Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Het College van Amstelveen wil contract A9 openbreken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil het contract met het Rijk over ondertunneling van de A9 open breken. Deze week stuurt zij een brief aan minister Schultz om hierover in overleg te treden.

Een aantal maanden geleden gaf het college aan de eigen bijdrage van 100 miljoen euro niet te kunnen betalen. Inmiddels is duidelijk, dat het verschil tussen de vastgestelde bijdrage en een bijdrage die redelijk en billijk is zo groot is, dat alleen open breken mogelijk is.

De ondertunneling van de A9 is onderdeel van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Op 1 november 2007 stemde de gemeente met deze overeenkomst in. Een bijdrage van 100 miljoen euro uit gebiedsontwikkeling leek toen haalbaar en verantwoord. In het contract is opgenomen, dat het opengebroken kan worden als sprake is van zwaarwegende onvoorziene omstandigheden. Volgens de gemeente Amstelveen is dit het geval.

Zo is er sprake van een buitenproportionele economische crisis, is de vraag naar bedrijvenlocaties sterk afgenomen, loopt de woningproductie sterk terug, is na 2007 duidelijk geworden, dat niet, of nauwelijks op de tunnel gebouwd mag worden en heeft het Rijk keuzen gemaakt, die de gebiedsontwikkeling negatief beïnvloeden. Daarnaast ontvangt de gemeente door de landelijke bezuinigingen ook minder geld van het Rijk. Met andere woorden alles in dit project is veranderd, behalve het contract.

Financiële positie gemeente

De gemeente Amstelveen moet komende jaren 12 miljoen euro structureel bezuinigen. Daarnaast zijn er ambities (die ook een wettelijke basis hebben) die vragen om een investering van 50 à 60 miljoen euro, bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en sport. Het college wil dit niet door belastingverhogingen bij inwoners neerleggen.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Herbert Raat (VVD) wethouder economische zaken


Een tekort op de gebiedsontwikkeling kan het college dan ook niet dekken uit de reguliere begroting of reserves. Wethouder Herbert Raat VVD:’ Dit betekent, dat we genoodzaakt zouden worden investeringen in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en sport achterwege te laten en nog eens te korten op voorzieningen voor ouderen, minima en WMO.

Zaken die minstens net zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze stad als een tunnel en waar we echt niet aan willen tornen. Het college overlegt hierover met de minister. Volgens het college is open breken van het contract de enige oplossing’.

Nut en noodzaak

Het college zet ook vraagtekens bij nut en noodzaak van de verbreding van de A9. De ideeën over de ontwikkeling van de as Schiphol-Amsterdam-Almere zijn gebaseerd op aannames uit de periode vóór de economische crisis. Het is vijf jaar na dato tijd om deze te herijken. Economische dynamiek over de hele lengte van de as is niet vanzelfsprekend en ook niet maakbaar.

Aannames rond automatische mobiliteitsgroei staan daardoor op losse schroeven en dat wordt door het “Nieuwe Werken” nog versterkt. De verminderde investeringscapaciteit bij mobiliteit in brede zin noopt tot herbezinning op locatiekeuzen. Een aangepast ruimtelijk beeld heeft gevolgen voor de gewenste infrastructuur.

Wethouder Herbert Raat:’ Ik ben voorstander van asfalt, maar dan moet de automobilist er wel wat aan hebben. Daarnaast willen we een tunnelvisie voorkomen. Het mag niet zo zijn, dat we al onze aandacht op dit project richten en daardoor de sociale infrastructuur in Amstelveen volledig uithollen’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.