Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Kappen in het bomenbestand van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
19-10-2009

Betreft: vragen ex artikel 33 r.v.o. inzake gevolgde procedure voor de noodzaak van kappen in het bomenbestand

Geacht College,

Al zolang Amstelveen bestaat, zijn er inwoners die spontaan hun mening geven over het gemeentelijk bomenrooi/kap beleid. Sinds de groenbezuinigingsoperatie in de periode 2003-2007, waarbij ruim 2.000 bomen extra werden gekapt volgen onze inwoners met grote aandacht hetgeen door de groenafdeling voor de najaarsronde qua kap is bedacht en gepland.

Meander Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gezonde bomen worden gekapt aan de Meander op maandag 19 oktober 2009


Zowel in 2007 als 2008 zijn er door bewoners veel bezwaren geuit op de voorgenomen kapplannen. Zie o.a. de Bovenkerkerkade buurt in 2007 en de Westwijk kap vorig jaar. In de commissie R.W.N. is in die perioden veel over het kap- en aanplant beleid gediscussieerd. Na de laatste ervaring in de Westwijk heeft de wethouder groen besloten duidelijker met de buurt en de direct betrokkenen te communiceren.

Zo is nu een brief gedateerd 22 september 2009 aan bewoners/gebruikers verzonden van de Meander 685-957. Deze manier van communiceren is van deze tijd en geeft de bewoners juiste informatie. De wethouder handelt in deze dan ook volledig conform de met de commissie R.W.N. gemaakte afspraken.

Naar aanleiding van een voorgenomen kapronde van 10 oudere populieren aan de Meander in 2008 is door bewoners Natura Ingenium (een bomenspecialist bekend bij de groenafdeling ) ingeschakeld, om onafhankelijk van onze eigen groenafdeling te oordelen of voorgenomen kap wel op de juiste wijze werd beargumenteerd.

De conclusie was dat 2 van de 10 populieren mogelijk “direct en groot” gevaar  opleverden voor de omgeving. Doch de resterende 8 nog 5 – misschien wel 10 jaar konden blijven staan. In Uw brief aan Meander 685-957 van 22 september 2009 wordt duidelijk gemaakt, dat 4 van de 8 populieren nu toch al gekapt moeten worden. Dit bevreemd de bewoners natuurlijk zeer.

Meander Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De bomen worden doorgezaagd en afgevoerd....


Dan dient zich direct de vraag aan hoe dit kapbesluit tot stand is gekomen ? Op  welke beoordelingen is e.e.a. gebaseerd. In een brief van Natura Ingenium, gedateerd 13 oktober 2009, direct aan mij (W. Vervenne red.) gericht, wordt uitvoerig ingegaan op beoordelingscriteria en methoden om de conditie en stabiliteit van bomen in het algemeen te beoordelen.

Ook wordt specifiek commentaar geleverd op de 8 populieren aan de Meander en in het bijzonder op de 4 die U op de kaplijst 2009 heeft geplaatst. Uw argumentatie om deze bomen te kappen is mijns inziens niet of ten minste onvoldoende onderbouwd.

Met name Uw opmerkingen over “de bomen zitten niet meer goed in het blad” wordt wel goed verklaard in de brief van Natura Ingenium.

Een en ander is voor mij aanleiding Uw College de volgende vragen te stellen:  1. Op welke gronden/criteria adviseert de groenafdeling de wethouder bomen op de kaplijst te plaatsen ?

  2. Wordt o.a. onderscheid gemaakt v.w.b. conditie en stabiliteit van de boom ?

  3. Wanneer de wethouder wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het kappen van aangewezen bomen wordt dan ook de status, van de boom mee geleverd ?

  4. Wordt voor de diagnose “direct kappen” advies van specialisten ingewonnen ?

  5. Bent U bereid de voorgenomen kapronde 2009, i.v.m. onduidelijkheden in de gevolgde procedure, uit te stellen ?In afwachting van Uw beantwoording hoogachtend,

Walter B. Vervenne fractielid VVD


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.