Bijgewerkt: 18 juni 2024

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-05-2024

Graag informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) en actuele ontwikkelingen op het gebied van Openbare orde en veiligheid in Amstelveen meldt (pdf 4 pagina’s) het College B en W Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

De leden van het College B en W van Amstelveen vlnr: wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA), wethouder Adam Elzakalai (VVD), wethouder Floor Gordon (D66), wethouder Frank Berkhout (D66), Tjapko Poppens burgemeester, Bert Winthorst gemeentesecretaris en wethouder Herbert Raat (VVD)


Veiligheidsbeleid Amstelveen. In 2023 heeft uw raad het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 (IVP) vastgesteld. Dit plan bevat de lokale veiligheidsprioriteiten die we hieronder benoemen en toelichten.

•Continueren structurele daling high impact en veel voorkomende criminaliteit;

•Aanpak woonoverlast;

•Integrale aanpak overlastgevende personen met verward/onbegrepen gedrag;

•Een veilig en eerlijk ondernemersklimaat;

•Vergroten weerbaarheid kwetsbare jeugd en alternatief voor criminele carrière bieden;

•Kwetsbare groepen bewust en weerbaar maken om risico's van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime te beperken;

•Het voorkomen, verstoren en waar mogelijk stoppen van ondermijning in Amstelveen.

Continueren structurele daling high impact en veel voorkomende criminaliteit

In onze brief van 14 maart 2024 naar aanleiding van de Regionale Veiligheidsrapportage 2023 (RVR) hebben wij uw raad geïnformeerd over de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van Veelvoorkomende Criminaliteit (VVC) en High Impact Criminaliteit (HIC). Globaal genomen is er sprake van een lichte stijging in Amstelveen. Het lijkt een 'correctie' te zijn na de coronaperiode waarin sprake was van een significante daling van veel vormen van WC en HIC. De inzet van de gemeente is en blijft primair gericht op preventie. Dat doen we door voorlichting te geven aan inwoners en ondernemers via campagnes, bijeenkomsten en de media. Dit voorjaar is een proef gestart waarbij politie, gemeente en andere veiligheidspartners wekelijks op de markt in het Stadshart aanwezig zijn om op een laagdrempelige manier met inwoners over veiligheidsonderwerpen in gesprek te gaan. Online zijn we actief met bijvoorbeeld een campagne tegen fietsendiefstal.

Woonoverlast en Integrale aanpak overlastgevende personen met verward/onbegrepen gedrag. Het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen over woonoverlast veroorzaakt door personen met onbegrepen gedrag. Een van de redenen hiervoor is dat er nagenoeg geen plekken beschikbaar zijn bij instellingen voor beschermd wonen, met als gevolg dat deze personen zelfstandig (moeten) blijven wonen. Er wordt in deze casussen nauw samengewerkt met de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen van het Sociaal Team, de wijkagent, de zorgregisseur van de politie en indien van toepassing Eigen Haard. Het streven is altijd de overlast te stoppen en de persoon in de juiste zorg te krijgen. Dit lukt niet altijd omdat personen de zorg afwijzen (zogenaamde zorgmijders) en een gedwongen kader in de meeste gevallen een zeer langdurig traject is. Is het gedwongen kader er wel, dan is het probleem dat er te weinig plekken zijn om mensen gedwongen op te nemen. Om de overlast toch te stoppen, kan de Wet aanpak woonoverlast worden ingezet, waardoor een persoon door een gedragsaanwijzing verplicht wordt de aangeboden zorg te accepteren.

Een veilig en eerlijk ondernemersklimaat. Samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) informeren wij ondernemers in Amstelveen over (het voorkomen van) criminaliteit. Amstelveen is één van de initiatiefnemers van de pilot Mobiel banditisme. Doel is informatie snel te verspreiden wanneer bijvoorbeeld een mobiele bende winkeldieven actief is in de regio. Door extra alertheid kunnen we het deze bendes moeilijker maken om toe te slaan. Om de weerbaarheid van ondernemers te vergroten geven wij samen met het PVO voorlichting. Bijvoorbeeld over Hackhelpdesk.nl. Hier kunnen ondernemers terecht voor preventietips en gratis eerste hulp bij cybercrime. In samenwerking met het PVO en de Amstelveense ondernemersverenigingen organiseren we deze zomer een evenement voor ondernemers over digitale veiligheid. Met het nieuwe Nazorgplan overvallen van het PVO kunnen we ondernemers die met een overval te maken hebben gehad, betere ondersteuning bieden.

Vergroten weerbaarheid kwetsbare jeugd en alternatief voor criminele carrière bieden Met een integrale aanpak en vroegtijdige interventies ondersteunen we jongeren om te voorkomen dat ze vervallen in (zwaarder) delinquent gedrag. Hierbij werken we intensief samen met onze veiligheidspartners maar ook onderwijs, Veilig Thuis en de Raad voor de Jeugdbescherming. Waar nodig worden jongeren opgenomen in de Lokaal Persoons Gerichte Aanpak (LPGA). Met programma's zoals Money Talks en Get a Grip helpen we jongeren meer zicht en grip te krijgen op hun financiën. Sinds dit schooljaar zijn onze jongerenwerkers structureel aanwezig op Amstelveense scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO).

Kwetsbare groepen bewust en weerbaar maken om risico's van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime te beperken. Fraude en oplichting door digitale babbeltrucs komt helaas ook in Amstelveen voor. Criminelen benaderen vaak oudere inwoners om bankpasjes en pincodes buit te maken en vervolgens geld van hun rekening te halen. Gemeente en politie organiseren regelmatig voorlichting voor ouderen om hen bewust van de risico's en weerbaarder te maken. Hierbij boeken we ook positieve resultaten. Door alerte reacties van potentiële slachtoffers heeft de politie meerdere verdachten van babbeltrucs aangehouden. In april hebben we een bijdrage geleverd aan het Multi Media Lab van de politie op het Stadshart. Dit Media Lab stond in het teken van het tegengaan van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Positief was ook de grote belangstelling van kinderen voor het preventiespel Hackshield.

Gemeente Amstelveen is betrokken bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Dit landelijke initiatief koppelt gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar, verstrekt subsidies voor lokale projecten en is dé plek waar succesvolle en effectieve pilots worden gedeeld.

Het voorkomen, verstoren en waar mogelijk stoppen van ondermijning. In 2023 is de interne samenwerking in de gemeente bij de aanpak van ondermijning verder geoptimaliseerd. Voor medewerkers zijn er e-learnings en trainingen om signalen van ondermijning eerder en beter op te pikken. Weten met wie we zaken doen is een belangrijk uitgangspunt om te voorkomen dat de gemeente zaken doet met malafide partijen. Daarom zijn afspraken gemaakt om bij potentieel gevoelige transacties eerst een verkennend onderzoek in te stellen naar de partijen waar we zaken mee doen.

We treden preventief (voorlichting) en repressief (controles) op tegen ondermijning. Ook in 2023 voerde de gemeente verschillende integrale controles uit, in samenwerking met onder andere de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast heeft de gemeente ook vorig jaar Bibob-onderzoeken uitgevoerd om voorafgaand aan het verlenen van een vergunning eventuele onduidelijke herkomst van financiering in beeld te krijgen. Dat leidde in 2023 tot het verstrekken van 1 vergunning onder voorwaarden. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om nog een aantal actuele ontwikkelingen te benoemen.

Verlenging cameratoezicht Uilenstede en Stadshart. Cameratoezicht is een belangrijk hulpmiddel in gebieden waar - ondanks inzet van gemeente en politie - sprake is van hardnekkige overlast en criminaliteit. Uw raad heeft de burgemeester gemachtigd om openbaar cameratoezicht toe te passen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Hierbij vindt altijd een afweging plaats tussen de proportionaliteit van de maatregel (is cameratoezicht gerechtvaardigd gelet op de omvang van de problematiek) en de subsidiariteit (kan de problematiek ook met minder ingrijpende middelen worden aangepakt).

Amstelveen kent twee cameratoezichtgebieden: Stadshart en Uilenstede. De specifieke situatie op het Stadshart (wonen, werken, uitgaan, cultuur en evenementen) en Uilenstede (jonge, tijdelijke (internationale) bewoners, opvanglocaties, veel leegstand, beperkte sociale samenhang) is van dien aard dat de openbare orde risico's het cameratoezicht rechtvaardigen als aanvulling op alle overige inspanningen van gemeente, politie en andere partners. Inwoners geven aan dat cameratoezicht positief bijdraagt aan het veiligheidsgevoel.

Bij burgemeestersbesluit van 29 april 2024 is het openbaar cameratoezicht op zowel het Stadshart als bij de Uilenstede met een periode van drie jaar verlengd tot 1 april 2027. Het uitkijken van de beelden gebeurt op vaste tijden in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De politie kan de beelden gebruiken voor strafrechtelijk onderzoek en opsporing.

Aanpak woonfraude. Woonfraude heeft onze onverminderde aandacht. Met behulp van onder andere de TNO-tool zijn we in staat gericht toezicht te houden. Het tegengaan van drugshandel en illegale prostitutie zijn speerpunten in onze aanpak. In 2023 heeft onze aanpak geresulteerd in de volgende bestuurlijke maatregelen.


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2024)


In 2024 hebben gemeentelijke toezichthouders en de politie tot op heden op vijf locaties illegale prostitutie aangetroffen. De prostitutie is in alle gevallen beëindigd en de coördinator mensenhandel direct ingeschakeld. Er zijn in 2024 al meerdere woningen gesloten vanwege hennepteelt, drugs of illegale prostitutie.

Via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en het meldpunt Schijnwerper ontvangen wij meldingen over niet-vergunde woningdelen/kamergewijze verhuur. Daarnaast doen we eigen onderzoek. In 2023 hebben we veel controles uitgevoerd waarbij bleek dat de eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2024)


Intensivering samenwerking veiligheidspartners loont. Openbare orde en veiligheid zijn ondenkbaar zonder de inzet en samenwerking van (veel) partijen. De urgentie om samen te werken neemt toe onder meer vanwege de toename van complexe (overlast)casuïstiek. Ook in 2023 hebben we positieve resultaten kunnen boeken doordat veiligheidspartners zoals politie, RIEC, GGZ, Veilig Thuis, Beter Buren en PVO elkaar steeds beter weten te vinden en op elkaar kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om de aanpak van jeugdproblematiek in de buurt, schoolveiligheid, ernstige overlast door personen met onbegrepen gedrag of spanningen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals opvang asielzoekers.

Ten slotte, Amstelveen is een open, internationale en relatief veilige stad met inwoners van verschillende culturen en achtergronden en gebeurtenissen elders in de wereld kunnen hun weerslag hebben op de openbare orde en veiligheid in Amstelveen. Zo heeft de oorlog in Gaza tussen Israël en Harnas ook hier een polariserend effect en raakt het aan het veiligheidsgevoel bij een deel van onze inwoners en ondernemers. Ook al lopen wij soms op tegen de grenzen van onze mogelijkheden, wij staan pal voor de veiligheid van onze inwoners. Samen met onze (veiligheids)partners doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de veiligheid voor iedereen in onze gemeente te blijven waarborgen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, de burgemeester, Bert Winthorst en Tjapko PoppensAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.