Bijgewerkt: 21 september 2023

Kredietcrisis: geen aanleiding aanpassen begroting 2009

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2008

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2009 heeft de gemeenteraad de motie "Op weg blijven" aangenomen. De motie voorziet in een dynamische financiële risicoanalyse van grote mobiliteitsprojecten. Omdat ook de wereldwijde economische en financiële ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de gemeente, heeft het college de risicoanalyse verbreed. Het college komt tot de conclusie dat er op dit moment geen dwingende aanleiding is om in te grijpen in de begroting van 2009.

Hellendall Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Jaap Huizenga, hoofd concernmiddelen en wethouder financiën Frans Hellendall tijdens het persgesprek


De risicoanalyse onderzoekt aan de hand van de reguliere begrotingspositie, projecten en mobiliteit de financiële risico's voor de gemeente Amstelveen. Ondanks de tegenvallende wereldwijde economische ontwikkelingen verwacht het college geen onoverkomelijke financiële consequenties voor het komende jaar. Dat is de conclusie van het college na doorlichting van de risico's in de reguliere begroting. Dit betreft met name de te verwachten opbrengsten uit rente-inkomsten, belastingen en het gemeentefonds in relatie tot de te verwachte uitgaven zoals handhaving, bijstandsuitkeringen en uitkeringen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Voor projecten zijn de gevolgen van de economische teruggang met minder zekerheid te voorspellen. Hier geldt dat het college de ontwikkelingen nauwlettend volgt en bijstuurt indien daar aanleiding toe is. Zo kan het college besluiten eerder dan gepland te investeren (anticyclisch investeren) , de verkoop van woningen uit te stellen of wijzigingen in het woningprogramma voor te stellen.

Op het gebied van mobiliteit is de gemeente grote financiële verplichtingen aangegaan. Voorbeelden hier van zijn de A9 en de N201. Het ligt in de verwachting dat ook de ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer investeringen van de gemeente vergen. Een studie naar de opbrengsten en kosten voor de A9-zone is in het voorjaar van 2009 beschikbaar.

Het college stelt voor de begroting 2009 niet aan te passen, mede omdat de effecten in 2009 opgevangen kunnen worden met de - juist voor financieel mindere tijden gecreëerde - financiële buffers. In juni 2009 komt er op grond van een geactualiseerde risicoanalyse een vervolgbehandeling voor de begroting 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.