Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Herijking jongerenwerk

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
31-08-2010

Het nieuwe college heeft onlangs aangegeven een nieuwe weg in te willen slaan met betrekking tot de uitvoering van het jongerenwerk. De focus komt daarbij te liggen op jongerenwerk als repressief middel (aanpak van overlastgevende jongeren) en weinig op preventieve activiteiten.

In de afgelopen jaren is er door het voorgaande college een goed en uitgebalanceerd beleid ontwikkeld op de twee eerder genoemde terreinen. Om te voorkomen dat jongeren afglijden zijn er in Amstelveen zuid en Noord tieneractiviteiten voor kinderen tussen ongeveer 8 tot 13 en voor de oudere jeugd tot ongeveer 21 zijn er jongerencentra waar ze elkaar kunnen ontmoeten en tevens op een goede wijze aan hun toekomst kunnen werken.

Daarnaast moet je als samenleving ook gericht actie ondernemen tegen jongeren die nu agressief/ongewenst gedrag vertonen. In Amstelveen middels politie, straatcoaches en bikerteams. Dat beleid was ook zo neergezet.

In Nederland en daar buiten is het bewezen dat een effectief jongerenbeleid zowel preventieve middelen inzet als repressieve middelen. Met andere woorden om te zorgen dat jongeren niet afglijden naar agressief/ongewenst gedrag krijgen zij zaken aangeboden om hun talenten te ontwikkelen op een goede manier. Dit om te zorgen dat zij niet op straat gaan rondhangen en steeds meer kattenkwaad gaan uithalen. Is de voorgenomen weg dan wel de juiste?

Zoals het er nu voor staat is er voor het tienerwerk in Amstelveen noord walleen dit jaar, 2010, nog subsidie, daarna waarschijnlijk niet meer!. De jongerencentra gaan dicht en mogelijk alleen nog k open om overlastgevende jongeren te bestrijden.

Het plan is om het preventieve jongerenwerk op te heffen en de uitvoerder van de welzijnsorganisaties in te gaan zetten als gemeente ambtenaren op het repressieve vlak. Uiteraard moeten overlastgevers aangepakt worden, maar volgens de PvdA moet er een balans in zitten.

Op korte termijn kan dit nieuwe beleid wellicht succes hebben, maar het is helemaal niet uitgesloten dat op wat langer termijn de aanwas van jongeren met overlast gevend gedrag zal toenemen. De laatste evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente laat zien dat het aantal meldingen van jongerenoverlast is gedaald, waaruit je kan opmaken dat de ingeslagen weg zijn vruchten afwerpt.

Niet alle jongeren voelen zich aangetrokken tot het algemeen aanbod van sport- en muziekverenigingen, er zijn altijd kinderen die liever op straat zijn en daar met een groep rondhangen. Op zich is daar niets op tegen, mits dit op een acceptabele manier gebeurt. Een dergelijke groep is  wel een groep die kwetsbaar is voor ongewenst gedrag. Door inzet van jongerenwerkers op preventieve manier kan juist deze groep worden behoed voor uitwassen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.