Bijgewerkt: 20 juli 2024

Kadernota 2012 D66

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Rien Alink, fractievoorzitter D66

In de overzichtelijke en goed leesbare kadernota 2012 wijst het college met trots op de positie van Amstelveen: nummer 1 bij veiligheidsindex, 2 op sociaaleconomisch terrein en een derde plaats op de woonaantrekkelijkheidsindex.

Een belangrijke toevoeging volgt: "Onze ambitie is minimaal op dit niveau te blijven". Voor ons staat deze belofte "als een huis"( om bij woorden van de inleiding te blijven) ; de fractie van D66 zal het college houden aan deze uitspraak, uit een oogpunt van verantwoording! Bij ons bestaan echter grote twijfels. Bij de bezuinigingdiscussie spraken wij over verkeerde keuzes op het gebied van cultuur en groen die juist de ranking van een gemeente in hoge mate beïnvloeden.

Alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rien Alink, fractievoorzitter D66


1 miljoen bezuinigen op groen blijft niet zonder gevolgen. Het wordt geen kaalslag, maar de typisch Amstelveense kwaliteit is in het geding. D66 heeft de waarde van het groen verdedigd, ook door te wijzen op de economische component. Op het ogenblik wordt in het land door de organisatie Entente Florale campagne gevoerd met als motto GROEN LOONT. Groene investeringen verdienen zich terug. Het is betreurenswaardig, dat het college niet de durf had hier de eigen verantwoordelijkheid van de burgers aan te spreken en de mogelijkheid van een groentax althans te onderzoeken. Een gemiste kans t.o.v. het profiel dat men wil uitdragen.

Op het gebied van cultuur worden de (te) drastische ingrepen voelbaar, nu vertaald in drastische ingrepen van de culturele instellingen. We verwijzen naar de Bibliotheek Ook hier staat de Amstelveense kwaliteit onder druk. Compenserende maatregelen zijn noodzakelijk. Wij dienen hierover een motie in.

Financieel heeft D66 waardering voor het anticiperen op de rijksmaatregelen. Er klinken woorden als "solide basis". Maar laten we niet verbloemen welke risicofactoren nog aanwezig zijn bij een minimale reservepositie: nog in te vullen bezuinigingen, de kwestie A9,de decentralisatie, herverdeeloperaties en nog niet geconcretiseerde ambities, zoals het OV-knooppunt.

De fractie juicht het overigens toe dat het college nu al 6 miljoen reserveert voor de M51. Voor het besluit over de M51 is het wel nodig te weten wat er met de Zuidas( we doelen op de overstapmogelijkheden) gebeurt. Kan het college meedelen wat zij onderneemt om het besluit van dit essentiële onderdeel van de beslissing te versnellen?

Bij de beoordeling van de verschillende varianten zal ons verkiezingsprogramma uitgangspunt zijn met daarin de verbinding Westwijk-Amsterdam-centrum, OV-haltes binnen redelijke straal en handhaving Oost-Westverbindingen naast de Noord-Zuidlijn.

Wij wensen het beleid positief-kritsch te benaderen. Dat houdt in dat we ook oog hebben voor de positieve stappen die het college zet en -naar wij hopen- zal zetten. Wij willen dat toespitsen op een aantal deelterreinen die nu kort de revue passeren.

ONDERWIJS

De vervanging van onderwijsgebouwen loopt volgens plan en dat biedt perspectieven voor de resterende scholen. De kwaliteit van de gebouwen moet echter gepaard gaan met een verbetering van het onderwijs zelf. We verwachten, dat de door ons gewenste kwaliteitsmeting een bijdrage daaraan zal leveren. De onderwijsnota staat voor het najaar gepland. Daarin verwachten wij ambities voor verdere verbetering naar "excellent" onderwijs.

En in dat kader zou bij een stad als Amstelveen mogelijk de vestiging van een HBO-instelling of een categoriaal gymnasium passen. Is het college bereid deze gedachten nader te onderzoeken? Ook het initiatief van het ROC van Amsterdam met het nieuwe Community College past in het beeld van samenwerking en mogelijkheden tussen gemeente en onderwijsinstellingen.

ECONOMIE

Het stadshart krijgt een opwaardering maar wat ons betreft met respect voor de belangen van de lokale ondernemers. En als de impuls vorm krijgt, past daarbij een inzet op verlevendiging van het stadsplein met o.a. meer evenementen. De motie van D66 over de markt wordt nog uitgewerkt. Dat betekent, dat het beslispunt over die kwestie kan verdwijnen.

Wij dienen op dit punt een amendement in. Meer ruimte voor evenementen is- in lijn met de motie- voor ons van groot belang.. De bezuiniging op economische zaken staat daar haaks op. Wij vragen het college hoe deze zaken zich verhouden.

JONGEREN

Het nieuwe beleid gaat van start en zal zich moeten bewijzen. Met de aangenomen motie over Club Down Town hebben wij het pad willen effenen voor een effectiever en gerichter beleid, ook in relatie tot de rol van P60. Wij zullen die gang van zaken op de voet volgen. Jongeren en huisvesting is een ander onderwerp. Wij achten de kans groot, dat alleen de aanpak van scheefwonen de wachtlijst voor sociale huurwoningen onvoldoende zal doen slinken. De fractie van D66 zou dan ook graag zien, dat het college kiest voor een bredere oplossing in de woningbouwproblematiek.

De bevolkingsamenstelling wijzigt altijd- langzaam maar zeker- en tot nu toe blijkt het moeilijk daar op in te spelen met het woningaanbod. D66 zou graag van het college vernemen of zij in de toekomst mogelijkheden ziet om op de veranderende vraag binnen de woningmarkt in te spelen, of door het benutten van leegstaande kantoorgebouwen of door toepassing van flexibel bouwen.

SPORT

Op dit terrein stond voor het eerste kwartaal een voorstel voor renovatie van de Emergohal op het programmama. De fractie vraagt naar de stand van zaken. In het algemeen pleiten wij voor een meer nadrukkelijke rol voor de gemeente als het de STAV aangaat. Wij brengen in herinnering, dat een aantal bedrijven zich financieel verplichtte toen nog sprake was van "de bekende" nieuwe sporthal. Die bedrijven kunnen hun interesse gaan verliezen als er geen duidelijke lijn SAS-STAV-Gemeente is. Een gemeentelijk beleidsplan ontbreekt om de samenhang in het concept concreet te laten zien. Wij vragen om stappen in die richting om de betrokkenheid van bedrijven voor de toekomst te waarborgen.

CULTUUR

Op het terrein van cultuur is de positie van het poppentheater veilig gesteld. De motie van D66 om de bezuiniging van 50.000 te schrappen en het theater te houden op plek, waar het nu staat is gehonoreerd. Gezien de unieke waarde van het theater een uiterst positieve ontwikkeling. De ontwikkeling van de commerciële exploitatie van de cultuurstrip gaat o.i. te traag. Wij willen het tempo verhogen om uitsluitsel te krijgen over de opbrengsten. In elk geval houden wij vast aan onze overtuiging, dat de baten terug moeten naar de cultuursector. Wij dienen hierover een motie in.

GROEN

Bij groen gaat het college werk maken van de promotie van de Heemparken   * (o.a. vergroting van de herkenbaarheid, groenwegbewijzering en fysieke verbinding via de spoorlijn). Dat is in de lijn van ons plan van februari. Wij vragen op welke termijn en in welke volgorde de maatregelen worden ingevoerd.

Een paar maanden geleden was nog sprake van het verdwijnen van de volière. Wij wezen op de raadsbreed aangenomen D66-motie uit de vorige periode tot behoud van de volière. Het college heeft de knoop nu doorgehakt. Buitengewoon verstandig in relatie tot de renovatie van het Broersepark. Het kan dus toch: investeren ondanks bezuinigingen!

Tenslotte nog dit. De coalitie staat als een huis, zo lezen we. Laat het echter geen gesloten huis zijn maar open staan voor coalitie en oppositie. Laten we inzetten op een huis met open vensters naar de toekomst, van coalitie en oppositie ten behoeve van de stad Amstelveen.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.