Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Klachten over dance evenementen in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-09-2014

Van uw klacht/melding die betrekking heeft op een dance evenement die in de afgelopen zomerperiode heeft plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos hebben wij kennis genomen. Wij hebben ervoor gekozen om via deze brief één reactie te sturen naar alle personen die deze klachten en meldingen hebben ingediend. Iedereen heeft hierdoor dezelfde informatie over de verschillende aspecten van de betreffende evenementen. Het gaat om de volgende evenementen:

- A day at the Park (12 juli 2014);

- Electronic Family festival (19 juli 2014);

-Dekmantel festival (1 t/m 3 augustus 2014).

Met de organisaties van deze evenementen vinden nog evaluaties plaats om de samenwerking en operationele zaken voor eventuele toekomstige evenementen te optimaliseren. Hierbij wordt uw klacht/ melding meegenomen. Vooruitlopend op deze evaluatie geven wij hieronder alvast uitleg over het evenementenbeleid en gaan wij in op de specifieke vragen en meldingen. Beleid feesten in het Amsterdamse Bos: In het gemeentelijk beleid t.a.v. grote feesten in het Amsterdamse Bos is opgenomen, dat er maximaal 4 grote evenementen op het evenemententerrein “ Land van Bosse” per jaar vergund mogen worden. Dit beleid staat een meerdaagse dance evenement toe in het Amsterdamse Bos. Daarnaast kunnen er kleinere evenementen worden gehouden op andere locaties in het Amsterdamse Bos.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het 'Land van Bosse' in het Amsterdamse Bos


Dit jaar nog zal worden gestart met de evaluatie van het evenementenbeleid, dat voor geheel Amstelveen van toepassing is. Dit is een evaluatie van het gemeentelijk beleid en niet een evaluatie van de evenementen afzonderlijk, zoals hierboven aangegeven. De diverse aspecten die daar onderdeel van zijn en waarover ook klachten ontvangen zijn zullen nadrukkelijk bij deze evaluatie worden betrokken. Het geluidsaspect zal een belangrijk onderwerp zijn in deze evaluatie. Hierbij merken wij op, dat het evenementenbeleid ook uitgaat van het feit, dat er overlast optreedt in de omgeving. Dat kan geluidsoverlast zijn, maar ook bijvoorbeeld verkeersomleidingen, of vertragingen in het verkeer.

Klachten over geluidsoverlast. Voor evenementen worden in de desbetreffende vergunningen geluidsnormen opgenomen. De gemeente houdt en blijft geluidsmetingen uitvoeren tijdens (dance)evenementen. Tot nu toe zijn de gestelde normen niet overschreden. Uit de klachten blijkt, dat voornamelijk de bas-dreun als overlast wordt ervaren. Binnen de techniek van het geluid blijft men zoeken naar mogelijkheden om overlast te beperken. Dit is technisch ingewikkeld en nog niet oplosbaar. Het punt van de geluidsoverlast wordt meegenomen in zowel de evaluatie met de organisaties als (zoals gezegd) bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Bij de inrichting van het evenemententerrein en de opstelling van geluidsboxen wordt op dit moment wel degelijk rekening gehouden met dit aspect, maar de windrichting ten tijde Betreft Uw klacht/melding inzake Dance evenement Amsterdamse Bos van het evenement is van invloed. Benadrukt wordt dat de huidige, ook in het beleid vastgestelde, geluidsnormen niet zijn overschreden tijdens de afgelopen zomerperiode.

Informatie/publicatie vooraf. De aanvragen van evenementenvergunningen van deze evenementen en de vergunningen zelf worden gebruikelijk gepubliceerd in de lokale media en op de gemeentelijke website. Helaas is door omstandigheden het verstrekken van de vergunning voor het driedaagse festival Dekmantel, dat gehouden is op 1 t/m 3 augustus te laat gepubliceerd. De vergunningaanvraag is wel tijdig gepubliceerd. Onze excuses voor het te laat publiceren van de vergunning. De vergunninghouders zijn overigens verplicht de direct omwonenden vooraf te informeren over het evenement, dat zij organiseren. Dit betreft een bewonersbrief die in een bepaalde straal rond de evenementlocatie wordt verspreid. Daarnaast worden de betreffende evenementen via verschillende media ruim bekend gemaakt.

Achterlaten van rommel. De organisaties van de evenementen dragen ook zorg voor het opruimen van het (zwerf)afval buiten het evenemententerrein. Medewerkers van het Amsterdamse Bos zien er op toe, dat dit ook gebeurt. De aanwezigheid van zwerfvuil in de omgeving van het evenemententerrein en de camping zal worden betrokken bij de evaluaties. We hopen dat wij met deze informatie voldoende zijn ingegaan op uw klacht/melding al begrijpen wij dat hiermee niet alle ergernis is weggenomen.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u daarover contact opnemen met dhr. M. Kruis via telefoonnummer 020 5404719, of via m.kruis@amstelveen.nl .

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Amstelveen, het hoofd van de afdeling Veiligheid, Kabinet & Handhaving,

S.E. BusserAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.