Bijgewerkt: 26 september 2023

Herontwikkeling van de locatie aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2021

Hierbij informeren wij u dat wij een volgende stap kunnen zetten voor de ontwikkeling van locatie Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 -meldt het College B en W van de gemeente Amstelveen aan de raadsleden op 12 oktober 2021: 'Wij hebben het besluit genomen om de Overeenkomst tot kostenverhaal aan te gaan met de exploitant, die de gemeente Amstelveen heeft verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van een voorgenomen bouwplan aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 te Amstelveen. Ten behoeve van het bouwplan verkopen wij een perceel grond rond het huidige pand met een deel van het parkeerterrein aan de exploitant.'

De overeenkomst tot kostenverhaal regelt de voorwaarden, waaraan de herontwikkeling moet voldoen en er is een exploitatiebijdrage opgenomen voor de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden. Daarnaast hebben partijen overeenstemming bereikt over de koopsom en de overige voorwaarden waartegen wij onze grond rondom het huidige kantoorgebouw aan de initiatiefnemer in eigendom overdragen voor de realisatie van het plan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het verlaten kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan 114 dat wordt gesloopt en opnieuw ontwikkeld als woonflat


Het plan. Het gaat om de herontwikkeling en sloop van het bestaande kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 en het realiseren van 303 appartementen in een woongebouw met twee hoogteaccenten, één tot 17 etages hoog en de ander tot 15 etages hoog. Deze vorm en hoogte voldoet aan de Startnotitie die op 11 maart 2020 door u is vastgesteld. Het plan was destijds gewijzigd ten opzichte van de ontwerp Startnotitie. Belangrijkste wijziging was het uiterlijk van het gebouw: geen gesloten bouwblok, maar een geopend gebouw met een openbaar toegankelijke binnentuin, met binnen het complex twee hoogteaccenten. Ook was er ruimte gemaakt voor woningen aan de straatkant en een publieksfunctie op de hoek van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Burgemeester Haspelslaan.

Een recente wijziging betreft de binnentuin. De doorgangen vanaf de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en Burgemeester Haspelslaan naar de binnentuin van het complex zijn vervallen (sociaal onveilig, vatbaar voor tocht). We creëren nu één toegang: een groen talud met trap over de volle breedte van de binnentuin aan de kant van de groene singel, waardoor de openbaar toegankelijke binnentuin vloeiend aansluit op de huidige groene singelzone.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

In de tabel wordt het woningbouwprogramma vergeleken met het programma uit de Startnotitie


Het totaalpercentage middeldure woningen is iets lager dan in de Startnotitie, maar daar tegenover staat dat 20 woningen in de middeldure koopsector als 3 kamerwoning worden gerealiseerd. Op de middeldure huurwoningen is de Verordening Doelgroepen Woningbouw 2018 van toepassing en op de middeldure koopwoningen de zelfbewoningsplicht. Op de middeldure koopwoningen is tevens een antispeculatiebeding van 5 jaar van toepassing, zodat deze woningen binnen die periode niet zonder afdracht boven de middeldure koopgrens verkocht kunnen worden (prijspeil 2021: € 367.719,-). Het aantal parkeerplekken voldoet aan de vigerende parkeernota, waarbij ook parkeerplekken voor deelmobiliteit worden gerealiseerd (auto's, scooters, fietsen).

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om voor dit project met andere partijen te voorzien in een financieringsconstructie, zodat het kopen van een woning mogelijk wordt voor doelgroepen voor wie het kopen van een woning nu niet bereikbaar is. Wanneer dit niet lukt, zullen wij bezien welke andere projecten voor een dergelijke constructie in aanmerking komen.

Verdere procedure. Voor dit plan is de toenmalige werkwijze van participatie bij ruimtelijke initiatieven gevolgd van een ontwerp Startnotitie en Startnotitie, met bijbehorende ter inzagelegging waarna verschillende aanpassingen aan het gebouw zijn uitgevoerd. Om het bouwplan nu planologisch mogelijk te maken, wordt een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht en ter visie gelegd voor zienswijzen. Naar verwachting wordt dit ontwerp bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2022 ter vaststelling aan u aangeboden. Wij informeren de vertegenwoordigers van de buurt die wij eerder hebben gesproken hierover. De ontwikkelaar van het project heeft aangegeven de nu verder uitgewerkte plannen aan de buurt te willen presenteren in een aparte bijeenkomst. De datum daarvoor wordt nog nader bepaald.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.