Bijgewerkt: 29 februari 2024

GroenLinks vragen ivm situatie bij Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
17-01-2011

Schriftelijke vragen ex art. 33 – Ontstane situatie bij Cardanus.

Geacht college van Burgermeester en Wethouders,

In recente berichtgeving rondom Cardanus in onder andere het Amstelveens Nieuwsblad, waaronder haar website (http://www.echo.nl/an-an/buurt/redactie/1116964/cardanus.in.zwaar.weer /), staan volgens de fractie van GroenLinks zaken die zorgen baren en die wat ons betreft om verheldering vragen.

Ten eerste blijkt er uit de berichtgeving, dat er onder het personeel behoorlijke onrust bestaat over het huidige (financiële) management van Cardanus. Vanwege de mede door de directie gecreëerde onzekerheid over de toekomst, is het volgens ons niet verwonderlijk dat er motivatieproblemen onder het personeel ontstaan.

Heeft uw college zicht op deze ontstane onrust? Hoe schat u het effect hiervan in met betrekking tot de uitvoering van de taken van Cardanus in Amstelveen? Het management van Cardanus meent, dat de recente gemeentelijke bezuinigingen haar onredelijk hard treffen en de organisatie schijnt ernstige financiële risico’s te lopen. Wij weten bijvoorbeeld, dat er een onderbezetting bij het jongerenwerk is.

Recentelijk is het contract van een ambulant jongerenwerker niet verlengd en naar wij hebben vernomen is de beheerdervan DownTown opgestapt, waardoor er op dit moment geen beheerder in dat jongerencentrum aan het werk is en er minder ambulant jongerenwerkers op straat zijn. Is deze casus bij u bekend? Weet u van andere gevallen waar er problemen in de levering bij Cardanus zijn? Kan Cardanus haar afspraken en overeenkomsten met de gemeente in het licht van de bezuinigingen nog wel nakomen?

Exemplarisch voor de financiële risico’s bij Cardanus vinden wij de gang van zaken rondom de vermeende 60.000 euro die door het vorige college zou zijn toegezegd. Een organisatie met een miljoenenbegroting die juridische stappen neemt, als er met zo’n onduidelijke toezegging voor zo’n relatief klein bedrag niet over de brug wordt gekomen, doet veel vragen rijzen.

Hoe is het contact tussen uw college en de top van Cardanus hierover? Waar was de informeel toegezegde 60.000 euro voor bedoeld en waarom is het uiteindelijk niet gegeven? Wij maken ons ernstige zorgen over de situatie bij Cardanus, de begroting die structureel niet rond zou komen en wat de gevolgen zijn van de situatie bij Cardanus voor de producten die wij van de stichting afnemen.

Ook hebben wij zorgen over de positie van de werknemers en vrijwilligers als Cardanus nog verder onder druk komt te staan en wat dit uiteindelijk zou kunnen betekenen als de inwoners van Amstelveen er niet meer terecht kunnen voor bepaalde sociale activiteiten. Naast financieel nadeel voor de gemeente, zou het dus ook grote sociale schade voor onze samenleving kunnen betekenen.

We weten dat de gemeente niet beslist over interne managementzaken bij deze instelling, maar er gaat wel veel gemeenschapsgeld naartoe. Het college heeft zich al vaker uitgelaten over de gang van zaken bij Cardanus, we zijn van deze organisatie afhankelijk voor bepaalde diensten en nemen daarom aan dat het college de vinger aan de pols houdt.

Zou uw college aan kunnen geven hoe zij de toekomstige situatie van Cardanus inschat en wat zij doet om eerdergenoemde mogelijke financiële, maar ook zeker sociale risico’s te beperken? In hoeverre is de Raad van Toezicht van Cardanus ook betrokken bij het managen van deze risico’s? In hoeverre is uw college ook in gesprek met de colleges van Uithoorn en Aalsmeer (waar Cardanus ook actief is) om gezamenlijk tot een adequate oplossing te komen?

Tijdens de begrotingsraad heeft u aangeven met verschillende vertegenwoordigers, zoals de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en de Vrijwilligerscentrale van Cardanus te zullen gaan praten. Kan uw college aangeven of deze gesprekken hebben plaatsgevonden en wat daar de uitkomst van was?

Wij hopen middels deze vragen meer helderheid te krijgen over hoe Cardanus er voorstaat en hoe uw college haar rol in deze kwestie ziet.

Met vriendelijke groet, Axel Boomgaars namens de fractie van GroenLinks-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.