Bijgewerkt: 2 december 2021

Gemeenteraad besluiten van Amstelveen op 6 februari 2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2013

Beknopte besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen

van 6 februari 2013.

01. Actualisering wegencategoriseringsplan gemeente Amstelveen

Toen het debat over het raadsvoorstel "Actualisering wegencategoriseringsplan gemeente Amstelveen" in de vergadering op 12 december was afgerond stemde de gemeenteraad. Eerst over het amendement van de fracties CDA, VVD, BBA en ChristenUnie over het handhaven van enkele gebiedsontsluitingswegen.

Dan zou worden gestemd over het raadsvoorstel zelf. Bij de stemming over het amendement bleek dat er evenveel voorstanders als tegenstanders waren: de stemmen staakten. In dat geval bepaalt de gemeentewet, dat een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.

Om te kunnen stemmen over het raadsvoorstel zelf, moet eerst de stemming plaatsvinden over het amendement (het is immers een wijziging van het voorstel). Amendement én raadsvoorstel staan daarom op de agenda van de raadsvergadering op 6 februari.

In deze vergadering wordt de draad opgepakt bij de stemming. Er kan niet opnieuw worden gedebatteerd en er kunnen geen amendementen worden ingediend of ingetrokken. Het amendement wordt verworpen, geen van de fracties stemt voor. Het raadsvoorstel wordt unaniem door de raad aanvaard.

02. Actuele motie Experiment doorstroming afhankelijk van landelijk beleid

Bij de stemming over de "Actuele motie Experiment doorstroming afhankelijk van landelijk beleid" bleek, dat er evenveel voorstanders als tegenstanders waren: de stemmen staakten. In dat geval bepaalt de gemeentewet, dat een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.

De motie staat daarom op de agenda van de raadsvergadering op 6 februari. In deze vergadering wordt de draad opgepakt bij de stemming. Er kan niet opnieuw worden gedebatteerd. Met de stemmen van de fracties CDA, BBA, VVD en ChristenUnie voor wordt de motie aangenomen.

03. Mondelinge vragenronde ex artikel 34 Reglement van orde

De heer Maarse van de fractie GroenLinks heeft een vraag over het gebruik van de Mosquito in het trappenhuis van de parkeergarage boven het busstation in het Stadshart. De vraag wordt door het college beantwoord.

07. Vaststellen bestemmingsplan "7e herziening Amstelveen Midden-West, Parkeerterreinen Laan Nieuwer Amstel"

Het bestaande parkeerterrein bij het Raadhuis biedt in de huidige situatie onvoldoende capaciteit om bezoekers en medewerkers van het Raadhuis een parkeerplek te bieden. Het parkeerterrein bij de Doorweg wordt als overloopterrein gebruikt, maar staat ook regelmatig vol. Het gevolg is, dat bezoekers en medewerkers in het Oude Dorp op zoek moeten naar een parkeerplaats. Dit leidt regelmatig tot overlast. Onderzoek heeft uitgewezen, dat uitbreiding van de parkeergelegenheid nodig is. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding en herstructurering van de parkeerterreinen bij het Raadhuis en de Doorweg en het realiseren van een rotonde ter hoogte van het kruispunt Laan Nieuwer Amstel en Burgemeester A. Colijnweg mogelijk. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.

08. De voorkeursvariant voor het ombouwen van de Amstelveenlijn

Het doel van de ombouw van de Amstelveenlijn is het realiseren van een hoogwaardige, verkeersveilige en toekomstvaste Openbaar Vervoer verbinding als vervanging van de bestaande Amstelveenlijn. Het behouden van een hoogwaardige en toekomstvaste OV verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam is noodzakelijk aangezien de huidige situatie eindig is.

In 2010 is door de Stadsregio in samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Amsterdam een planstudie gestart. Na het bestuderen van diverse varianten is op 9 juni 2012 een voorkeursvariant in de inspraak gebracht. Naar aanleiding van de inspraak en aanvullende onderzoeken is de variant aangepast op een aantal punten.

 Met het vaststellen van deze aangepaste voorkeursvariant wordt het project voortgezet in een uitwerkingsfase. Dit moet leiden tot een definitief besluit over de uitvoering en aanbesteding. Het besluit wordt genomen door de regioraad in maart 2013. De regioraad betrekt in deze besluitvorming de standpunten van de betrokken partners, waaronder de gemeente Amstelveen.

Door de fractie van BBA wordt de motie (M1) Onderzoek halteren ingediend

Hierin wordt het college verzocht om:

- de mogelijkheid te onderzoeken, of men de Amstelveenlijn afwisselend kan laten halteren bij de haltes Gondel en Centrum. Hierdoor wordt er bij deze twee haltes weliswaar slechts in 50% van de gevallen gehalteerd, maar kunnen hiermee deze haltes wel allebei worden behouden en bediend. Deze aanpak zal niet ten koste gaan van de gewenste snelheid van de lijn. - De raad nader te informeren, of dit mogelijk is binnen de huidige financiële kaders en de raad hiervan een financiële onderbouwing te geven.

Met alleen de stem van de indienende fractie voor wordt de motie verworpen.

De fractie van D66 dient de motie (M2) Aansluiting tram-metro moet beter in

Hierin wordt het college verzocht:

Met de leden van de regioraad al het mogelijke in gang te zetten om binnen de financiële mogelijkheden die er zijn, te bereiken, dat de aansluiting tussen de hoogwaardige tram en de metro's bij Station Zuid zodanig verbetert, dat de in het raadsvoorstel opgenomen lange loopafstand tot 150 meter wordt voorkomen en dat ouderen en mensen met een beperking zo min mogelijk hinder van de overstap ondervinden.

- Hierbij in ieder geval ook te onderzoeken, of dit kan worden bereikt door de hoogwaardige tram en lijn 5 via Parnassusweg op de halteperrons van de metro te laten aansluiten

- Het resultaat van de uitwerking later dit jaar aan de raad voor te leggen. Nadat door het college wordt toegezegd, dat het college zich volledig in zal zetten om de overstap op Zuid zo compact mogelijk te maken trekt de fractie de motie in.

Daarnaast dient de fractie van D66 motie (M3), Geen dubbele overstap tussen Amstelveen en stations metro oost lijn, in. Hierin wordt het college verzocht om:

Al het nodige te doen teneinde te bereiken, dat er sprake blijft van een doorgaande metroverbinding tussen Amsterdam Zuid, via het Amstelstation naar het Centraalstation. Zodat vanuit Amstelveen niet tweemaal behoeft te worden overgestapt naar een station langs de metro oost lijn.

Na de toezegging van het college, dat het college het maximale gaat doen aan de lijnverbinding Amsterdam Zuid via Amstelstation naar het Centraalstation wordt de motie door de fractie ingetrokken.

raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 6 februari 2013 om 21 uur 36


Door de fracties van PvdA en D66 wordt het amendement (A1) ingediend

Hierin wordt het college verzocht bij besluit toe te voegen:

- Bij het besluit tot opheffing van met name de haltes Amstelveen Centrum en Gondel deze aan te houden tot het College onderzoek gedaan heeft naar de gevolgen van het behouden van de haltes en legt dat voor aan de gemeenteraad in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2013.

De fracties van CDA, ChristenUnie, BBA, VVD en SP dienen amendement (A2) inzake financiering voorkeursvariant voor het ombouwen van de Amstelveenlijn, in. Hierin wordt het college verzocht om bij beslispunt 2 van het raadsvoorstel d.d. 6 februari 2013 inzake de voorkeursvariant voor het ombouwen van de Amstelveenlijn als volgt te wijzigen:

b) dat een overeenkomst met afspraken over de financiën en de risicoverdeling onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsbesluit, waarbij als uitgangspunt geldt, dat de gemeente Amstelveen niet meer bijdraagt dan 5.625.000,- euro. Voor 1 januari 2014 zal de gemeenteraad over de stand van zaken betreffende genoemde afspraken worden geïnformeerd via een tussenrapportage.

Het amendement wordt unaniem door de raad aangenomen.

Vervolgens stemt de raad, met de stem van de fractie van SP tegen, in met het bij amendement gewijzigde raadsvoorstel. De heer Jonker (CDA) was niet aanwezig.

09. Initiatiefvoorstel fracties CDA, VVD en ChristenUnie:

Handhaving gebiedsontsluitingswegen in het kader van wegencategorisering. Toen het debat over het raadsvoorstel "Actualisering wegencategoriseringsplan gemeente Amstelveen"in de vergadering op 12 december was afgerond stemde de gemeenteraad. Eerst over het amendement van de fracties CDA, VVD, BBA en ChristenUnie over het handhaven van enkele gebiedsontsluitingswegen. Dan zou worden gestemd over het raadsvoorstel zelf. Bij de stemming over het amendement bleek, dat er evenveel voorstanders als tegenstanders waren: de stemmen staakten.


Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version
10.0.0 or greater is not installed.
Get Adobe Flash Player

In dat geval bepaalt de gemeentewet, dat een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. Om te kunnen stemmen over het raadsvoorstel zelf, moet eerst de stemming plaatsvinden over het amendement (het is immers een wijziging van het voorstel). Amendement én raadsvoorstel komen op de agenda van de raadsvergadering op 6 februari. In die vergadering wordt de draad opgepakt bij de stemming. Er kan niet opnieuw worden gedebatteerd en er kunnen geen amendementen worden ingediend of ingetrokken.

Nu blijkt, dat de indieners toch wijzigingen willen aanbrengen in het amendement. Om dat mogelijk te maken is het amendement omgevormd tot een initiatiefvoorstel (=raadsvoorstel). Dit wordt aangeboden aan de commissie en vervolgens aan de raad. Het wordt behandeld zoals elk ander raadsvoorstel: debat, (mogelijk) amendementen of moties, stemverklaringen en stemming.

Het voorstel komt op de agenda te staan na de stemming over het oorspronkelijke amendement en het raadsvoorstel "Actualisering wegencategoriseringsplan gemeente Amstelveen". Het initiatiefvoorstel wordt met uitzondering van de fracties D66, GroenLinks, PvdA en SP aangenomen.

10. Nota bodembeheer

Bij het realiseren van bouwwerken en infrastructuur vindt veel grondverzet plaats. Grond wordt ontgraven ergens anders hergebruikt, of toegepast. In het besluit bodemkwaliteit zijn landelijk regels vastgesteld voor grondverzet. In 2013 treedt het nieuwe besluit bodemkwaliteit in werking.

Dit besluit heeft tot gevolg, dat de huidige regels en normen voor grondverzet niet meer gelden. De landelijke regels uit het besluit bodemkwaliteit passen niet goed op de lokale Amstelveense situatie. Het is daarom nodig nieuw beleid vast te stellen. De nota bodembeheer stelt de regels vast waaronder de grond mag worden toegepast in de gemeente. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.

10. Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Met het goedkeuren van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016 houdt de gemeente toezicht op de financiële positie van het Amstelveen College. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.


Amendement?

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst, maar ook het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde tekst.

Stemverklaring?

Korte verklaring van een gemeenteraadslid, statenlid of kamerlid voorafgaand aan de stemming over een (ontwerp-) besluit of verordening.

Stemming?

Binnen democratische organisaties, verenigingen en landen wordt op verschillende momenten de mening van de leden of bevolking gepeild.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS