Bijgewerkt: 25 september 2023

Herindicaties van de PGB-houders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-08-2015

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn, informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Vrijdag 7 augustus 2015 hebben de Nederlandse gemeenten een brief ontvangen van staatssecretaris van Rijn (bijlage 1), waarin hij bij de gemeenten aandringt om voor 1 oktober van alle 125.000 PGB-houders aan te geven welke verlengd, stopgezet of aangepast moeten worden. Dit is nodig om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de tijd te geven de administratieve verwerking en de controle voor 1 januari 2016 te doen plaatsvinden.

Mede namens wethouder Herbert Raat heb ik de staatssecretaris geantwoord, (zie bijlage 2) dat deze planning niet haalbaar en niet realistisch is. De datum van 1 oktober was eerder niet bij de gemeente bekend. In een eerder stadium was namelijk 1 december afgesproken als uiterste datum voor het aanleveren van informatie over de herindicaties. De reden voor deze plotselinge verschuiving van de datum te maken heeft te maken met problemen bij de SVB. De oplossing voor deze problemen wordt nu bij de gemeenten neergelegd. Dat vinden wij niet acceptabel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn


Situatieschets Amstelveen

De gemeente heeft eind 2014 een kleine 150 PGB-houders overgedragen gekregen van het Rijk. Voor de WMO zijn dat er 67 en voor de jeugd 80. Deze PGB’s vielen onder de landelijke overgangsregeling die loopt tot 31-12-2015. Voor die tijd moeten de PGB’s worden geherindiceerd. Het resultaat kan zijn, dat PGB’s worden verlengd, stopgezet of aangepast.

Wij sturen alle, bij ons bekende PGB-houders, uiterlijk in de eerste week van september een brief om contact op te nemen met de gemeente voor een gesprek. Voor de WMO wordt, als het telefoonnummer bij ons bekend is, direct contact opgenomen om een afspraak te plannen voor een huisbezoek. Met de PGB-houders wordt gesproken over de aard en inhoud van de hulpverlening, over de hoogte van het budget en over de voortgang van de hulpverlening. Zodra de uitkomst van de herindicatie op basis van de gesprekken bekend is, zullen deze aan de SVB worden aangeleverd.

We realiseren ons, dat het niet tijdig aanleveren van de gegevens kan betekenen, dat de SVB niet kan garanderen, dat tijdige betaling aan de PGB-houders gaat plaatsvinden. De gemeente zou dat ten zeerste betreuren, en zal er dan ook alles aan doen wat in haar vermogen ligt om de PGB-houders niet de dupe te laten zijn van deze plotselinge verschuiving door het Rijk. De continuïteit van de zorg aan onze PGB-houders staat daarbij voorop.

Hoogachtend,

Jeroen Brandes Wethouder


PGB?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag, waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen, waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.