Bijgewerkt: 15 augustus 2022

Eindverslag van formateur Rutte over vorming kabinet Rutte IV

Nieuws -> Politiek

Bron: Rijksoverheid
08-01-2022

Op 16 december 2021 nam de Tweede Kamer met het aannemen van de motie-Rutte cs (Kamerstukken II 2021/22, nr. 78) het advies van de informateurs J.W. Remkes en W. Koolmees over om mij, op basis van hun verslag, aan te wijzen als formateur met de opdracht tot “vorming van een kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie” (Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 77).

Op 17 december ving ik mijn werkzaamheden als formateur aan met een bijeenkomst met de (wnd.) voorzitters van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In hun eindverslag hebben de informateurs J.W. Remkes en W. Koolmees vastgesteld dat de voorzitters van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeenstemming hebben bereikt over “een kabinet van twintig ministers en negen staatssecretarissen. Van de ministers zullen er acht worden voorgedragen door de VVD, zes door D66, vier door het CDA en twee door de ChristenUnie. Voor de staatssecretarissen zijn de respectievelijke aantallen drie, drie, twee en een “ (Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 77).

Op basis van de gevoerde besprekingen is in de formatie definitief overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking hiervan. Deze omvat de aanduiding van de acht ministers zonder portefeuille, enkele departementale herindelingen, de verdeling van posten en taken tussen bewindspersonen en de samenstelling van het beoogde kabinet.

De acht ministers zonder portefeuille zijn achtereenvolgens:

-de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (bij het ministerie van Buitenlandse Zaken),

-de minister voor Rechtsbescherming (bij het ministerie van Justitie en Veiligheid),

-de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties),

-de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),

-de minister voor Klimaat en Energie (bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat),

-de minister voor Natuur en Stikstof (bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),

-de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en

-de minister voor Langdurige Zorg en Sport (bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De departementale herindelingen hebben betrekking op het beleidsterrein versterking en perspectief Groningen dat overgaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op het beleidsterrein maatschappelijke diensttijd dat overgaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister voor Klimaat en Energie coördineert het beleid met betrekking tot het klimaat en de minister voor Natuur en Stikstof coördineert het beleid met betrekking tot stikstof.

De wnd. voorzitter van de VVD-fractie S. Hermans, de voorzitter van de D66-fractie S.A.M. Kaag, de voorzitter van de CDA-fractie W.B. Hoekstra en de voorzitter van de ChristenUnie-fractie G.J. Segers, hebben de inhoud van dit verslag op 7 januari 2022 ontvangen. Zij onderschreven dit en deelden voorts de conclusie dat in het buitenland de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de titel van Minister voor Migratie voert, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daar de titel van Minister voor Digitalisering voert en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daar de titel van Minister voor Milieu voert.

Op 30 december 2021 heb ik u schriftelijk geïnformeerd over twee aangenomen moties. Op 3, 4, 5 en 6 januari 2022 heb ik de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen ontvangen. In deze gesprekken heb ik bij elk van hen de bereidheid vastgesteld om zonder voorbehoud tot het beoogde kabinet toe te treden op basis van het coalitieakkoord van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie (Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 77, bijlage).

Met hen besprak ik voorts de formele vereisten, zoals onder meer neergelegd in de brief aan de Tweede Kamer van mijn voorganger van 20 december 2002 (Kamerstukken II 2002/3, 28754, nr. 1) en mijn brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2021, de gedragsregels en, voor zover aan de orde, de taakomschrijving van de staatssecretaris.Op 8 januari 2022 heeft de constituerende vergadering plaatsgevonden. Op basis hiervan kan ik u meedelen dat de volgende personen bereid zijn als minister tot het kabinet toe te treden:

drs. M. Rutte Minister-President, Minister van Algemene Zaken

mr. W.B. Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken, tevens Vice-Minister-President

D. Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid

mr. drs. H.G.J Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. R.H. Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

S.A.M. Kaag, Minister van Financiën, tevens Vice-Minister-President

drs. K.H. Ollongren, Minister van Defensie

M.G.J. Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

mr. drs. M.A.M. Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat

ir. C.E.G. van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dr. E.J. Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

H. Staghouwer, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

F.M. Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming

H.M. de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

drs. A.D. Wiersma, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

R.A.A. Jetten Msc. Minister voor Klimaat en Energie

drs. C.J. Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, tevens Vice-Minister-President

C. Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport

C. van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof

De volgende personen zijn bereid als staatssecretaris tot het kabinet toe te treden:

E. van der Burg, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

drs. A.C. van Huffelen, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. G. Uslu, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mr. M.L.A. van Rij, Staatssecretaris van Financiën

A. de Vries, Staatssecretaris van Financiën

mr. drs. C.A. van der Maat, Staatssecretaris van Defensie

drs. V.L.W.A. Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

dr. J.A. Vijlbrief, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

M. van Ooijen Msc., Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Graag dank ik de Tweede Kamer voor het in mij gestelde vertrouwen.

Mark Rutte'


Update 8 januari 2022 16 uur:

Foto Amstelveen
(Bron Rijksvoorlichtingsdienst/Koninklijk Huis - 2022)

Koning Willem-Alexander ontvangt op Paleis Huis ten Bosch formateur Rutte. De formateur informeerde de Koning over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden


Zijne Majesteit de Koning heeft zaterdagmiddag 8 januari 2022 op Paleis Huis ten Bosch formateur Rutte ontvangen. De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan op grond waarvan op maandag 10 januari 2022, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet, de nieuwe ministers en staatssecretarissen bij Koninklijk Besluit worden benoemd en ten overstaan van de Koning worden beëdigd.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.