Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Intentieverklaring van ontwikkellocaties Kronenburg-Uilenstede getekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2019

De gemeente Amstelveen, eigenaren van ontwikkellocaties op Kronenburg en Studentenhuisvester DUWO maken gezamenlijk van Kronenburg een levendig gebied. Een omgeving, waar ruimte is om te werken en waar studenten tijdelijk kunnen wonen in een groene omgeving dichtbij dagelijkse voorzieningen. De samenwerking is belangrijk om wonen, werken, horeca en recreatie op elkaar af te stemmen. Op 19 december 2019 tekenden gemeenten, eigenaren en DUWO hiervoor een intentieverklaring.

Kronenburg met studentencampus Uilenstede als buur en dichtbij de VU is bij uitstek een plek voor studenten en kenniswerkers en voor een nieuwe moderne werkomgeving. Reguliere woningbouw is in dit gebied wegens regelgeving vliegverkeer beperkt mogelijk. De locatie biedt voor tijdelijke huisvesting meer en geschiktere mogelijkheden. Volgens Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken biedt een mix van studentenhuisvesting en huisvesting voor kenniswerkers, kansen voor nieuwe voorzieningen en vernieuwende werkconcepten.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Onder toeziend oog van wethouder Floor Gordon (l) en Arne Dolle, directeur vastgoed Stichting DUWO, plaatst Josja van der Veer, directeur Facilitaire Dienst Campus Organisatie Vrije Universiteit haar handtekening om samen met gemeente en eigenaren te werken aan de herontwikkeling van Kronenburg. Andere ondertekenaars zijn: Bas van den Nieuwenhuijzen, directeur Van der Valk Investments en ondertekenaar namens Xior Student Housing, Ivo van der Klei, bestuurder Stichting Amstelring Groep, Mathilde Brandts, directeur POG en Maarten Feilzer, directeur Zadelhoff en ondertekenaar namens Maarsen Groep


'We denken aan nieuwe kleinschalige en flexibele kantoorruimten, betaalbare huisvesting voor studenten met een campuscontract en zes maanden woonruimte aan kenniswerkers. Maar het biedt ook kansen voor verschillende soorten horeca en sportvoorzieningen en voorzieningen voor familie en vrienden die op bezoek komen. We richten het gebied opnieuw in met veel groen, water, en sluiten het beter aan op Uilenstede. Dit zorgt dat de aantrekkelijkheid en levendigheid toeneemt. Monofunctionele kantoorgebieden werken niet meer en dat zie je ook aan de leegstand in Kronenburg. Ook de markt wil multifunctionele gebieden met voldoende ruimte voor innovatie en ontmoeting.'

De VU is blij dat er nu beweging in de plannen zit. Marcel Nollen, lid College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam: 'Uilenstede is onlosmakelijk verbonden met de VU Campus. Hier wonen veel van onze studenten vlakbij de VU. Heel belangrijk dat er nu meer woningen komen, zodat wij onze studenten een goede plek kunnen bieden, in een goede omgeving met de juiste voorzieningen, zoals het sportcentrum, en een sterke community. Dit is zeker te danken aan een goede samenwerking met de gemeente Amstelveen, DUWO, en andere partners in het gebied. Wij zijn blij met de uitbreiding van het aantal studentenkamers in onze regio.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

De partijen die hun handtekening hebben gezet onder de intentieverklaring. Op de foto van links naar rechts: Bas van den Nieuwenhuijzen, directeur Van der Valk Investments en ondertekenaar namens Xior Student Housing, Josja van der Veer, directeur Facilitaire Organisatie Vrije Universiteit, Ivo van der Klei, bestuurder Stichting Amstelring Groep, Floor Gordon, wethouder Ruimtelijke Ordening, Mathilde Brandts, directeur POG, Maarten Feilzer, directeur Zadelhoff en ondertekenaar namens Maarsen Groep en Arne Dolle, directeur Vastgoed Stichting DUWO


Eigen afweging. Ingrepen in onze leefomgeving kunnen niet los van elkaar gezien worden maar in samenhang en in dialoog met elkaar. Door de unieke samenwerking bouwt Amstelveen met ontwikkelaars en eigenaren aan een levendig Kronenburg. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met het gegeven dat het gebied onder een aanvliegroute van Schiphol ligt. Gewijzigde regels en meer ruimte voor de gemeente om zelf te beslissen, biedt mogelijkheden voor Kronenburg. Dat is hoog tijd. Het gebied kampt al jarenlang met aanhoudende leegstand. De eerste stap zette de gemeenteraad op 8 mei 2019 met het vaststellen van de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede. De gemeente stelt nu een ontwerp bestemmingsplan op dat volgend jaar in procedure gaat en verwacht in 2021 daadwerkelijk te kunnen starten met de uitvoering.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het centrale plein in Studentencampus Uilenstede in december 2019


Steun van regio. Kronenburg–Uilenstede is een van de gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, waar woningen versneld kunnen worden gebouwd. Ook het Rijk heeft in haar omgevingsvisie Kronenburg genoemd als mogelijke locatie. Op deze bijzondere plek komen geen gewone woningen. Er is brede steun in de regio voor Kronenburg-Uilenstede als unieke locatie om de vraag naar betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers in te vullen.

Kronenburg als sleutelgebied en onderdeel versnellingsopgave voor kortdurende huisvesting. Niet alleen de gemeente Amstelveen en de gebiedseigenaren zien kansen voor Kronenburg. Ook de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland zien Kronenburg-Uilenstede als een van de sleutelgebieden die kunnen bijdragen aan het versneld realiseren van een deel van de woningbouwopgave in de regio. Het gebied is relatief zwaar belast door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Reguliere woningbouw is hier daarom minder wenselijk. Maar juist dit gebied leent zich vanwege de ligging naast de studentencampus Uilenstede en in de nabijheid van de VU en de Zuidas, voor bijzondere woonvormen. Zoals huisvesting voor studenten en kenniswerkers, die zich beide niet permanent in het gebied vestigen. Hieraan is binnen de Metropoolregio enorme behoefte. Door naast studentenhuisvesting, met campuscontracten voor tijdelijk verblijf, ook extended stay kamers toe te voegen als drager van het gemengde gebiedsconcept, kan op verantwoorde wijze invulling worden gegeven aan de behoefte aan betaalbare woonvoorzieningen en aan de behoefte van het gebied aan leefbaarheid en duurzaamheid. Een unieke kans. Een uniek project.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een andere deel van Studentencampus Uilenstede in december 2019


De acht betrokken eigenaren*, waaronder DUWO als beoogd toekomstig eigenaar van twee exploitatiegebieden, en de gemeente Amstelveen spreken het volgende uit: 'De verschillende individuele ontwikkelingen hebben een onderlinge samenhang. Met het oog op een geslaagde transformatie van Kronenburg-Uilenstede spannen de gemeente Amstelveen en de eigenaren zich individueel èn gezamenlijk tot het uiterste in om te komen tot een ruimtelijk en financieel haalbare ontwikkeling van het gebied, zoals ook nader is omschreven in de individuele voorovereenkomsten die tussen de eigenaren en de gemeente Amstelveen zijn aangegaan. We streven er gezamenlijk naar om op de best mogelijke manier invulling te geven aan de in de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede geformuleerde ambities en het daarvoor benodigde integrale (ontwerp)bestemmingsplan in procedure te brengen.

Mocht een van de partijen zich ondanks alle inspanningen toch moeten terugtrekken, dan blijven de overgebleven partijen in overleg en blijft hun inspanning gericht op het gezamenlijk realiseren van de ambitie om Kronenburg-Uilenstede te revitaliseren in lijn met de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede. Door Kronenburg-Uilenstede weer vitaal en leefbaar te maken, willen we met elkaar een voorbeeld zijn van hoe gebiedseigenaren en de gemeente samen een nieuwe identiteit kunnen geven aan een gebied. Dit spreken we gezamenlijk met elkaar uit op 19 december 2019 te Amstelveen.'

*Eigenaren: Gemeente Amstelveen, Stichting VU, Kronenburg Goedland BV/Alexandriet BV, Maarsen Kronenburg BV/Maarsenhoven Vastgoed BV, Beheersmaatschappij Kronenburg BV, Xior Student Housing, Mytylstichting Amstelrade, Stichting DUWOAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.