Bijgewerkt: 21 maart 2023

Een visie op de ondergrond van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2021

De ondergrond is de komende jaren hard nodig. Als ondergrondse ruimte onder de stad Amstelveen, waar het door grote opgaven alsmaar drukker wordt. En de ondergrond als ecosysteem voor het bergen van water om een voedingsbodem voor vergroening te zijn. Deze visie introduceert drie inzichten, gericht op het realiseren van meer afstemming over en regie op de ondergrond.

Allereerst benoemd deze visie zogenaamde 'hotspots'. Dat zijn plekken in Amstelveen waarvan we verwachten dat het in de ondergrond zo druk wordt of sprake is van hoogcomplexe opgaven, dat meer ruimtelijke regie vanuit de gemeente nodig is. Nieuwe projecten en initiatieven in deze gebieden kunnen alleen plaatsvinden als ze een 'uitgebreide procedure van ondergrondse ordening' doorlopen, waarin initiatiefnemer en gemeente samenwerken en komen tot een optimale inrichting van de ondergrond.

Legmeer is een hotspot. Door de transformatie worden zoveel functies aan de ondergrond toegevoegd (waaronder kabels en leidingen, bodemenergie-systemen, ondergrondse afvalcontainers) waardoor een ongewenste ruimtelijke concurrentie kan ontstaan. In deze gebieden neemt de gemeente de regie over het gebruik van de ondergrond in handen.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2021)

Bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen moet een duurzame groene stadswijk worden die voorbereid is op grote klimaatveranderingen. Een plek, waar wonen en werken in balans is. Een gemengde wijk, waar ruimte is voor minimaal 3.000 woningen voor diverse inkomens met de nodige voorzieningen en bedrijvigheid en met verschillende sferen


De gemeente Amstelveen is samen met gebruikers van de Amstelveense bodem een traject gestart om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de ondergrond. De druk op de boven- én ondergrond neemt toe. Meer regie is daarom nodig. In een concept-visie Ondergrond Amstelveen is beschreven wat er nodig is om de ondergrondse ruimte optimaal en integraal te benutten. De concept-visie ligt voor eenieder ter inzage en daar kan op worden gereageerd.

Optimaal ruimtegebruik. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen in het fysieke domein als het gaat om het toevoegen van woningen, de energietransitie (met nieuwe netwerken), klimaatadaptatie en de mobiliteitsopgave. De bovengrondse veranderingen hebben gevolgen voor het ruimtegebruik en de infrastructuur van de ondergrond. Bovendien heeft toenemende ruimtelijke druk boven- én ondergronds ook gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid, Groenbeheer, Ruimtelijke Ordening: 'Amstelveen wil haar ambities in samenhang waarmaken en ook haar groene kwaliteiten behouden. Een visie op de ondergrond is daarvoor dringend nodig.'

Aanleiding visie en uitvoeringsagenda. Zowel binnen de gemeente als bij nutsbedrijven en marktpartijen bleek behoefte aan meer regie op de ondergrond. De mate van regie is afhankelijk van de locatie. Gebieden waar zowel parkeren, wateropvang en warmteleidingen een plek in de ondergrond opeisen, vereisen een striktere regie. In die gebieden zullen in een vroegtijdig stadium de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen op elkaar worden afgestemd. Ook wil de gemeente er voor zorgen dat door toevoeging van functies de kwaliteit van de bodem niet achteruit gaat. Tot slot komt er bij de inrichting van de openbare ruimte meer samenhang tussen de boven- en ondergrondse functies. Zo komen er standaard straatprofielen die anticiperen op de energietransitie.

Het college van B en W heeft de concept Visie en Uitvoeringsprogramma Ondergrond (pdf 29 pagina’s) Amstelveen vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen met ingang van 20 mei tot en met 30 juni 2021 het concept kan inzien en daarop kan reageren. Zie voor meer info www.amstelveen.nl/ondergrond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.