Bijgewerkt: 21 februari 2024

Europese burgers vinden de klimaatverandering 's werelds grootste probleem

Nieuws -> Milieu

Bron: Europese Commissie
06-07-2021

Volgens de op 5 juli 2021 bekendgemaakte nieuwe Eurobarometer-enquête vinden de Europese burgers de klimaatverandering 's werelds grootste probleem. Meer dan negen op de tien respondenten vinden de klimaatverandering een ernstig probleem (93 %), en bijna acht op de tien (78 %) zelfs een zeer ernstig probleem. Op de vraag wat het meest ernstige probleem is waarvoor onze wereld staat, antwoordde meer dan een kwart (29 %) klimaatverandering (18 %), aantasting van de natuur (7 %) of gezondheidsproblemen als gevolg van verontreiniging (4 %) – meldt de Europese Commissie.

Negen op de tien Europeanen (90 %) vinden dat beleidsmaatregelen moeten worden genomen om de broeikasgasemissies tot een minimum te beperken en de overige emissies te compenseren om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Bijna negen op de tien Europeanen (87 %) vinden het belangrijk dat de EU ambitieuze streefcijfers vaststelt om het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen, en hetzelfde percentage vindt het belangrijk dat de EU een betere energie-efficiëntie ondersteunt.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: 'Ondanks de pandemie en de economische problemen blijven veel Europeanen de klimaatmaatregelen steunen. Zij erkennen de langetermijnrisico's van klimaat- en biodiversiteitscrises en verwachten maatregelen van de industrie, de overheden en de Europese Unie. De cijfers van deze Eurobarometer-enquête zijn een krachtige oproep voor politici en bedrijven. Voor de Europese Commissie vormen deze cijfers een extra motivatie om de “Klaar voor 55”-wetgeving, die we later deze maand zullen presenteren en die gericht is op het verwezenlijken van onze klimaatdoelstellingen, af te werken.'Een meerderheid (64 %) van de EU-burgers neemt al zelf klimaatmaatregelen en maakt in het dagelijkse leven bewust duurzame keuzes. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor het aanpakken van de klimaatverandering, benadrukten de burgers dat individuele maatregelen gepaard moeten gaan met structurele hervormingen door de nationale overheden (63 %), bedrijven en de industrie (58 %) en de EU (57 %). Meer dan acht op de tien Europeanen die aan de enquête deelnamen (81 %), zijn het ermee eens dat schone energie meer financiële overheidssteun moet krijgen, ook als dat leidt tot minder subsidies voor fossiele brandstoffen. Drie kwart van de Europeanen (75 %) is van mening dat investeringen in het economisch herstel hoofdzakelijk op de nieuwe groene economie moeten gericht zijn.

Er wordt duidelijk erkend dat de bestrijding van de klimaatverandering kansen creëert voor de EU-burgers en voor de Europese economie. Bijna acht op de tien Europeanen (78 %) zijn het ermee eens dat klimaatmaatregelen zullen leiden tot innovatie die Europese bedrijven concurrerender maakt. Bijna acht op de tien respondenten (78 %) zijn het ermee eens dat het promoten van EU-deskundigheid op het gebied van schone technologieën in landen buiten de EU kan bijdragen tot het scheppen van nieuwe banen in de EU.

Foto Amstelveen
(Foto Xavier Lejeune © European Union - 2020)

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met de Europese Green Deal en commissaris voor Klimaatactiebeleid


Zeven op de tien Europeanen (70 %) zijn van mening dat het beperken van de invoer van fossiele brandstoffen de EU-economie ten goede kan komen. Meer dan zeven op tien Europeanen (74 %) zijn het ermee eens dat de kosten van schade als gevolg van de klimaatverandering veel hoger zijn dan de investeringen die nodig zijn voor een groene transitie.

Achtergrond. Voor de speciale Eurobarometer 513 inzake klimaatverandering werden 26 669 burgers uit verschillende sociale en demografische groepen in alle 27 EU-lidstaten ondervraagd. De enquête werd tussen 15 maart en 14 april 2021 uitgevoerd. De vragen werden waar mogelijk persoonlijk gesteld, maar gezien de beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie vulden sommige respondenten de enquête online in.

De Europese Green Deal is de belangrijkste beleidsprioriteit van de Europese Commissie. Op basis van de door de Commissie gepresenteerde voorstellen hebben het Europees Parlement en de lidstaten zich ertoe verbonden om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken en om tegen 2030 de netto broeikasgasemissies met ten minste 55 % te verlagen ten opzichte van de niveaus van 1990. Deze verbintenissen zijn nu verankerd in de Europese klimaatwet, die op 30 juni 2021 wettelijk werd bekrachtigd. De Commissie zal op 14 juli 2021 een “Klaar voor 55”-pakket van wetgevende voorstellen presenteren, waarmee zij deze doelstellingen wil behalen. Deze brede hervorming van de EU-beleidsinstrumenten inzake klimaat en energie zal bestaan uit de herziening van bestaande wetgeving en een aantal nieuwe instrumenten. Lees ook: De eerste Europese klimaatwetAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.