Bijgewerkt: 2 december 2021

Fracties willen voor jongere kinderen met achterstand ook gratis computer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Jacqueline Koops CU
28-09-2009

Jacqueline Koops CU, Otto Schildknegt PvdA, Rien Alink D66, Nora Tang OCA willen, dat de gemeente Amstelveen ook kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar van ouders met een minimum inkomen in aanmerking moeten komen voor een gratis computer, indien er sprake is van een achterstand.

Computer Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Wethouder Jan-Willem Groot overhandigt de eerste gratis computer aan mevrouw Da Costa op 18 augustus 2009


Schriftelijke vragen ex art 33 

Geacht college,

Ondergetekenden vragen uw aandacht voor het volgende.

Inleiding

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2008 is het raadsvoorstel “Armoedebestrijding” behandeld, met daarin onder meer het voorstel, om gratis computers te verstrekken aan kinderen in de leeftijd van acht tot achttien jaar van mensen met een minimum inkomen.

Daartegen hebben de ChristenUnie, de PvdA, D66 en de OCA, met steun van GroenLinks, destijds een amendement ingediend met als strekking, om ook kinderen van zes en zeven jaar in aanmerking te laten komen voor een gratis computer. Zij wees daarbij op de noodzaak, die de Participatiegroep Minima Amstelveen signaleerde, om ook computers te verstrekken aan kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar, omdat kinderen van die leeftijd al een achterstand in leren en ontwikkelen kunnen oplopen.

Ook wees zij erop, dat scholen kinderen van zes en zeven jaar met een taal-, spelling of rekenachterstand een pakket verstrekken, of aanbevelen waarmee thuis extra oefeningen op de computer kunnen worden verricht. Ten slotte wees de ChristenUnie erop, dat ook het Nibud een computer een basisbehoefte noemt voor een gezin met kinderen vanaf zes jaar.

Bij het in stemming brengen van dat amendement bleek, dat de stemmen staakten met zeventien tegen zeventien stemmen. Dat betekende, dat het amendement in een volgende raadsvergadering wederom in stemming moest worden gebracht.

Echter, de wethouder heeft de gemeenteraad nadien tijdens de raadsvergadering toegezegd, dat het college en het ambtenarenapparaat in de geest van het amendement zullen handelen wanneer er sprake is van achterstand bij kinderen in de leeftijd van zes en zeven jaar. Als dan kunnen de scholen die achterstand aangeven aan bij de ouders en bij de gemeente.

De wethouder heeft toegezegd om ruimhartig om te gaan met de verstrekking van computers. Bovendien zou het hier niet gaan om bijzondere bijstand (dat immers een plafond kent), maar om de regeling ter zake het verstrekken van een gratis computer. Vanwege deze toezegging van de wethouder is het amendement in een latere vergadering niet meer in stemming gebracht.

De regeling is per 1 augustus 2009 in gegaan. Vanaf deze zomer heeft de gemeente in allerlei publicaties bekendheid gegeven aan de regeling van het verstrekken van gratis computers. Daarin zwijgt de gemeente in alle talen over de regeling voor zes- en zevenjarigen. Om die reden stellen ondergetekenden u hierbij de volgende vragen.

Vragen

-Heeft u inmiddels de scholen op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van een gratis computer voor kinderen van zes en zeven jaar van mensen met een minimum inkomen in het geval er sprake is van een achterstand?

-Hoe heeft u dat gedaan?

-Indien dat schriftelijk is geschied, kunt u ons daarvan een afschrift zenden?

-Indien dat niet schriftelijk is geschied, bent u bereid dit alsnog te doen en ons daarvan een afschrift te zenden?

-Bent u bereid om ook in de lokale media (kranten, blogs, gemeentelijke website) duidelijk ruchtbaarheid te geven aan het feit dat ook kinderen in de leeftijd van zes en zeven jaar van mensen met een minimum inkomen in aanmerking komen voor een gratis computer, indien er sprake is van een achterstand?

In afwachting van uw spoedige berichten,

Hoogachtend,

Jacqueline Koops CU, Otto Schildknegt PvdA, Rien Alink D66, Nora Tang OCA

Voor meer informatie over de regeling kijk op: Computers voor gezinnen met schoolgaande kinderenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS