Bijgewerkt: 30 september 2023

Herbestemming van het kantoorpand De Bovenlanden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-03-2016

Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het raadsvoorstel 'Herbestemming en transformatie naar woningbouw van het kantoorpand De Bovenlanden' (voormalig KPMG-gebouw):

Geachte leden,

Tijdens de behandeling van het bovengenoemd raadsvoorstel in de vergadering van de commissie RWN d.d. 23 februari 2016 heeft een aantal leden vragen gesteld over de aard en inhoud van het voorliggende besluit. Om mogelijke onduidelijkheid daarover zoveel mogelijk weg te nemen, meen ik er goed aan te doen u hierbij nader te informeren.

Het voorgestelde besluit komt er op neer, dat de gemeenteraad uitspreekt bereid te zijn de bestemming van het pand en bijbehorend perceel te verruimen naar de bestemming wonen. Het gaat hier enkel over het besluit om transformatie, waarbij de gemeenteraad mandaat geeft aan het college van B en W om een omgevingsvergunning af te geven in afwijking van het bestemmingsplan. Het college zal daarbij de aandachtspunten volgen, zoals die zijn beschreven in de Startnotitie. De aandachtspunten kunnen als volgt worden samengevat en verduidelijkt (de bladzijden verwijzen naar de Startnotitie).

Bouwmassa (blz. 9)

Er wordt naar gestreefd om de massaliteit van het huidige gebouw te verzachten en de toegankelijkheid en transparantie te verbeteren, bijvoorbeeld door op de onderste laag doorgangen te maken voor bewoners en bezoekers en door kleine verspringingen toe te staan in de oorspronkelijke bebouwingsrooilijn. Tussen de schakels mogen bescheiden bouwblokken worden toegevoegd. Een extra bouwlaag op de bestaande hoofdmassa is toegestaan tot een maximum van 5 meter ten opzichte van de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen maten, dat wil zeggen 31 meter voor de hoogbouw en 21 meter voor de laagbouw.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Programma, doelgroep (blz. 9, blz. 15)

Het opnemen van enige ruimtes aan de noordzijde bestemd voor sociaal- medische voorzieningen en een ontmoetingsruimte is acceptabel. Er dient sprake te zijn van een mooi, duurzaam gebouwencomplex met een gemêleerd programma, dat meerdere doelgroepen zal aanspreken. NB. Het gaat om een particulier initiatief op eigen grond. Het ontwikkelen afzetrisico ligt bij de eigenaar / ontwikkelaar. Wij hebben er goede nota van genomen dat de ontwikkelaar voornemens is om ten minste 100 kleine woningen van 50 a 80 meter op te nemen in de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning 2e fase.

Architectuur (blz. 9)

Het ontwerp moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Terreininrichting noordzijde / voortuinen (blz. 9, blz. 14)

De woningen op de onderste verdieping krijgen een voortuin die met groen wordt afgeschermd van het openbaar gebied. De voortuinen krijgen de bestemming “tuin”. Laden en lossen en ophalen van huisvuil vindt plaats op eigen terrein en niet op de Burg. Rijnderslaan. Het voorterrein behoudt de bestemming verkeer-parkeren.

Groenstrook zuidzijde / achtertuinen (blz. 11, blz. 12)

De woningen op de onderste verdieping krijgen een achtertuin van maximaal 10 meter diepte. De resterende groenstrook met een (voor de buurtbewoners toegankelijk) sprokkelpad maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag en behoudt de vigerende groenbestemming. De oorspronkelijke verplichting uit de grondverkoopakte, dat de eigenaar de groenstrook moet onderhouden, blijft in stand. De achtertuinen krijgen de bestemming “tuin” (geen bebouwing toegestaan).

Fiets-voetpad onderdoorgang (blz. 12, blz. 13)

De langzaam verkeersverbinding via de onderdoorgang van het gebouw moet in stand blijven en op een verkeers- en sociaalveilige en comfortabele wijze worden ingepast. Of het zinvol en haalbaar is om het fietspad rechtdoor te trekken naar de Ouderkerkerlaan, zal nader worden bezien in overleg met omwonenden. Dit in samenhang met de voorgenomen reconstructie van het kruispunt Ouderkerkerlaan/Lindenlaan.Parkeren (blz. 14)

De parkeernorm moet voldoen aan de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen 2016. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor bezoekersparkeren op eigen terrein (is onderdeel van de parkeernorm). De in het verleden gemaakte afspraak, dat 300 parkeerplaatsen op maaiveld buiten kantoortijden beschikbaar zijn voor het winkelend publiek komt te vervallen.

Geluidhinder (blz. 16)

Woningen, waarbij de geluidbelasting op de gevel hoger uitkomt dan de maximale ontheffingswaarde dienen te worden voorzien van dove gevels en/of gebouwgebonden geluids- schermen. De grenswaarde voor het binnen niveau ligt voor alle woningen op 33 dB. Voor woningen, waarbij de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde, doch lager dan de maximale ontheffingswaarde kan een aanvraag worden ingediend om een hogere waarde vast te stellen.

Energie en duurzaamheid (blz. 17)

Bij de realisatie van de voorgenomen warmte-koudeopslag (WKO) dienen de regels van de Verordening Bodemenergie Amstelveen 2014 te worden gevolgd.

Kostenverhaal (blz. 20)

Voorafgaand aan de vergunningverlening dient het kostenverhaal verzekerd te zijn via een gesloten anterieure overeenkomst.

Unieke kans

Het college is zeer content met het ingediende plan en beschouwt het als een unieke kans om het al jaren leegstaande pand een nieuwe invulling te geven. Ruim 40.000.m² leeg- staande kantoorruimte wordt hiermee in één keer van de markt gehaald. Wij hopen dan ook ten zeerste, dat de ontwikkelaar in staat is en genegen is het plan verder vorm te geven en ten uitvoer te brengen.

Ondersteuning bij informeren omwonenden

De ontwikkelaar en architect hebben in samenwerking met de Gemeente Amstelveen vanaf de start van het project in december 2015 overleg gezocht met de omwonenden. Doel was om enerzijds al in de ontwikkelfase van het plan kennis te nemen van de wensen van de omwonenden en daarover een dialoog aan te gaan. Anderzijds om het plan, het proces en de planning te verduidelijken en de bewoners te wijzen op hun rechten en mogelijkheden om kennis te nemen van de stukken, in te spreken en zienswijzen in te dienen.

In de Startnotitie van 1 februari is verslag gedaan van het tot op dat moment gevoerde overleg tussen de architect en de omwonenden. Het overleg op 10 februari 2016 was bewust gepland na de accordering van de Startnotitie in ons college op 9 februari en voorafgaand aan de behandeling in de commissie RWN. Vanaf heden zullen wij de initiatiefnemer nog beter ondersteunen bij het betrekken en informeren van de omwonenden. Zoals toegezegd zullen wij, voorafgaand aan de formele tervisielegging van de omgevingsvergunning, een informatieavond organiseren

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

P. Bot

wethouder Ruimtelijke OrdeningAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.