Bijgewerkt: 28 februari 2024

Historisch mondiaal akkoord voor natuur en mens

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie/Wikipedia
19-12-2022

Vanochtend 19 december 2022 vroeg heeft de EU zich tijdens de VN-biodiversiteitsconferentie COP15 in Montréal, Canada, aangesloten bij 195 landen in het historische mondiale biodiversiteitskader Kunming-Montreal. Dit kader bevat wereldwijde doelstellingen en streefcijfers om de natuur voor de huidige en toekomstige generaties te beschermen en te herstellen, het duurzame gebruik ervan te waarborgen en investeringen voor een groene wereldeconomie aan te moedigen. Samen met het klimaatakkoord van Parijs effent het de weg naar een klimaatneutrale, natuurvriendelijke en veerkrachtige wereld tegen 2050 – meldt de Europese Commissie.

De overeenkomst is een solide kader met duidelijke, meetbare doelstellingen en streefcijfers, met volledige regelingen voor toezicht, rapportage en evaluatie om de vooruitgang te volgen, aangevuld met een robuust pakket voor het vrijmaken van middelen.

Meer dan de helft van het mondiale BBP is afhankelijk van ecosysteemdiensten. 70% van de meest kwetsbare mensen ter wereld is rechtstreeks afhankelijk van wilde soorten. De overeenkomst van Kunming-Montreal zal wereldwijd ambitieuze beleidsmaatregelen versnellen en financiering voor biodiversiteit uit alle bronnen mobiliseren - 200 miljard dollar per jaar tegen 2030. Het verbindt de wereldgemeenschap tot acties om de natuur te beschermen en te herstellen en verontreiniging te verwijderen - zoals de acties die deel uitmaken van de Europese Green Deal. Dit zal ervoor zorgen dat de natuur de samenleving, de economie en de gemeenschap nog tientallen jaren in stand houdt.

Doelstellingen en streefcijfers voor ambitieuze actie tegen 2030 en 2050. De biodiversiteitsovereenkomst tussen Kunming en Montreal omvat belangrijke mondiale doelstellingen om:

-Tegen 2030 wereldwijd 30% van de aangetaste ecosystemen herstellen (op het land en op zee)

-Behoud en beheer van 30% gebieden (land, binnenwateren, kust en zee) tegen 2030.

-Het uitsterven van bekende soorten een halt toeroepen en tegen 2050 het risico en de snelheid van uitsterven van alle soorten (ook onbekende) vertienvoudigen.

-het risico van pesticiden tegen 2030 met minstens 50% verminderen

-tegen 2030 het verlies aan voedingsstoffen in het milieu met minstens 50% verminderen

-tegen 2030 de risico's van verontreiniging en de negatieve gevolgen van verontreiniging uit alle bronnen verminderen tot niveaus die niet schadelijk zijn voor de biodiversiteit en de functies van de ecosystemen

-De mondiale voetafdruk van consumptie tegen 2030 verkleinen, onder meer door overconsumptie en afvalproductie aanzienlijk te verminderen en voedselafval te halveren.

-Landbouw-, aquacultuur-, visserij- en bosbouwgebieden duurzaam beheren en agro-ecologie en andere biodiversiteitsvriendelijke praktijken aanzienlijk uitbreiden

-Klimaatverandering aanpakken met op de natuur gebaseerde oplossingen

-Financiële middelen vrijmaken en het bedrijfsleven in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor biodiversiteit

De overeenkomst zal de mobilisering van financiële middelen voor biodiversiteit uit alle bronnen, zowel binnenlands als internationaal - zowel openbaar als particulier - aanzienlijk verhogen, zodat tegen 2030 ten minste 200 miljard USD per jaar wordt gemobiliseerd. Het zal stimulansen creëren voor binnenlandse en internationale bronnen, ook uit bedrijfsinvesteringen. Ook subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit worden aangepakt, met de verbintenis om tegen 2025 een totaalbedrag van ten minste 500 miljard USD per jaar vast te stellen en tegen 2030 af te schaffen.

Als onderdeel van de overeenkomst heeft de EU een internationaal solidariteitspakket onderschreven, met name voor de meest kwetsbare landen en de landen met de grootste biodiversiteit. Het nieuwe mondiale kaderfonds voor biodiversiteit dat in het kader van het Wereldmilieufonds is opgericht, zal openstaan voor financiering uit alle bronnen. In een belangrijke stap naar betere maatregelen van het bedrijfsleven inzake biodiversiteit zullen grote en transnationale ondernemingen en financiële instellingen worden verplicht om risico's, afhankelijkheden en gevolgen voor de biodiversiteit regelmatig te controleren, te beoordelen en bekend te maken; en informatie te verstrekken aan consumenten om duurzame consumptie te bevorderen.

-de introductie en vestiging van invasieve uitheemse soorten tegen 2030 met ten minste 50% verminderen

-veilig, legaal en duurzaam gebruik van en handel in wilde soorten tegen 2030.

-stedelijke gebieden vergroenen.Betrokkenheid van de EU schept ruimte voor overeenstemming. Europese eenheid en leiderschap waren essentieel tijdens de vier jaar durende onderhandelingen. In Montreal is het onderhandelingsteam van de EU, onder leiding van commissaris Sinkevičius, er samen met de EU-lidstaten, gecoördineerd door het Tsjechische voorzitterschap van de Raad, in geslaagd ruimte te creëren en de ambitie te stimuleren, parallel aan de vooruitgang op financieel gebied. De overeenkomst is een belangrijke stimulans voor het multilateralisme, op een moment dat wereldwijde solidariteit en samenwerking meer dan ooit nodig zijn.

Volgende stappen. Nu de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst zijn afgerond, is het tijd voor alle landen om het kader via binnenlandse en internationale maatregelen ten uitvoer te leggen. Vóór de volgende COP in 2024 moeten alle landen bijgewerkte nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen en nationale strategieën voor de financiering van biodiversiteit opstellen. Tijdens de volgende COP zal worden nagegaan of het cumulatieve effect van de nationale acties volstaat om de mondiale doelstellingen en streefcijfers voor 2030 en 2050 te halen.

Parallel aan de beleidsmaatregelen zullen de landen en multilaterale financiële instellingen nu werken aan een snelle start van de mobilisatie van financiering. De Europese Green Deal plaatst Europa in de voorhoede van deze wereldwijde economische transformatie. Onze voorstellen, zoals de onlangs aangenomen wet inzake ontbossingsvrije toeleveringsketens en verdere werkzaamheden om vervuiling uit te bannen, zullen ons ertoe aanzetten de overeenkomst tussen Kunming en Montreal uit te voeren.

Achtergrond. De natuur gezond houden, onze steden vergroenen en de enorme diversiteit van het leven op onze planeet in stand houden zijn essentieel voor onze toekomst. De natuur reinigt ons water, geeft ons voedzaam voedsel, beschermt ons tegen overstromingen en helpt de klimaatverandering tegen te gaan.

Op de COP 15 in Montreal heeft de EU allianties gesloten en initiatieven genomen om het wereldwijde biodiversiteitskader in de praktijk te helpen brengen. Samen met een aantal lidstaten en verschillende andere landen heeft de EU haar krachten gebundeld om de financiering voor biodiversiteit uit alle bronnen aanzienlijk te verhogen. De EU heeft zich ook aangesloten bij belangrijke initiatieven om de partnerlanden te helpen hun capaciteit en kennis voor de uitvoering van het wereldwijde biodiversiteitskader te versterken. Daartoe behoren het partnerschap voor versnelling met hoge ambities om de toekomstige uitvoering van het wereldwijde biodiversiteitskader te ondersteunen, en de wereldwijde kennisondersteuningsdienst voor biodiversiteit om landen te helpen de vooruitgang bij de verwezenlijking van de biodiversiteitsdoelstellingen te monitoren. De EU heeft met Guyana ook een overeenkomst ondertekend over de duurzame handel in legaal hout.

De conferentie van de Verenigde Naties over biodiversiteit (COP15) van de partijen bij het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) van 2022 was gepland voor april 2022 in Kunming, China, maar werd voor een vierde keer uitgesteld naar het derde kwartaal van 2022 volgens het kantoor van het VN-secretariaat op 29 maart. Het was oorspronkelijk gepland om in oktober 2020 te worden gehouden, maar werd uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie. In juni 2022 zeiden het VN-secretariaat voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en het Chinese ministerie van Milieu in afzonderlijke verklaringen dat de bijeenkomst in december 2022 in Montreal, Canada, waar het secretariaat is gevestigd, zal worden gehouden, hoewel China voorzitter van de top zou blijven.

Verschillende steden hebben voorafgaand aan de conferentie de "Montreal Pledge" ondertekend om zich ertoe te verbinden de biodiversiteit in hun steden te beschermen door middel van 15 acties. Hoewel 100 landen voorstander zijn van de bescherming van 30% van de planeet tegen menselijke exploitatie, wat "een laatste kans voor de natuur" wordt genoemd, blijft er verdeeldheid bestaan over deze en andere kwesties nu de conferentie haar laatste dagen ingaat. In het bijzonder is de vooruitgang vastgelopen door geschillen over de financiering van de instandhoudingsmaatregelen. Het is mogelijk dat de bescherming van de mariene biodiversiteit volledig wordt geschrapt.

COP15? Deze COnferentie van de Partijen (Conference of the Parties ) moet de toekomst van ons planetaire levensondersteunende systeem veiligstellen. Van 7 tot 19 december 2022 kwamen regeringen uit de hele wereld in Montreal (Canada) bijeen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe reeks doelstellingen die als leidraad moeten dienen voor wereldwijde actie tot 2030 om het verlies aan natuur een halt toe te roepen en om te buigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.