Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Forse verhoging van de bouwproductie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-06-2019

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen en Bert Winthorst gemeentesecretaris informeren de leden van de gemeenteraad over de forse verhoging van de bouwproductie in de stad:

'Geachte raad,

In de begrotingsraad van 7 november 2018 heeft uw raad de motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ aangenomen. In die motie roept u ons op een actievere rol te nemen in de totstandkoming van woningbouwinitiatieven, inzicht te bieden in mogelijke (her-)ontwikkellocaties in de stad, de nota grondbeleid uit 2012 te herijken en eind 2019 aan u voor te leggen en de (ambtelijke) kosten van de uitvoering van de motie voor de Perspectiefnota 2020 aan u voor te leggen. Om de Amstelveense woningmarkt bereikbaar te houden voor diverse doelgroepen met in deze bestuursperiode het accent op middeldure woningen voor jongeren en starters, zetten wij in op een forse verhoging van de bouwproductie.

Door recente besluitvorming over de gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede, de in ontwikkeling zijnde gebiedsvisie voor bedrijventerrein Legmeer en door het veel sneller op gang komen van de binnenstedelijke transformatie- en verdichtingsopgave, kunnen we inmiddels constateren dat Amstelveen geen 'beheergemeente' is, maar een 'groeigemeente'. Op basis van een voorzichtige project-prognose (onder andere zonder de transformatie van Kronenburg en Legmeer), waarbij we realiseren wat nu al in gang gezet is, kan de stad doorgroeien naar 100.000 inwoners met een toevoeging van ca. 6000 woningen aan de woningvoorraad. Een meer waarschijnlijk groeiscenario op basis van actuele inzichten is de realisatie van naar verwachting ruimt 15.000 woningen en een groei naar 125.000 inwoners in 2040.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


De inschatting van de te verwachten bevolkingsgroei is gemaakt op basis van alle woning- bouwprojecten en potentiële ontwikkellocaties in verschillende stadia van planontwikkeling. Bij die inschatting spelen de volgende factoren onder meer een rol: economische ontwikkeling, planfase van de projecten, mate van draagvlak voor bouwinitiatieven, demografische ontwikkelingen en aard van de nieuwbouw (studentenhuisvesting, appartementen, eens- gezinswoningen). Het is daarbij van groot belang om nog dit jaar versneld tot inzicht te komen wat een mogelijke groei tot 100.000 of 125.000 inwoners in 2040 inhoudelijk en financieel bete- kent voor onze stad. Denk daarbij aan consequenties voor de bereikbaarheid, onderwijs- en sportvoorzieningen, medische en zorgvoorzieningen, infrastructuur en riolering, detail- handel, werklocaties, etc.

Op basis van dit inzicht onderzoeken wij de totstandkoming van een systematiek om kosten van publieke voorzieningen voor de groei van de stad voor een deel uit grondexploitaties van nieuwbouwprojecten te financieren via verhaal van gebied overstijgende kosten op ontwikkelingen. Tot slot bekijken wij de wenselijkheid en noodzaak van herijking van ons grondbeleid uit 2012. Om deze onderzoeken en stukken voor te kunnen bereiden, naast een aantal al lopende visietrajecten en onderzoeken, stellen wij u bij de Perspectiefnota voor eenmalig € 100.000 vrij te maken. Hieronder geven wij aan welk bestedingsdoel dat geld heeft en wat wij doen met bestaande middelen.

Voor zover mogelijk nemen wij de mogelijke groeiscenario’s mee in lopende trajecten en onderzoeken. Dit geldt voor het in beeld brengen van de toekomstige bereikbaarheid en benodigde investeringen in infrastructuur in het kader van de mobiliteitsvisie, de strategie werklocaties, de cultuurvisie, de woonagenda, onderzoek naar sportlocaties en het zwem- bad, en het onderzoeken van de behoefte en kosten van onderwijshuisvesting. Voor een aantal andere onderwerpen zullen wij nieuwe onderzoeken moeten starten. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de consequenties voor ondergrondse infra zoals ons rioleringsstelsel, medische en zorgvoorzieningen en detailhandel. Hiervoor is aanvullend budget benodigd. Ook het onderzoeken van een systematiek voor gebied overstijgende kosten en een herziening van het grondbeleid, ondersteuning en communicatie vraagt externe expertise en aanvullende capaciteit.

Wij streven ernaar om een voorstel tot verhaal van gebied overstijgende kosten en een mogelijke herziene nota grondbeleid in het voorjaar 2020 ter besluitvorming aan u voor te leggen. Om u inzicht te geven in de ruimtelijke ontwikkelingen van onze stad leggen wij nog dit jaar een geactualiseerd Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief aan u voor. Een overzicht van in voorbereiding en in uitvoering zijnde woningbouwprojecten, maar ook van potentiële bouwlocaties. Daarin nemen we ook de dan al beschikbare inzichten mee uit voorliggende onderzoeken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.