Bijgewerkt: 28 september 2022

Geoptimaliseerde bodemenergie gebruik in het Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Stadshart

Bron: Gemeente Amstelveen
26-08-2014

Het college van B en W van Amstelveen wil het gebruik van bodemenergiesystemen sturen om aanwezige bodemenergie optimaal te benutten en te verdelen. De verwachting is, dat de druk in de ondergrond vooral in het Stadshart fors toeneemt. Zonder aanvullende regels dreigt er onvoldoende ongebruikte ruimte over te blijven wat nodig is voor een goed functioneren van deze systemen. Nieuwe gesloten systemen worden daarom, als de gemeenteraad akkoord gaat, per 1 oktober 2014 vergunning plichtig in het Stadshartgebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Duurzaamheid


Open en gesloten systemen

Bodemenergie is een duurzame vorm van energie die bijdraagt aan besparing van fossiele brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Het benutten van bodemenergie wordt al veel toegepast. Via warmtewisselaars wordt direct, of indirect uit grondwater warmte gewonnen. Open systemen pompen grondwater op en gebruiken de warmte, of kou hieruit. Bij gesloten systemen wordt een vloeistof via een gesloten buissysteem door het grondwater heen geleid, dat de temperatuur in een gebouw regelt.

Een aantal kantoren in het Stadshart past de techniek van bodemenergiesystemen al toe. Omdat bestaande fossiele energiebronnen niet onuitputtelijk zijn, zal deze techniek bij nieuwbouw, of renovatie alleen maar toenemen. De ruimte in de ondergrond is echter beperkt. Door het opstellen van regels en het in kaart brengen van de koude- en warmtebronnen en de systemen in de ondergrond kan de ondergrondse ruimte zo efficiënt mogelijk worden verdeeld. Dit geeft de Provincie als bevoegd orgaan voor het afgeven van vergunningen voor open systemen ook meer houvast.

Peter Bot, (BBA) wethouder Duurzaamheid: “Tot nu toe was het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen niet altijd vergunning plichtig, waardoor de bodem niet optimaal kon worden verdeeld en gebruikt. Als de raad akkoord gaat, moet voor gesloten systemen in het aangewezen gebied – in eerste instantie het Stadshart - daarom vanaf oktober altijd een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Hoewel dit college streeft naar deregulering zijn deze maatregelen nodig om energie uit de bodem eerlijk en efficiënt te benutten.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.