Bijgewerkt: 22 juli 2024

'Insluiten, niet uitsluiten' - BBA reactie op de Perspectiefnota 2019

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
20-07-2018

Reactie van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen op de Perspectiefnota 2019, dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2018 werd behandeld:

'Voorzitter, wij behandelen vanavond de perspectiefnota en in het verlengde daarvan een twaalftal moties. Voorheen noemden wij deze perspectiefnota kadernota. Terecht is de naam gewijzigd. Want het gaat er nu juist om, om niet binnen maar ook buiten kaders te durven denken. Het gaat om het bieden van uitzicht. Uitzicht en perspectief voor de inwoners van onze stad. Twee uitgangspunten zijn wat bbA betreft van belang. Het eerste is wat doe je nu en wat is nu nodig? Voorbeelden zijn daarvan te vinden in een aantal van de moties die we straks gaan bespreken. En het tweede punt van belang is de lange termijn. Wat wil je nu ontwikkelen om straks mee te geven aan toekomstige generaties?

Foto Amstelveen
(Bron BBA - 2017)

Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


Het gaat bij de perspectiefnota natuurlijk over geld en over de verdeling van geld, maar voor ons gaat het ook over de onderliggende waarden. Waarden waarvoor wij willen staan in deze stad. In het coalitie akkoord en veel van de moties van vanavond herkennen we die ook. Het zijn waarden waar BBA voor staat en waarvan wij hopen dat ook vele andere fracties die onderliggende waarden onderschrijven. In de eerste plaats gaat het er dan om dat in Amstelveen niemand aan de zijlijn staat of hoeft te staan. Wij willen staan voor de kwetsbare groepen in onze stad zoals ouderen, eenzamen, dementerenden en mensen die op of onder de armoedegrens leven. Niet uitsluiten, maar insluiten is het devies.

BbA heeft ook altijd gestaan en staat nog voor groen, voor sport en voor cultuur. En de uitdaging zit hem nu in het verbinden van deze thema’s met deze kwetsbare groepen. We roepen het college op in het college uitvoeringsprogramma juist deze verbinding specifiek te laten zien. Ter inspiratie een enkel voorbeeld hoe wij die verbinding zien:

Hoe mooi zou het zijn als wij kunst, cultuur en natuur sterker zouden kunnen verbinden met de zorg voor de kwetsbare groepen. We weten dat b.v. bewegen en ontmoeten bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Wat nu als bijvoorbeeld de verbinding wordt gemaakt en samenwerking wordt gezocht met het Bostheater, weliswaar gefinancierd door de gemeente Amsterdam maar liggend op Amstelveens grondgebied en dienstbaar aan heel veel van onze inwoners. Een schitterende natuur, een prachtig cultuur aanbod maar letterlijk en figuurlijk onbereikbaar voor de kwetsbaren in onze samenleving. Samenwerking met zorginstellingen, ontwikkelen van vervoersmogelijkheden en specifieke programmering zouden tot iets geweldigs kunnen leiden. Een mooie uitbreiding en verbreding van het cultuuraanbod voor alle groepen binnen onze stedelijke samenleving. Durven is hier het sleutelwoord, durven buiten kaders en grenzen te denken, durven oplossingen aan te bieden die je nu nog niet voor mogelijk houdt.

In de tweede plaats is dat Amstelveen een stad wil zijn waar daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan inclusiviteit, diversiteit, gelijkheid en integratie. Opnieuw niet uitsluiten, maar insluiten. Daar gaat het om. Dit is typisch iets wat niet op zich kan laten wachten en om actie vraagt . Actie om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op exact dezelfde wijze als mensen zonder beperking kunnen deelnemen aan onze samenleving. Actie om nieuwe inwoners effectief voor te lichten over de Nederlandse samenleving, onze cultuur, normen en waarden, actie om de integratie te bevorderen ( denk aan taallessen en ondersteuning bij taalachterstand) en actie en ruimte voor onze internationale bevolking om ook elkaar binnen hun eigen culturele omgeving te ontmoeten.

En in de derde plaats is dat wij de stad verantwoord en duurzaam willen doorgeven aan volgende generaties met ruimte voor iedereen om in te wonen, leven, werken en recreëren. En ik herhaal weer iedereen insluiten, niet uitsluiten. Zonder volledig te willen zijn op dit punt 1 voorbeeld en dan gaat het over de verdeling van groen. Ja, Amstelveen is een groene stad, maar over de verdeling valt nog wel iets te zeggen. Een deel van de stad is voorzien van parken, een ander deel minder of niet. Eerder spraken we over de aanleg van een park in de Scheg. Natuurlijk gaat het dan over veel geld maar zo’n park is een voorbeeld van een  investering voor nu en in de toekomst voor vele generaties na ons. De waarde van de bestaande parken is ruimschoots bewezen. Maar ook hier is durven het sleutelwoord, durven om nu keuzes te maken die op de lange termijn van onschatbare waarde zijn.

Ik noemde drie punten van waarde voor ons, voor onze stad en haar burgers. En natuurlijk moet er dan ook over geld worden gesproken. Eerder spraken we over het beleid rond om onze algemene reserves en sparen voor af. De structurele begrotingsruimte is niet groot, de risico’s die bij verschillende projecten kunnen ontstaan zijn niet geïndividualiseerd in beeld en ook de mate waarbinnen geld gevonden kan worden op basis van oud voor nieuw is nog niet helemaal duidelijk. Met name de laatste twee punten verdienen aandacht.

Bij het HWC hebben wij gezien dat de regie en sturing uit handen is gegeven, maar dat het risico uiteindelijk toch (zij het gedeeltelijk) bij de gemeente ligt. Misschien is het verstandig om nog eens na te gaan of de verhouding tussen risico’s, regie en sturing bij lopende projecten niet nog eens onder de loep moet worden genomen. En wat oud voor nieuw betreft, eerder hebben wij al gevraagd of het college bij het uitvoeringsprogramma inzicht wil geven in de omvang van de bezuinigingen in het ambtelijke apparaat. We wachten het af.

Het zij gezegd, het beleid met betrekking tot algemene reserves en sparen voor af is verstandig beleid , maar tegelijkertijd mag er wat ons betreft ook ruimte zijn voor een zekere relativering. Als nu investeren betekent dat volgende generaties daar daadwerkelijk en rechtstreeks profijt van hebben zou je ook ruimte moeten kunnen benutten voor kapitaalsinvesteringen. Zo’ n park is daar een voorbeeld van.

Het college is nu aan de slag met het college uitvoeringsprogramma, wij zien daar naar uit. Ik spreek de hoop uit dat het uitvoeringsprogramma durf uitstraalt, durf om buiten bestaande kaders nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Perspectieven die van waarde zijn voor alle Amstelveners, oud en jong, arm en rijk, sterk en zwak. Altijd gericht op iedereen insluiten , niemand uitsluiten.'- sloot Ruud Kootker zijn toespraak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.