Bijgewerkt: 26 februari 2024

Het College B en W Amstelveen over de Nota Diversiteit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-10-2023

In het raadsdebat over de Nota Diversiteit 2023-2026 (pdf 35 pagina’s) is door het college toegezegd om terug te komen op een aantal gestelde vragen die door de beperkte spreektijd onbeantwoord zijn gebleven.

Is er aandacht voor doven en slechthorenden ? Acties voor verbeteren van toegankelijkheid voor doven en slechthorenden zijn opgcnomen in de actielijst van werkgroep 'Inclusie Amstelveen, iedereen doet mee'. In overleg met ervaringsdeskundige bewonerszorgen we voor hulpmiddelen zoals een losse ringleiding of andere apparatuur in raadhuis en wijkcentra. We zijn voornemens de Teletolk via een knop op de nieuwe website van de gemeente beschikbaar te maken.

De suggestie om communicatietips voor contact met doven en slechthorenden te verspreiden (via stembureau voorzitters) pakken we op. Het voorstel om in een stembureau een gebarentolk in te zetten onderzoeken we; het past bij het 'inclusieve stembureau' in het raadhuis waar een stemmal beschikbaar is voor mensen met een visuele beperking. In dat stembureau werkt ook een vrijwilliger samen met een vrijwilliger met een lichte verstandelijke beperking als 'Prokkelduo'.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Wethouder Marijn van Ballegooijen met het prokkelduo op stembureau Middenhof op 15 maart 2023

Aanbeveling: aandacht houden voor meer leesbare brieven. Alle info ook in braille en geluid, ook aandacht op website voor diverse groepen. Vanuit het traject 'menselijke maat' zorgen wij voor beter leesbare en prettige brieven. Braille wordt momenteel niet overwogen, omdat blinden en slechtzienden voornamelijk via voorleesapparatuur digitaal informatie opzoeken. We werken aan het verbeteren van de website (wet Digitale Toegankelijkheid) zodat alle informatie geschikt is voor voorleesapparatuur van blinden en slechtzienden. Er komt een nieuwe website (verwacht eind 2024) en daarvoor is aandacht voor de 'klantreis', het vinden van informatie en de bruikbaarheid van de website. Er komt een knop 'lees voor' op de nieuwe website.

Het VN-verdrag Handicap vraagt ook aandacht voor passend onderwijs. Er wordt vaak verwezen naarjeugdhulp en dat kan stigmatiserend zijn. Scholen zien het maar doen er weinig aan. Er wordt aan een voorstel gewerkt. Het college wacht dit voorstel af. In de Onderwijsagenda is hier aandacht voor.

Aandacht voor de toegankelijkheid op de stoep, tijdens onderhoud en het vrijhouden van routes voor gebruikers. Zorgen voor voldoende toiletten en rolstoeltoegankelijke toiletten in de horeca. Meldingen over kleine problemen in de openbare ruimte kunnen door inwoners worden gemeld via Fixi. Bewustwording en communicatie over het vrijhouden van (loop)routes en blindengeleidelijnen zijn belangrijk. Wij geven hier onder andere aandacht aan via de themapagina 'Onbeperkt meedoen' in het Amstelveens Nieuwsblad. Bij de verdere ontwikkeling van het Stadshart/de cultuurstrip staat toegankelijkheid en het realiseren van (geschikte) toiletten op het netvlies.

Aandacht voor bewoners van woongroep Con Affetto Benderslaan. Plan om een motie in te dienen voor een jaarlijkse subsidie voor deze woonvorm met zorg en begeleiding. Deze woonvorm valt onder Beschermd Wonen (vanuit MOBW Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) en wordt gefinancierd door centrumgemeente Amsterdam. Er is nog niets bekend over welke mogelijke tekorten het gaat. Gemeente Amsterdam evalueert en zal zorgen voor een overgangsregeling. Amsterdam wil graag dat deze wooninitiatieven kunnen blijven bestaan zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Dus vanuit beide gemeenten is reeds de intentie uitgesproken dat deze initiatieven kunnen blijven bestaan. Er wordt uitgezocht hoe: dat heeft te maken met dóórontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis en beschermd verblijf. Dit heeft dus de aandacht en waarschijnlijk is er in februari 2024 meer duidelijkheid.

Is er gesproken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Ja, via de werkgroep 'Inclusie Amstelveen, iedereen doet mee'. Met deze groep mensen is ook contact voor andere beleidsnota's.

Taalhuis- taallessen voor expats door vrijwilligers, zouden zij geen bijdrage kunnen betalen? Het aanbod is gratis voor alle deelnemers, om een zo groot mogelijke groep te bereiken. De laagdrempeligheid draagt ook bij aan een inclusievere samenleving.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) en wethouder Floor Gordon (D66) bij het nieuwe grensbord van Amstelveen met het regenbooglogo aan de Amstelveenseweg op 5 oktober 2023

Vertrouwenspersonen inzetten bij verenigingen: welke rol kan gemeente hierin nemen? Voorstel om een externe vertrouwenspersoon, die verenigingen met elkaar delen, om kosten te delen. Hier gaan we mee aan de slag, een overkoepelende vertrouwenspersoon lijkt inderdaad efficiënt en kan zo beschikbaar zijn voor allen en ingezet worden waar behoefte is.

Bewust zijn dat we iedereen accepteren, als voorbeeld lhbtiq+, maar ook aandacht hebben voor groepen die daar niets mee hebben. Wij zijn ons hiervan bewust. Het zit dan ook in de aanpak, door ontmoetingen, van elkaar leren, respect voor elkaar hebben.

Suggestie voor een permanente uiting, in plaats van incidentele regenboogvlag. Er zijn nieuwe grensborden in onze gemeente geplaatst met een nieuw regenbooglogo. Extra aandacht is hiervoor gevraagd middels een persbericht en op de website.

Op 29 september 2023 hebben wij het Regenboogconvenant getekend, een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Internationale gemeenschap: Eigen Haard verhuurt aan bewoners met diverse nationaliteiten en weigert om in andere taal te communiceren. Eigen Haard geeft aan dat zij hun huurders in het Nederlands en Engels te woord staan. Het komt wel eens voor dat een huurder iemand spreekt die moeite heeft met Engels. Er wordt dan voor gezorgd dat iemand die beter Engels spreekt alsnog de huurder te woord staat. Sommige huurders kunnen alleen Turks, Berbers of Arabisch. Ook hiervoor zijn op sommige momenten tolken beschikbaar.

Voorschoolse educatie. De Diversiteitsnota heeft een aantal thema's beschreven; veel onderwerpen komen terug in ander beleid. Voorschoolse educatie is verankerd in Onderwijsachterstandenbeleid en de onderwijsagenda 2018-2022 en 2022-2026.

Anti discriminatie, er zijn weinig registraties bij het Meldpunt Discriminatie. Hoe zorgen we ervoor dat melden makkelijker wordt (laagdrempeligheid)? We werken aan het verbeteren van de bekendheid van het Meldpunt Discriminatie en de suggestie om de rol van de wijkcentra onderzoeken we.

Stage discriminatie- kunnen we dit in beeld brengen? Wordt behandeld via de Onderwijsagenda. Er zijn al gesprekken over een stagemakelaar bij het ROC.

Voorstel om acties te evalueren in 2025. Dat sluit aan op de planning van de raad gericht op de Sustainable Development Goals (SDG's). In 2025 staat inclusie geagendeerd.

Via een raadsbrief zullen wij u begin 2025 informeren met een overzicht van uitgevoerde acties en behaalde resultaten. Wij danken u voor alle aanvullende suggesties die tijdens het debat zijn gedaan. Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord en voldoende toelichting te hebben gegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.