Bijgewerkt: 20 juli 2024

Evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Amstelveen over 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-07-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van de evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Amstelveen over 2015:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 1 oktober 2014 stelde u de nota ‘Mee doen mogelijk maken, Wmo nota 2015-2018’ vast, en besloot u over het eerste jaar van dit nieuwe beleid een evaluatie van het college te willen ontvangen. De bijlage bij deze brief bevat de gevraagde evaluatie van het beleid, dat is opgenomen in de Wmo-nota. Het college is over het eerste jaar in het algemeen tevreden. Zorg kan altijd beter, tegelijkertijd zien we, dat de gemaakte bestuurlijke keuzes en andere beleidskeuzes uit de Wmo-nota nagenoeg allemaal goed blijken uit te vallen.

Zo blijken ons Amstelveenloket en de sociale teams goed te werken. Ook het beleid sociale samenhang, de aanpassingen in de inkoop HbH, de woonserviceszones, de dagstructure-ring en individuele begeleiding zijn voorbeelden van waar we onze inwoners op passende wijze weten te ondersteunen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Gegeven de financiële kaders ziet het college geen noodzaak tot grote beleidswijzigingen in het vastgestelde Wmo-beleid: Amstelveen zit met het vastgestelde beleid op koers. Zoals het er nu uit ziet kan dit beleid voor de vastgestelde werkingstermijn (2014-2018) worden uitgevoerd. Het college constateert daarnaast dat er ook enkele inhoudelijke aanpassingen nodig zijn, zodat we nog beter aan sluiten bij de behoefte aan zorg en ondersteuning van onze inwoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Bij de Amstelveense maat passen de volgende kleine wijzigingen in de uitvoering:  • Pilots dagstructurering (vrije inloop): het college maakt twee van de drie inloopvoorzieningen structureel. De derde wordt omgevormd naar een inloop-voorziening voor ouderen. Daarnaast start het college in 2016 twee nieuwe pilotlocaties: één in Am-stelveen Zuid en één in het noorden van Amstelveen. Met het totaal van vijf voorzieningen is er voldoende dekking van deze voorzieningen in Amstelveen. De kosten voor de uitbreiding worden gedekt binnen de nieuwe taken Wmo;

  • Toegankelijkheid: om aan te sluiten op de vraag van Amstelveners heeft het college ingespeeld op de behoefte bij VVE’s en het mogelijk gemaakt een subsidie aan te vragen voor het toegankelijk maken van het woongebouw, waarin zij wonen;

  • Geen eigen bijdrage voor respijtzorg, de maatwerkvoorziening Maatschappelijk werk en de hulpverleningstrajecten huiselijk geweld. Om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen en zorgmijdende inwoners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben blijkt het van belang geen drempel voor deze drie vormen van ondersteuning op te werpen. Het college heeft daarom besloten voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage te vragen. Bij de eerstvolgende wijziging van de Wmo-verordening zal de raad gevraagd worden dit beleid te bekrachtigen. Lagere inkomsten vanwege het niet innen van eigen bijdragen op deze producten worden gedekt binnen het sociaal domein;

  • Clientondersteuning: vanaf 2016 is brede onafhankelijke clientondersteuning ingekocht, wat beter aansluit op de behoefte van de Amstelveners;

  • Vanaf 2016 gaan wij onze dienstverlening sterker in verbinding brengen met de 1e lijns zorg, zoals huisartsen en wijkverpleging deze bieden vanuit de zorgverzekeringswet. Dit alles om Amstelveners de beste zorg en ondersteuning te bieden. De proef met het indiceren van Wmo-voorzieningen door de wijkverpleging is een voorbeeld hiervan.


In de bijlage (pdf 18 pagina’s) vindt u ‘Hoe staat Amstelveen ervoor na 1 jaar Wmo?’, de evaluatie van de Wmo-nota over het jaar 2015.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Zorg en Jeroen Brandes wethouder WelzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.