Bijgewerkt: 14 juli 2024

Gemeenteraad van Amstelveen is aan de slag met duurzame ontwikkelingsdoelen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2022

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in de raadsvergadering van 20 april 2022 unaniem het thematische raadsprogramma SDG-duurzaamheidsdoelen vastgesteld. De raad gaat deze raadsperiode aan de slag met drie kernwaarden van Amstelveen in relatie tot deze duurzame ontwikkelingsdoelen: participatie, leefbaarheid en inclusiviteit.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals=SDG). Tijdens de eerste raadsavond op 20 april heeft de raad unaniem een thematisch raadsprogramma SDG's vastgesteld. De Sustainable Development Goals (SDG’s), ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld en vormen de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze doelen vormen een actieplan om de mensheid op de koers richting duurzaamheid te brengen. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk voor de vertaling van de SDG’s in het nationaal beleid. Gemeenten kunnen dit vertalen naar lokaal niveau. De raad heeft besloten een GlobalGoals-gemeente te worden en aan te sluiten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De leden van de nieuwe gemeenteraad van Amstelveen in de raadzaal met burgemeester Poppens op 30 maart 2022


Raadsprogramma duurzame ontwikkelingsdoelen. Een raadsprogramma specifiek gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen is uniek in Nederland. In het raadsprogramma wordt gewerkt met jaarthema’s om de doelen concreet te maken. Per jaarthema wijst de raad twee ambassadeurs aan, die samen met de raadswerkgroep duurzame ontwikkelingsdoelen en hulp van de griffie het jaarthema verder vormgeven. Elk jaarthema wordt afgetrapt met een bijeenkomst tijdens Het Raadsgesprek in januari. Daarvoor nodigt de raad inwoners, bedrijven, instellingen en/of andere experts uit om de invulling van het thema van dat jaar te bespreken. Activiteiten en projecten moeten haalbaar zijn en passen binnen de (financiële) kaders die de raad vaststelt bij de behandeling van de perspectiefnota.

Jaarthema’s. Het programma start in 2022 met een voorbereidingsjaar. In 2023 is het jaarthema participatie. Hierbij ligt de focus op de dialoog tussen raad en inwoners. Dat sluit aan bij de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad en bij de nieuwe Omgevingswet. Amstelveen vindt groen belangrijk. In 2024 zal het thema daarom leefbaarheid zijn. Daarbij staan aspecten als hittestress, waterberging en waterbeheer centraal. Het jaarthema van 2025 is inclusiviteit en is meer gericht op het sociale domein. Dit thema kan verdieping krijgen door aandacht te hebben voor onder andere LHBTIQ+ rechten, racisme, mensen met fysieke beperkingen, pesten op scholen, bewustwording en eenzaamheid onder ouderen.

Eigen agenda. Met het raadsprogramma heeft de raad een eigen agenda voor de komende raadsperiode. Het document is een kader, waarin de politieke partijen zelf accenten kunnen aangeven per thema. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het bereiken van de doelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.