Bijgewerkt: 27 september 2023

Het budget van de nieuwbouw van het HWC wordt verhoogd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-06-2018

Het college van B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken ivm de nieuwbouw van het Herman Wesselink College:

'Geachte raad,

Wij informeren u over stand van zaken rond de nieuwbouw van het Herman Wesselink College. De aanbesteding, op basis van het programma van eisen, past niet binnen het in 2016 beschikbaar gestelde budget van € 17.563.000. Het bouwplan gaat uit van de bouw van een duurzaam en energie-neutraal schoolgebouw.

Nadat u het budget beschikbaar heeft gesteld is de Ceder Groep, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, gaan aanbesteden. De bouwkosten zijn de afgelopen periode alleen maar gestegen, met als gevolg dat de aanbieding niet past. De Ceder groep is in overleg met de aannemer gaan zoeken naar besparingsmogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing. Hierna rest nog een fors een bedrag, waarvoor de Ceder groep een oplossing zoekt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Hermann Wesselink College (HWC) is een christelijke scholengemeenschap voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t met ongeveer 1600 leerlingen


Ceder heeft de aanbieding uitvoerig getoetst, ook is gekeken of een nieuwe aanbesteding soelaas kan bieden. De conclusie is dat de aanbieding scherp in de markt staat en dat herhaling van de aanbesteding waarschijnlijk tot hogere kosten zal leiden. Vervolgens heeft de Ceder groep de gemeente in mei 2018 benaderd met de vraag of wij een financiële bijdrage kunnen leveren om de nieuwbouw doorgang te kunnen laten vinden.

De gemeente vindt goede schoolgebouwen belangrijk. De afgelopen jaren zijn vrijwel alle scholen gehuisvest in nieuwe gebouwen. Ook het HWC is nodig aan nieuwbouw toe. Wij zijn van mening dat nieuwbouw van het HWC noodzakelijk is. Verdere vertraging van de nieuwbouw leidt tot negatieve effecten, zoals extra onderhoudskosten aan het oude gebouw en mogelijk extra kosten voor tijdelijke huisvesting van het groeiende leerlingen aantal. Wij zijn met de Ceder groep in gesprek te gaan om naar oplossingen te zoeken. Deze gesprekken zijn inmiddels in een afrondende fase. Wij hopen volgende week met een voorstel bij u te komen.

Het college van B en W van Amstelveen stelt in een voorstel aan de raad voor het krediet voor de nieuwbouw van het HWC te verhogen met € 4.277.000 naar € 26.277.000. Dit krediet is nodig om de nieuwbouw van het HWC door te kunnen laten gaan. Ook het HWC draagt financieel bij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Ik ben blij dat de nieuwbouw van het HWC geen verdere vertraging oploopt. In goed overleg met het HWC nemen we beiden een deel van het verschil voor onze rekening. Natuurlijk moet de raad nog wel goedkeuring geven, maar de eerste stappen zijn gezet. Het huidige schoolgebouw is zodanig verouderd dat nieuwbouw op korte termijn echt noodzakelijk is. Daarmee zorgen we voor een toekomstbestendig en duurzaam gebouw en voldoende onderwijsaanbod voor onze Amstelveense jongeren.' Dit voorstel wordt op 4 juli 2018 in de commissie Burgers en Samenleving besproken.We vertrouwen erop u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, de burgemeester drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.