Bijgewerkt: 24 september 2021

Inclusief Amstelveen, iedereen doet mee

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2021

De coronacrisis heeft een enorme impact op de levens van Amstelveners. Speerpunt van de gemeente is daarom: inclusief Amstelveen, iedereen doet mee. Uit het lokale coronafonds zijn inwoners en ondernemers ondersteund die door de pandemie in hun bestaanszekerheid werden bedreigd. Het college van burgemeester en wethouders zet deze aanpak voort. Dit komt tot uitdrukking in de Perspectiefnota 2022 waarin de ambities en voorstellen voor het komende jaar staan uitgewerkt.

'In het afgelopen jaar hebben we flexibel, wendbaar en proactief kunnen anticiperen op wat de stad en onze inwoners nodig hadden. Dat blijven we doen. Ook nu houden we de begroting sluitend. Maar gemeenten, ook Amstelveen, kampen met grote tekorten op het sociaal domein, vooral op de Jeugdhulp. Door een gezond financieel beleid kunnen we gelukkig tegen een stootje, maar dit is niet vol te houden. Dat is geen gemeentelijke klaagzang, er zijn de laatste maanden verschillende rapporten verschenen die aantonen dat de gemeentelijke financiën onder druk staan' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Stabiele situatie. Een door het Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp is vorige week ook tot het advies gekomen dat extra rijksgeld voor gemeenten nodig is. Wethouder Raat: 'Het Rijk is nu echt aan zet om gemeenten van de juiste middelen te voorzien. De lopende kabinetsformatie en het komende regeerakkoord moeten daar duidelijkheid over geven. Ondertussen doen wij wat nodig is om ervoor te zorgen dat het volgende college vanuit een stabiele situatie naar de toekomst kan kijken. Mochten er bezuinigingen nodig zijn, dan hebben wij op verzoek van de gemeenteraad daarop voorgesorteerd door nu al een begrotingsdoorlichting te doen. De Perspectiefnota die wij nu naar buiten brengen biedt een stabiel vertrekpunt voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, waarin ruimte zit voor keuzes die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.'

Perspectiefnota 2022. In de jaarlijkse Perspectiefnota zet het college op een rij hoe Amstelveen er financieel voorstaat en doet het college voorstellen aan de gemeenteraad om richting te geven aan de begroting voor het komende jaar. De nu uitgebrachte Perspectiefnota is de laatste van dit college. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuwe voorstellen met vergaande, meerjarige gevolgen doet het College B en W niet in deze Perspectiefnota. Daarmee zou het college te veel op de stoel van het volgende college gaan zitten. De nadruk ligt op “blijven doen wat nodig is”. Deze Perspectiefnota maakt duidelijk dat dit nog steeds veelomvattend is, dat er veel speelt in Amstelveen. Het gemeentebestuur onderkent de dynamiek die er is in de regio en samenleving, wil kansen benutten en heeft oog voor de risico’s en de grote onzekerheden van dit moment. Leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit van de stad zijn drie thema’s waaronder de belangrijkste ontwikkelingen in de Perspectiefnota zijn samen te vatten:

Bij leefbaarheid gaat het om de voortgang en goede invulling van de grote Amstelveense projecten: Legmeer, Kronenburg, De Scheg, A9-gebied/Oude Dorp en Stadshart. Maar er is ook aandacht voor de cultuuragenda, extra zwembadwater, verbetering van de verkeersveiligheid (fietspadennetwerk, knelpunt Bovenkerkerweg) en voor de aanpak van ondermijning.

Duurzaamheid. Om de doelstellingen voor een fossielonafhankelijke en klimaatbestendige gemeente dichterbij te brengen, komt geld uit de reserve duurzaamheid beschikbaar voor veel zonnepanelen en groen op daken en voor watervriendelijke tuinen.

Inclusieve stad. Met het oog op een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet en kansenongelijkheid vermindert, wordt niet bezuinigd op Jeugdhulp en Wmo, maar worden de tekorten hierop door onvoldoende rijksgeld voor eigen rekening genomen. Verder wordt steun geboden aan de lokale slachtoffers van de toeslagenaffaire Kinderopvang, blijft het lokaal coronafonds hulp bieden aan inwoners en ondernemers en worden investeringen gedaan in de onderwijshuisvesting. De Perspectiefnota 2022 wordt behandeld in de commissievergaderingen van 22, 23 en 24 juni en in de raadsvergadering van 7 juli 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.