Bijgewerkt: 21 maart 2023

Een Pleck onder de zon voor iedereen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
18-12-2022

Woensdagavond 14 december 2022 is op initiatief van raadslid Gert Jan Slump van GroenLinks-Amstelveen in de gemeenteraad de motie 'Een Pleck onder de zon … voor iedereen' ingediend en unaniem aangenomen.

De motie werd door 11 van de 12 raadsfracties ingediend en uiteindelijk door alle fracties gesteund. De motie roept het college op om energiebesparende maatregelen in combinatie met onder meer zonnepanelen in urgente situaties (woningen met energielabels D, E, F en G) te prioriteren en te versnellen.

De  motie kwam voort uit de oproep van Gert Jan Slump tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2022. Hij vroeg het college om via het door de gemeente in het leven geroepen Noodfonds in het kader van de energiecrisis in 2023 vooral in te zetten op het verlagen van de kosten voor inwoners via besparingsmaatregelen. Het doel is om torenhoge energieschulden tegen te gaan en te voorkomen. Samen met de SP, BbA en CU Amstelveen, VVD en D66 is de motie voorbereid en uiteindelijk dienden ook GvA, CDA, PvdA, 50+ en AvA de motie mee in. BvNL steunde de motie uiteindelijk ook.

Foto Amstelveen
(Bron Gert Jan Slump - 2022)

Gert Jan Slump raadslid van GroenLinks-Amstelveen

De motie roept op om een aanpak te ontwikkelen om huishoudens te helpen met de verduurzaming en isolatie van hun woningen. De motie richt zich op energiebesparende maatregelen in combinatie met onder meer zonnepanelen. De aanpak richt zich op straten en wijken met woningen met energielabels D t/m G. Bij de aanpak moet slim gebruik worden gemaakt van financieringsmogelijkheden op  Europees, nationaal (Nationaal Isolatieprogramma) en gemeentelijk niveau.

Het is de bedoeling eigenaren en verhuurders van woningen (particulier) te stimuleren en indien nodig financieel te ondersteunen om te verduurzamen. Woningcorporaties zullen via prestatieafspraken (Eigen Haard, Woonzorg en DUWO) worde verplicht om hun eigendom sneller te verduurzamen. De aanpak richt zich met name verduurzaming, isolatie en energiebesparing in urgente situaties. Het college wordt ook opgeroepen in te zetten op een maatschappelijke alliantie met eigenaren, verhuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, en bedrijfsleven

Naast deze motie diende GroenLinks een andere motie ‘Warmer Hart voor Amstelveen’ mee in. Deze motie werd op initiatief van D66 en VVD samen met CU Amstelveen en PvdA ingediend. Deze motie roept onder meer op een of twee buurtgerichte warmtecollectieven (energiecoöperaties) naar voorbeeld van het Ketelhuis (WG terrein Amsterdam) te ondersteunen in het kader van de energie- en warmtetransitie.

Met de indiening van beide moties zijn drie programmapunten van GroenLinks in stelling gebracht. Het betreft het aangrijpen van de energietransitie om fors in wijken te investeren en inwoners zeggenschap te geven. Daarbij  wordt aan bewonerscollectieven een centrale rol geboden in de warmtetransitie met alle ruimte voor energiecoöperaties. Het derde verkiezingspunt betreft het bieden van een koploperspositie in de energiebesparing voor inwoners met een kleine beurs: gemeentelijke subsidies voor duurzaamheid zouden zich met name op deze groep moeten richten.

PLECK 4.0 (pdf 26 pagina’s) is de vierde versie van het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie. In dit plan beschrijven we welke doelen we hebben (in hoofdstuk 2) en wat we jaarlijks doen om die doelen te halen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.