Bijgewerkt: 6 december 2023

Jaarrapportage Woonruimteverdeling 2022 van woningcorporatie Eigen Haard

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-08-2023

Elk jaar ontvangen wij van woningcorporatie Eigen Haard het jaarverslag met daarbij een oplegger. Dit willen wij graag met u delen- meldt het College B en W Amstelveen op 30 augustus 2023. In dit verslag legt Eigen Haard de verantwoording af over hun verhuringen in het jaar 2022. Het gaat dus om de woonruimteverdeling van zowel de vrije huur- als de sociale huursector. U kunt in dit verslag onder andere informatie vinden over de gemiddelde inschrijfduur van nieuwe huurders, de herkomst van de actief woningzoekenden, verhuringen aan specifieke doelgroepen en toewijzing naar huishoudsamenstelling. In deze raadsbrief vindt u ook een samenvatting.

Algemeen. Op de 441 woningen die in 2022 verhuurd zijn door Eigen Haard in Amstelveen is door 37.214 woningzoekenden gereageerd. De gemiddelde wachttijd in de Stadsregio Amsterdam voor woningen van Eigen Haard varieert sterk tussen de verschillende gemeenten. De gemiddelde inschrijftijd in jaren van de gemeenten, waar Eigen Haard bezit heeft varieert tussen de 8 en 20 jaar. Amstelveen heeft een wachttijd van 19 jaar.Verhuringsresultaat: Met het verhuringsresultaat geven ze weer hoe groot de kans is dat een woningzoekende een woning toegewezen krijgt, door zelf te zoeken of door directe bemiddeling. Voor Amstelveen is dit 1,2%. Dit is laag, maar wijkt niet af ten opzichte van andere regiogemeenten.

Huurprijsklasse. Bijna de helft van de woningen (46%) is verhuurd in de prijsklasse van de kwaliteitskortingsgrens van € 442 tot de lage aftoppingsgrens van € 633. Er doen zich geen grote verschillen voor met de verdeling in de andere (regio)gemeenten.

Herkomst. Veel nieuwe huurders komen uit de eigen gemeente (60%). Ook in de andere gemeenten is dat het geval. Van de 37.214 woningzoekenden die hebben gereageerd op een woning in Amstelveen, waren er 2.507 woonachtig in Amstelveen zelf.

Toewijzingscategorie. De lokale toewijzingsruimte die in Amstelveen maximaal 30% bedraagt, is volledig benut . De gemeente heeft deze ruimte vooral ingezet voor de voorrang gemeentelijke binding (16%) en maatwerk wonen (jongeren 28-34 jaar) (6%). Omdat het percentage regionale toewijzingen 10%is, komt de toewijzing aan 'overige woningzoekenden7 op 60%. Dit ligt daarmee boven het wettelijk voorgeschreven percentage van minimaal 50%.

Labeling. Van de 441 verhuurde woningen is een groot deel toegewezen aan woningzoekenden via directe bemiddeling (39%). Dit is meer dan in de meeste andere gemeenten. Daarnaast is van de woningen die aangeboden zijn via WoningNet 13% gelabeld voor senioren. Ook dit aandeel is relatief hoog ten opzichte van het gemiddelde. Daarnaast zijn, inherent aan het bezit, veel woningen gelabeld voor gezinnen (24%). En 12% voor jongeren. Hierdoor bleven er relatief weinig 'normale' (niet-gelabelde) woningen over voor regulier zoekenden (12%), gemiddeld is dit 31%. Binnen dit restant van 12% voor regulier zoekenden vallen nog de woningen waarop voorrangsregels van toepassing zijn.

Leeftijd. Zowel de meeste toewijzingen als actief woningzoekenden bevonden zich in de leeftijdsgroep 28 tot en met 54 jaar. De kans voor woningzoekenden in deze leeftijdscategorie is ongeveer gemiddeld. De grootste kans op een woning hebben woningzoekenden van 65 jaar en ouder. In vergelijking met het aantal actief woningzoekenden is het aantal woningtoewijzingen in deze leeftijdsgroep heel hoog.

De laagste kans is - nog steeds - voor jongeren van 23 t/m 27 jaar. Opvallend is dat de groep jongeren 18 t/m 22 jaar het veel gemakkelijker heeft (0,7%) dan de groep 23 t/m 27 jaar (0,3%). Dit was al in de loop van 2022 geconstateerd. In overleg met alle gemeenten waar Eigen Haard jongerenwoningen verhuur is toen besloten om meer te labelen voor de groep 23 t/m 27 jaar en minder voor de groep t/m 22 jaar. Dit is in januari 2023 geïmplementeerd en we verwachten dat in de loop van 2023 de kansen meer in evenwicht zijn.

Inkomen. Vooral de relatief gunstige verhuringsresultaten van AOW-gerechtigden in alle inkomensgroepen vallen op. Verder valt op dat eenpersoonshuishoudens onder de AOW in de inkomensgroep € 24.075 - € 40.765 een zeer geringe kans op een woning maken.

Huishoudsamenstelling. Eenpersoonshuishoudens van 23-27 jaar zoeken actief, maar krijgen de minste woningen toegewezen. Hun kans op een woning is slechts 0,3%, de helft van die van eenpersoonshuishoudens van 18-22 jaar. Gezinnen vinden makkelijker een woning dan eenpersoonshuishoudens onder de 55 jaar. Eenpersoonshuishoudens van 28-54 jaar die niet direct bemiddeld worden, maken nauwelijks een kans. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Lees: Jaarrapportage Woonruimteverdeling 2022 in van woningcorporatie Eigen Haard (pdf 32 pagina’s)


Hierbij een paar opvallende citaten vanuit het rapport:

- Gemiddeld is nu 14,5 jaar inschrijftijd nodig voor een sociale huurwoning van Eigen Haard. Het aantal mutaties is gelijk gebleven, met een toename van het aantal actief woningzoekenden. Met andere woorden de wachtrij is langer geworden. Dit zien wij terug in het verhuurresultaat: de kans om in aanmerking te komen voor een woning van Eigen Haard is verder gedaald van 3,4% naar 3,2%.

-Jongeren, en dan vooral jongeren van 23 t/m 27 jaar, hebben de kleinste kans op een woning (1,5%).

-De lage kansen van jongeren en de hoge kansen van ouderen is inherent aan het ‘oude’ woningverdeelsysteem waarbij inschrijftijd een belangrijke factor is. De komende jaren zal blijken welke verschuivingen er door het nieuwe systeem op basis van punten plaatsvinden.

-De gemiddelde wachttijd voor een woning van Eigen Haard is toegenomen in 2022 (14,5 jaar) vergeleken met 2021 (13,7 jaar). Dit is vooral het gevolg van een stijging van de wachttijd in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.

-De gemiddelde wachttijd in de Stadsregio Amsterdam voor een Eigen Haard-woning varieert sterk tussen de verschillende gemeenten. Zo staan woningzoekenden die een woning toegewezen krijgen in de gemeente Oostzaan gemiddeld het kortst ingeschreven met 8 jaar, terwijl in de gemeente Landsmeer de gemiddelde wachttijd bijna 20 jaar is. In de andere gemeenten varieert de gemiddelde inschrijftijd van 9 tot 19 jaar. In de gemeente Amsterdam staan woningzoekenden gemiddeld 13 jaar bij WoningNet ingeschreven voordat zij een woning toegewezen krijgen.

-Eigen Haard heeft vooral bezit in Amsterdam. Dit zien we terug in de verhuringen. Van alle verhuringen van Eigen Haard in 2022 is ruim 60% toegewezen aan woningzoekenden afkomstig uit de gemeente Amsterdam, 12% aan woningzoekenden uit de gemeente Amstelveen en aan de woningzoekenden uit andere gemeenten 5% of minder. Aan woningzoekenden van buiten de stadsregio zijn 205 woningen (8%) toegewezen en aan woningzoekenden die al wonen binnen de Stadsregio Amsterdam, maar die niet wonen in een gemeente waar Eigen Haard bezit heeft, zijn 23 woningen toegewezen.

-Omdat statushouders formeel onder de lokale of regionale ruimte vallen, geven we -naast de verdeling zoals overeengekomen met de gemeenten- ook een verdeling weer in ‘overig’, lokaal’ en regionaal’ volgens de wet zodat inzichtelijk blijft welke deel van de woningen er over blijft voor de niet-lokale en niet-regionale woningzoekenden. Voor dat overzicht hebben we de statushouders geplekt onder regionaal. Voor de resultaten daarvan zie de paragraaf met de uitwerking per gemeente. Wanneer statushouders op de formele plek geteld worden, zien we dat in de gemeenten Aalsmeer (41%), Amstelveen (44%), Haarlemmermeer (8%), Oostzaan (0%) en Ouder-Amstel (42%) het minimale wettelijke percentage van 50% in de ‘overige ruimte’ niet gehaald wordt.

-De kans op een woning is in alle leeftijdscategorieën tot 55 jaar gedaald. Voor de groep 55 t/m 64 jaar en de groep 65-plus is de kans gestegen. Het verhuringsresultaat van senioren (65+) is gestegen van 9,1% naar 11,0% en wijkt daarmee nog meer af dan in eerdere jaren. De kans op een woning neemt toe met leeftijd. De kans voor jongeren tot 28 jaar is 1,5% en 1,6%, terwijl de kans voor 65-plus 11,0% is. Het verschil in kansen per leeftijdscategorie is goed zichtbaar in onderstaande afbeelding. Idealiter is de verhouding tussen het aantal actief woningzoekenden (de blauwe balk) en het aantal toewijzingen (de oranje lijn) per groep gelijk.

-Ook in de gemeente Amstelveen vindt het grootste deel van de toewijzingen plaats in de categorie van de kwaliteitskortingsgrens van € 442 tot de lage aftoppingsgrens van € 633 (46%). Er zijn procentueel in Amstelveen wat meer toewijzingen tot de hoge aftoppingsgrens van € 679 (32% versus 17% totaal van Eigen Haard), en wat minder in de hoogste sociale huurklasse.

-Als we statushouder toerekenen aan de ‘overige’ ruimte: van de 441 verhuurde woningen in de gemeente Amstelveen is 34% dan verhuurd in de lokale ruimte en 10% in de regionale ruimte. Door in het laatste kwartaal van 2022 de voorrang voor ingezetenen te stoppen is uiteindelijk nog 56% van de woningen verhuurd in de ‘overige’ ruimte.

-In Amstelveen zijn in 2022 in totaal 441 woningen toegewezen aan woningzoekenden van Stadsregio Amsterdam. Dit zijn er exact evenveel als in 2021. Het aantal actief woningzoekenden is in 2022 beperkt gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee is de kans op een woning heel beperkt gedaald (van 1,23% naar 1,18%).

Zowel de meeste toewijzingen als actief woningzoekenden waren in de leeftijdsgroep 28 tot en met 54 jaar. De kans voor woningzoekenden in deze leeftijdscategorie is ongeveer gemiddeld.

-Van de 441 woningen die in 2022 zijn toegewezen in de gemeente Amstelveen is het grootste deel toegewezen aan eenpersoonshuishoudens- (143 woningen) of meerpersoonshuishoudens (133 woningen) in de laagste inkomensgroep onder de AOW-leeftijd. Dit zijn ook de twee groepen die het meest actief reageren op het aanbod in Amstelveen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.