Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Kadernota 2016 toespraak van Kees Noomen VVD-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
06-07-2015

De toespraak van Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 juli 2015:

'De gemeente Amstelveen is gezond en dit wil de VVD graag ook zou houden. Dit kan alleen maar als je tijdig maatregelen neemt, wanneer je kosten hoger zijn dan de opbrengsten en je een buffer inbouwt voor onverwachte tegenvallers.

Voorzitter , Onze vorige burgemeester zei ooit lichtelijk geïrriteerd tegen mij in deze zaal “Meneer Noomen de gemeente is geen onderneming en je kan hem ook niet runnen als een onderneming”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen op een archieffoto


Toch doet dit college precies wat een onderneming zou doen als je niet meer uitkomt en dat is bezuinigen, of vriendelijker ombuigen.

Want alles wat je niet hoeft uit te geven hoef je niet tenslotte niet meer te verdienen. Het simpelweg verhogen van de WOZ, waar meerdere partijen in de commissie op zinspeelden is de weg van de minste weerstand en helaas te weinig creativiteit.

Keuzes durven maken daar zijn wij een voorstander van. Er ligt nu een pakket voor van 5 mio aan maatregelen om uiteindelijk 1,7 mio structureel meer ruimte te hebben. En dan is het nog maar de vraag, of dit voldoende is. Want dan heb ik het nog niet eens over de PM posten van het HWC, waarover later meer, de A9 en de Amstelveenlijn welke twee laatste door onze fractie specialist Walter Vervenne op minimaal 10 mio worden geschat vanaf 2020.

En dan zwijgen we nog maar over mogelijke zeperds uit de pm posten, social en fysiek domein en de ondersteunende functies. Voorzitter wat nu voor ligt is een goede start, maar nog slechts een begin.

Welzijn, cultuur en sport

Voorzitter, er wordt hard ingegrepen bij Welzijn, Cultuur en Sport. Goede sportvoorzieningen vormen een belangrijk fundament voor een gezonde stad. Amstelveen is een stad met een groot aanbod van uitstekende accommodaties. De VVD wil dat zo houden, maar ziet ook mogelijkheden om door slimmer te werken, accommodaties beter te benutten en de exploitatie efficiënter te maken. De VVD steunt het College om de sport met een zelfstandig opererend sportbedrijf in Amstelveen verder te professionaliseren zodat per saldo € 400.000 minder uit de algemene middelen nodig is. Het moet mogelijk zijn om geld over te houden op de exploitatie van kantines in plaats van een tekort zoals bijvoorbeeld bij het tennispark Startbaan.  

Ook onze culturele instellingen en voorzieningen in Amstelveen zijn van hoog niveau en de VVD wil dat zo houden. Maar cultuur is een continue veranderend proces, er ontstaan vaak (bijvoorbeeld door nieuwe technologieën) allerlei nieuwe en aangepaste vormen van communicatie, beleving en samenleven. Neem Der Bogen, die afgelopen zaterdag werd onthuld als de toegangspoort van Amstelveen.

Voorzitter, mijn Italiaanse vrouw die naast mij stond zei, dat de oude Romeinen toch een heel ander beeld hadden van een teogangspoort. Niemand kan nu weten, hoe onze samenleving er over 10 of 20 jaar precies uitziet en het past dus ook niet om afspraken te maken die dergelijke tijdspannes behelzen. Willen wij als politiek de cultuur kunnen volgen en kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, dan moeten wij in ons systeem van cultuur-subsidiëring een mate van flexibiliteit inbouwen zodat, indien wenselijk, sturing aan de diverse subsidiestromen kan worden gegeven.

Daarvoor zijn wat de VVD betreft aanpassingen nodig aan de inrichting en afspraken die er nu liggen met de diverse instellingen.

Helaas voorzitter ontbreekt nog de fine-tuning bij deze bezuinigen en daarom dienen wij een motie in  die ik straks voor zal lezen.

Veiligheid

Vervolgens een ander standaard VVD punt, de veiligheid. Één belangrijke taak van de overheid is te garanderen, dat niemand ongevraagd je huis binnenkomt en goederen wegneemt. Het afgelopen jaar hebben een spectaculaire daling gehad van 45% bij inbraken, maar recentelijk heeft deze daling zich gestabiliseerd en loopt weer langzaam op. 334 inbraken het afgelopen zijn er nog steeds 334 te veel. Als dan ook de politie er nog eens niets mee doet, zijn de rapen gaar. Zie http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wat-gebeurt-er-met-aangiftes-jouw-gemeente

Voorzitter, ik heb de burgemeester afgelopen week gemaild over mijn stokpaardje om de aanwezigheid van alarminstallatie op de factsheets te vermelden iets, waar ik al sinds 2010 mee bezig ben. Nou deze week kwam het verlossende woord van uw ambtenaar. Ik citeer.” Het registratiesysteem voorziet echter niet in een specifieke code ‘Alarminstallatie aanwezig’. Het filteren van de gewenste informatie uit het vrije veld betekent extra inzet van (schaarse) capaciteit. I Dont shoot de messenger, maar Voorzitter is er dan niet 1 diender met ambitie? Ik word 4 keer per jaar gebeld, of we willen adverteren in het politieblad. Ik zal de volgende keer neer zetten diender gezocht die kan turven.


<center><img src="afbeeldingen/2013-kees-noomen-vvd-0925.jpg" alt="Foto Amstelveen" /><br><span class="bron">(Foto Amstelveenweb.com - 2013)</span><br><br>Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen op een archieffoto</center><br>

Duurzaamheid

En dan een ander favoriet VVD punt duurzaamheid. In het energieplan 2013-2016 wordt uitgegaan van een energieneutrale regio in 2014. Dat klinkt mooi, maar in hoeverre draagt de gemeente hier nu zelf aan bij? Welke ervaring heeft de gemeente nu met energiezuinige en energie neutrale projecten? Ik zou wel eens willen weten hoeveel hierin tot nu toe is geïnvesteerd en in hoeveel jaar deze zich gaan terug verdienen. Een voorbeeld: Amstelveen doet mee aan de gezamenlijke aanbesteding van zonnepanelen in de Metropoolregio Amsterdam. Graag hoor ik, hoe het hiermee staat en wat de mogelijkheden zijn om als Gemeente zelf actief zonnepanelen te plaatsen op gemeentegebouwen, zoals het Raadhuis, maar ook op scholen, sportgebouwen.

Een van de andere mogelijkheden is energiebesparing. Amsterdam investeert nu fors in ledlampen in straatverlichting. Dit betekent minder energieverbruik en minder CO2 uitstoot. Vraag is om na te gaan, of een dergelijk versnelde uitrol niet ook voor Amstelveen rendabel kan zijn. Maar nogmaals: Het is goed als Amstelveen zelf het goede voorbeeld geeft, maar wat ons betreft niet tegen elke prijs. In de commissie heb ik al gevraagd, dat bij aanbesteding van grote projecten als scholen die op stapel staan , we drie prijzen krijgen, duurzaam, minder duurzaam, of niet duurzaam. De VVD vindt, dat dit extra geld niet voor symboolpolitiek moet worden uitgegeven, maar dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.

Verder voorzitter,

De werking van het stelsel van de interne controle baart ons zorgen. Amstelveen heeft hier steken laten vallen. Het niet op orde hebben van het aanbestedingsproces is zorgelijk en een teken van onvoldoende kwaliteit en ambitieniveau van de organisatie. Helaas heeft de huidige accountant hier onvoldoende alert op gereageerd.

Vervolgens voorzitter ondersteunt de VVD de door het College ingezette verdere professionalisering van de inkoop. Dit is nodig om aan de aanbestedingsrichtlijnen te voldoen maar nog belangrijker om zo doelmatig mogelijk in te kopen. Dat geldt ook voor het inhuren van externe capaciteit bij bedrijven en zzp’ers. De VVD vindt het belangrijk, dat iedereen in de markt inclusief het MKB en de zzp’ers een gelijke kans krijgt om mee te dingen naar opdrachten voor tijdelijke inhuur van capaciteit. Belangrijk ook dat dit gebeurt met efficiënte en moderne hulpmiddelen. In het land zijn bij vele gemeenten goede ervaringen met het hiervoor inrichten van een digitaal platform, een  Digitale marktplaats voor externe inhuur. Belangrijk is, dat met deze marktplaats de inhuur niet alleen plaatsvindt op basis van prijscriteria maar dat ook de kwaliteit belangrijk meeweegt bij de selectie. En dient daarom een motie in.

Onderwijs

Ik heb in de commissie al gevraagd of de echte onderwijs partij wilt opstaan. Gelukkig heeft D66 de handschoen op gepakt en hebben het VVD voorstel uit 2011 nieuw leven in geblazen. Een categoriaal gymnasium en wat nu breder wordt getrokken naar ook andere school vormen.

Voorzitter wat er recentelijk weer is gebeurd bij de toewijzing van middelbare scholen is onacceptabel in Amstelveen. Iedere kind wat van de lagere school afkomt en naar een middelbare school wil in Amstelveen moet plaats zijn. Ik wil graag een toezegging van de wethouder, dat dit de laatste keer was, dat dit een issue was. Misschien is dat een mooi punt om met het HWC te gaan onderhandelen, waarbij je afspreekt, dat het HWC als sluitpost fungeert als ze de school krijgen die zij wensen. Tevens is het misschien een idee, dat Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk gaan meebetalen aan de nieuw, of verbouw van het HWC

Voorzitter ,Wat me verder bijzonder opviel in de commissie was, dat er wederom de vraag werd gesteld, waar het sociale beleid was van dit college, alsof dat er niet was. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen 51 miljoen euro wordt er door dit college ingestopt en dat is gebaseerd op het al oude adagium van solidariteit. En dat blijkt uit het feit, dat de eigen bijdrage die voor steeds meer zorg wordt gevraagd inkomensafhankelijk is.

Maar wie de toekomst op zijn beloop laat en nooit spaart, wordt beloond door steun van de overheid. Eigen verantwoordelijkheid is prima maar dan wel voor iedereen. Het is raar om spaarzaamheid te bestraffen en laksheid te belonen en dat wordt helaas vaak onderbelicht in de politiek.

En willen we de huidige regelingen niet alleen het komende jaar instand houden maar ook over 10 jaar dan zullen we gezamenlijk aan de bak moeten. Want voorzitter als je per saldo minder te besteden hebt maar wel het voorzieningen niveau op pijl wilt houden zal je toch uit een ander vaatje moeten tappen. En dat kan alleen, maar als we anders gaan werken.

Amstelveen, a city of smart people

En daar is hij Frank, dat kan alleen als we na Athene, Singapore en Beverly Hills ……………Amstelveen , The smart city aan de Amstel worden, of  beter a city of smart people. Hoe kunnen we nieuwe technologieën inzetten om het leven in Amstelveen aantrekkelijker, veiliger en makkelijker te maken voor de burger. Wij vragen ook niet om het wiel in Amstelveen te gaan uitvinden, maar vooral de best practices over te nemen. Beter goed gejat dan slecht bedacht.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.