelige bestemmingen.

- Op welke termijn verwacht het college dat zowel Piet Hein als Palet-Noord deze locatie kunnen verlaten?

De huisvesting van een deel van basisschool Palet-Noord is tijdelijk. Op dit moment is nieuwbouw voor Palet-Noord aan het Dr. C. Lelyplantsoen in voorbereiding. Volgens de planning is de nieuwbouw zomer 2012 gereed. Dit onder voorwaarde van een voorspoedig verloop van de ruimtelijke procedures.

De huisvesting van het deel van basisschool Piet Hein aan de Dr. Schaepmanlaan is op dit moment onderwerp van onderzoek door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege de ombouw van de A9. De conclusie hieruit en de gevolgen voor de onderwijshuisvesting van Piet Hein aan de Dr. Schaepmanlaan worden meegenomen in de besluitvorming van het Ministerie in samenspraak met de gemeente Amstelveen. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om de dependance van de Piet Hein op te heffen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, mr. R.J.T. Schurink

de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.