Bijgewerkt: 4 maart 2024

Doorstroming stagneert van sociale huurwoningen in regio

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
24-05-2013

Aanbod huurwoningen neemt ook af

Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2012 met 19% gedaald, een percentage dat hoger ligt dan voorgaande jaren. Ook neemt het aanbod van huurwoningen met een huur tot € 574 (prijspeil 2013) per maand snel af. Dit blijkt uit de rapportage ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2012 (pdf)’.

Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de stadsregio Amsterdam. In 2012 heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts 10.253 woningen gingen naar een  nieuwe huurder, ten opzichte van 12.617 woningen in 2011 en 13.949 woningen in 2010. Portefeuillehouder Wonen Robert Linnekamp van de Stadsregio Amsterdam noemt de ontwikkelingen verontrustend:

“We verwachten dat deze trend zich zal doorzetten en daarom zijn we als gemeenten aan het kijken, hoe we binnen de beperkte ruimte die er is de meest kwetsbare groepen kunnen beschermen. De gemeenten zijn ook in gesprek met corporaties hoe beide hun bijdrage kunnen leveren.”

verhuringen Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2013)

Aantal verhuringen van corporatiewoningen met een huurprijs onder de 664 euro, per gemeente en deelregio tussen 2007 en 2012


In 2012 werd gemiddeld 140 keer op een sociale huurwoning ingeschreven, 17 keer meer dan in 2011. De inschrijfduur voor starters is gestegen van 8,2 jaar in 2011 naar 8,4 jaar in 2012. Voor doorstromers is bij acceptatie van een sociale huurwoning de gemiddelde woonduur 17 jaar, iets lager dan in 2011. Wel duurde het langer, voordat woningzoekenden een woning accepteerden. Was dat kandidaat 6,9 in 2011, in 2012 liep dat op tot kandidaat 8,1 en in Amsterdam zelfs tot kandidaat 9,2 (8,2 in 2011).

Behalve dat er minder woningen vrijkomen, zijn er in absolute zin ook minder mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Dit geldt voor zowel de starters als de doorstromers die bij WoningNet ingeschreven staan. Het aantal geregistreerde woningzoekenden nam in 2012 af met 45%. Dit komt door opschoning van het bestand.

Volgens Europese regelgeving moet 90% van alle huurwoningen tot € 681 euro verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot € 34.085. In 2012 hebben de corporaties 94% van hun woningen in de Stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens. Getracht wordt meer woningen toe te wijzen aan gezinnen met een inkomen net boven de genoemde grens, omdat zij het meeste klem lijken te zitten op de woningmarkt.

Om kansen te bieden aan urgente woningzoekenden, wordt sinds half april 2013 een percentage van de vrijkomende woningen via loting toegewezen. Op lotingwoningen kwamen gelijk al veel reacties: in de eerste ronde werd gemiddeld 596 keer gereageerd op lotingwoningen voor alle ingeschrevenen bij WoningNet en 246 keer op lotingwoningen voor doorstromers.

De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) en de Stadsregio Amsterdam. “De effecten van de crisis zijn zichtbaar in de cijfers”, licht Hans van Harten toe namens het PWNR.

“De doorstroming stokt, omdat iedereen blijft zitten waar hij zit. Het teruggelopen aantal verhuringen in de sociale huursector is zorgelijk. Wel verhuren de corporaties in de regio ook veel studentenwoningen en woningen voor tijdelijke verhuur beneden de € 574. Deze cijfers zijn niet in deze rapportage meegenomen.” Het volledige rapport is te downloaden op de website van de Stadsregio Amsterdam (pdf) of van het PWNR.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.