Bijgewerkt: 19 januari 2022

Kadernota 2010 Amstelveen: Solide beleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2009

De Kadernota 2010 die het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen dit jaar aanbiedt aan de raad, is in elk opzicht anders dan de voorgaande jaren. Gewend geraakt aan economische groei als we zijn, is een landelijke krimp van 4% een fenomeen dat ook in Amstelveen om nieuwe antwoorden vraagt.

De conclusie van B en W is, dat een ombuiging van circa 10 miljoen euro in de structurele uitgaven nodig is. Dit gebeurt in fasen tot 2013. Alleen zo valt de doelstelling van een duurzame en toekomstvaste financiële huishouding te realiseren. Daarnaast is het nodig om de algemene reserve te versterken met tientallen miljoenen.

Kadernota Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Frans Hellendall (VVD)


Hoewel 2010 een verkiezingsjaar is, doet het college ook voor de lange termijn voorstellen in deze Kadernota. Voor 2011 en volgende jaren biedt de nota indicatief een realistisch beeld dat in de volgende zittingsperiode voor raad en college als fundering voor het eigen beleid van waarde is.

Het college heeft voor zijn opvolgers de buffer in de begroting ter grootte van € 2 miljoen grotendeels in tact gelaten. Voor 2010 ligt er een hard sluitende begroting door een bezuinigingspakket van € 3,3 miljoen, voornamelijk samengesteld uit bijna € 2 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen en ruim € 1 miljoen door het niet laten doorgaan van prijscompensatie.

Criteria voor het college zijn duurzaamheid, prudentie en toekomstvastheid. Toetssteen is daarbij het collegeprogramma voor deze periode. Bepaalde niveaus van voorzieningen zijn om die reden bij voorbaat ontzien, bijvoorbeeld het minimabeleid, beheer en onderhoud en dergelijke.

Het college vraagt van de raad richtinggevende uitspraken naar aanleiding van de Kadernota. Deze zullen verder worden uitgewerkt in de begroting 2010 en volgende jaren. Voor zover duidelijk is dat ombuigingen gevolgen zullen hebben voor bijvoorbeeld gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen, zal het college de gelegenheid bieden voor overleg en het indienen van zienswijzen, waarmee de raad bij de behandeling van de begroting rekening kan houden.

Een helder voorbeeld daarvan is het achterwege laten, c. q. beperken van prijscompensatie. Ondanks de gevolgen van de kredietcrisis worden in de Kadernota geen lastenverzwaringen voorgesteld. Er is slechts sprake van verhogingen als gevolg van de jaarlijkse indexering.

Kadernota Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Remco Pols (PvdA)


Solide beleid en creatieve samenwerkingsvormen

Bezuinigen is (inderdaad) een van de maatregelen die het begrotingsperspectief voor de komende jaren afdwingt. Tegelijk is dat niet het enige en zeker niet het eerste waar het college op aanstuurt.

Het college constateert dat ondanks de stevige financiële tegenwind toch tot het uiterste moet worden gegaan om de door de raad vastgestelde ambities (projecten) te realiseren en voor de nabije toekomst veilig te stellen. Uit de kadernota blijkt een aanzienlijk gat tussen de ambities op het gebied van onderwijshuisvesting, welzijnsvoorzieningen en topsport en de actuele financieringsmogelijkheden.

Kadernota Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


In de periode tot de begroting 2010 wil het college de investeringen grondig tegen het licht houden: moet het zo, zijn er andere oplossingen voor de accommodatievraag, versobering, combinatie, andere financieringsmogelijkheden, fasering en als uiterste middel schrappen. Aan de inkomstenkant wordt in dezelfde periode onderzocht op welke wijze de kasstroom op gang gehouden kan worden en hoe de inkomsten uit grondexploitaties maximaal kunnen worden benut.

Het college verwacht daaruit een betere balans tussen investeringen en dekkingsmiddelen bij de beide Programma’s Integraal Accommodatiebeleid (PIA 1, PIA 2) en Topsport zodat het mogelijk blijft om in de toekomst van Amstelveen te blijven investeren. Herprogrammeren en herprioriteren is hierbij de boodschap. Het college geeft alle prioriteit aan inventiviteit, innovatief denken en risicodeling met anderen.

Kadernota Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Dolf Veenboer (PvdA)


Het zijn belangrijke ingrediënten voor mogelijke oplossingen. Uiteraard binnen de randvoorwaarden van een duurzaam financieel beleid en beheerkader. Het college stelt voor in te zetten op de realisering van bestaande ambities en daaraan geen nieuwe toe te voegen. De combinatie van deze maatregelen leidt tot een duurzaam gezonde en toekomstvaste financiële huishouding.

Kadernota Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen


Een aantal feiten uit de kadernota op een rij:

Vermindering belangrijkste inkomstenbron: het gemeentefonds

* effect voor 2010: negatief 2,750 miljoen, effect 2013: negatief 9 miljoen structureel.

* stilvallen woningmarkt; latere en onzekere opbrengsten grondexploitaties

* hogere uitgaven (bijvoorbeeld bijstand, schuldhulpverlening), lagere inkomsten (bijvoorbeeld bouwleges)

* lager verwacht dividend Eneco (verwachting 25% minder, half miljoen structureel)

totaal effect circa 10 miljoen structureel plus momenteel beperkt budget beschikbaar voor grote projecten

Vertrekpunt gemeente vóór de kredietcrisis

* begroting financieel duurzaam gemaakt: alle onderhoudskosten gedekt en mogelijke tegenvallers financieel voorzien, dus weinig kans op nieuwe grote tegenvallers (behalve externe ontwikkelingen)

* geen schulden, begroting in evenwicht

* 2 miljoen structureel apart gezet voor slechtere tijden, mogelijke meevallers op dividend ENECO niet structureel ingeboekt

* 100 miljoen verplichting A9; naar verwachting eigen bijdrage hoogwaardig openbaar vervoer

* ambitieuze plannen voor vernieuwing/verbetering voorzieningen in de stad (PIA1, PIA2, topsporthal), te financieren uit grondexploitaties

* conclusie: financieel gezond, wel verhoogd risicoprofiel

Kredietcrisis treft ons allemaal, bijsturen noodzakelijk, prioriteiten college:

* financieel verantwoord, conservatief begroten (instellen risicobuffer A9, afboeking maximale risico Landsbanki)

* voorzieningenniveau  zo veel mogelijk op peil houden

* minima ontzien

* geen lastenverzwaringen (burgers/bedrijven hebben het al moeilijk); beleid blijft inflatiecorrectie / kostendekkendheid

ambitie: zoveel mogelijk realiseren, op verantwoorde wijze

Begroting structureel: slimme oplossingen

* geen nieuwe ambities behalve de absoluut onvermijdelijke (vier zaken: handhaving, Amstelveen College, GBA vanwege wetswijziging, Arbo Meerkamp)

* aanpassen indexering (‘kaasschaaf’): 1,5 miljoen. Opgave bij management en gesubsidieerde instellingen om effect voor burger zo min mogelijk te laten zijn

* ombuigingen 2010 bijna 2 miljoen

* uit de gereserveerde vrije ruimte van 2 miljoen gebruikt het college slechts 0,5.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.