Bijgewerkt: 22 juli 2024

Golfbaan naast het sportcomplex Escapade?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-12-2009

Op initiatief van de gemeente is overleg gevoerd tussen de publieke partijen, die bij de realisering van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder zijn betrokken, te weten VROM, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen en de initiatiefnemer, de heer Loogman.

Golfer Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2009)

Golfer


Resultaat van dat overleg was, dat de Rijksadviseur voor het landschap, mevrouw Yttje Feddes, zou onderzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn die het plan voor de golfbaan acceptabel zouden doen zijn, dan wel veelbelovende alternatieven.

Mevrouw Feddes heeft haar advies uitgebracht en haar voorkeur uitgesproken voor een ruimtelijke oplossing in de Middelpolder annex aan sportpark Escapade. Aan de gedachte locatie in het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder verbindt zij voorwaarden, die bestemmingsplanmatig en eigendomstechnisch moeilijk in te vullen zijn.

Tijdens een gesprek naar aanleiding van dit advies van de Rijksadviseur voor het Landschap is door de initiatiefnemer en overheden (rijk, provincie en gemeente) geconstateerd, dat de variant Middelpolder een nader onderzoek zeker waard is.


Grotere kaart weergevenEscapade

Afgesproken is, dat er in januari 2010 een onderzoek onder leiding van de provincie wordt verricht naar deze locatie. Hangende het onderzoek zullen partijen  om uitstel van de zitting bij de rechtbank vragen, die tot nu toe op 14 januari 2010 was voorzien. Nadere informatie zal worden verstrekt zodra er inzicht ontstaat in de situatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.