Bijgewerkt: 12 april 2024

Golfodrome of Golfodrama

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
11-09-2007

Bijgaande tekst verschijnt vandaag op de website van Pvda-Amstelveen

Onder bovenstaande kop doet het Parool van vrijdag 7 september 2007 verslag van de hoorzitting die de provincie organiseerde over de herziening van het streekplan Noord-Holland zuid. Dat steekplan gaat onder meer ook over de Bovenkerkerpolder. Het heeft dus ook betrekking heeft op het plan om in een klein deel van die polder een golfbaan aan te leggen.
Dat plan, Golfodrome geheten, houdt de gemoederen in Amstelveen danig bezig. Zozeer zelfs, dat de verslaggever spreekt over ‘een strijd tussen goed en kwaad’ waarin het Golfodrome ‘moeiteloos aan het rijtje Noord-Korea, Iran en Soedan kan worden toegevoegd’. Een mooie ironische overdrijving die de sfeer van de discussie goed weergeeft.

Om in die termen te blijven: tegenstanders van het golfbaanproject van het echtpaar Loogman doen het graag voorkomen alsof de motor van deze ‘as van het kwaad’ zich in de gemeenteraad van Amstelveen bevindt. Zelfs het Parool doet daaraan mee, als ze schrijft ‘de gemeenteraad heeft zich achter de plannen geschaard’. Dat laatste is echter niet helemaal juist. Sterker nog: de gemeenteraad moet haar finale beslissing over de vraag of er al dan niet en golfbaan moet komen in de polder, nog nemen. De gemeenteraad heeft een paar keer over de golfbaan gediscussieerd, en een aantal voorbereidende beslissingen genomen.

Zoals het goedkeuren van de Nota van Uitgangspunten (NvU),  er mee in te stemmen dat er een ‘milieueffectrapportage’ (MER) zou worden opgesteld, en enige tijd later die rapportage vrij gegeven voor inspraak. Dat alles gebeurde onder meer tijdens zeer goed bezochte vergaderingen van de commissie Ruimte, wonen en natuur waar vele insprekers hun zegje hebben gedaan. Anders dan zij zelf lijken te denken, heeft in elk geval de PvdA-fractie goed naar hen geluisterd.

Het is van belang te melden dat dit het punt is waar we thans staan in de besluitvorming: de gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de vraag of definitief een vergunning gaat worden verleend (om het maar even kort samen te vatten) voor de aanleg van het Golfodrome.

Er zijn in de gemeenteraad zeker leden en fracties die het initiatief van het echtpaar Loogman voluit steunen, zoals er ook fracties zijn, die daar tegen zijn. De meest uitgesproken tegenstander in de gemeenteraad is de fractie van Groen Links, die zich laatst zo ongeveer van kruin tot tenen tegen de golfbaan verklaarde, maar daarbij haar geheugen wijselijk oversloeg. Het was immers toenmalig wethouder Paul Regouin van Groen Links die – in de vorige raadsperiode – dit voorstel bij de raad indiende. Maar dat terzijde.

Waar het mij nu, in deze bijdrage, om gaat is dat vaak wordt gevraagd waar de PvdA staat ten aanzien van het golfbaanproject. Laat ik daar volstrekt duidelijk over zijn: wij hebben tot nu toe verklaard in beginsel dit initiatief te willen ondersteunen, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan:
A) het mag de gemeente geen cent kosten,
B) de toegankelijkheid moet gewaarborgd zijn c) en het ontwerp moet passen in het karakter van het landschap.
Door die drie voorwaarden vanaf het begin duidelijk op tafel te leggen, hebben wij geprobeerd aan de besluitvorming een open, helder en democratisch karakter te geven. Het is dan ook (wat ons betreft) zeker niet waar dat, zoals tegenstanders wel beweren, de koers al gelopen is en de gemeenteraad kritiekloos op de hand van het echtpaar Loogman zou zijn.

Golfbal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een golfbal in het grasNiettemin is het alleszins begrijpelijk dat ons vragen om verduidelijking van het PvdA-standpunt bereiken. We hebben voorwaarden geformuleerd, maar wat betekenen die? Wat bedoelen we nou eigenlijk bijvoorbeeld met “het moet passen in het landschap”? Ik ga daar hier graag nader op in.

De eerste voorwaarde, “het mag de gemeente geen cent kosten’, lijkt me helder. Ieder voorstel waaraan voor de gemeente kosten verbonden zijn, gaat wat ons betreft van tafel. Dit is een privé-initiatief en moet ook met private middelen worden gefinancierd. Dat betekent dat ook de aanleg van wegen om het Golfodrome te ontsluiten, in beginsel door de initiatiefnemer moet worden gefinancierd.

Het golfcentrum zal verder zeker extra verkeer aantrekken en ook daar kunnen kosten aan verbonden zijn, Hoever we gaan in onze eis dat Loogman ook de financiële gevolgen daarvan moet dragen, staat te bezien. Voor dit moment volstaat het te stellen dat hoe dichter bij het golfcentrum verkeersknelpunten optreden die moeten worden opgelost, hoe groter de kans dat wij vinden dat Loogman daaraan een bijdrage moet leveren. Dat laat onverlet dat het de zorg voor de openbare buitenruimte de verantwoordelijkheid van de gemeente is.

Verder stellen wij eisen aan de toegankelijkheid van het golfcentrum. Wat we daarmee bedoelen, is dat het geen besloten club mag worden. Geen ballotage, geen verplicht lidmaatschap, geen andere eisen dan het kopen van een kaartje om te mogen spelen. Ook moet het terrein voor niet-golfers in redelijke mate toegankelijk blijven, bijvoorbeeld door het aanleggen van wandel- en/of fietspaden waarvan iedereen gebruik kan maken. Ook deze eis is hard; hoe je voorkomt dat jan en alleman gaan golfen zonder te betalen is, om het maar eens bot te stellen, het probleem van de initiatiefnemer en niet van de PvdA of de gemeente Amstelveen.

Tenslotte de eis dat het ontwerp “in het landschap met passen”. Het is lastig om dat ‘handen en voeten te geven’. Wat je in elk geval kunt doen, is zeggen wat er niet in het landschap past. In de landelijke omgeving die de Bovenkerkerpolder is, passen geen kermisachtige attracties. Bijvoorbeeld ook de aanleg binnen dit project van jeu-des-boules banen, boogschietbanen en visvijvers – waarvan laatst ineens sprake leek te zijn – is wat ons betreft niet aan de orde.

Bebouwing is bij een golfcentrum onvermijdelijk maar die moet naar ons oordeel kleinschalig blijven, omgeven door groen, en ook de gebouwen dienen te passen in de omgeving, dus een enigszins landelijke uitstraling te hebben. We hebben het immers over een golfcentrum en niet over een congrescentrum.

Verlichting is ook een punt van aandacht. Hoewel tijdens de herfst- en wintermaanden een zekere mate van verlichting noodzakelijk zal zijn, dient de uitstraling daarvan beperkt te blijven tot het golfcentrum zelf en de meest directe omgeving. Op een vuurtoren in de Bovenkerkerpolder zit niemand te wachten.

Als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zijn wij als PvdA bereid om de aanleg van het Golfodrome mogelijk te maken. Wordt aan één of meer van deze eisen niet in voldoende mate voldaan, dan zal de PvdA niet instemmen. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Want alleen dan, zo menen wij, is het mogelijk de polder in voldoende mate te beschermen en daarin toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat je niet iedere ontwikkeling tegen kunt houden staat voor ons vast. Tenslotte is de polder ook zèlf een historisch gegroeid stukje cultuurlandschap. Maat dat daarin niet alles past is evenzeer evident.

Roeland Smits,

Woordvoerder ruimtelijke ordening, PvdA Amstelveen

Reacties: graag naar r.smits@amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.