Bijgewerkt: 2 oktober 2022

De waterkwaliteit van de Amstelveense Poel is niet geschikt voor zwemmers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-12-2016

In uw raadsvergadering van 13 juli 2016 heeft u de motie zwemwater Poel aangenomen met de vraag om met het Hoogheemraadschap van Rijnland te onderzoeken, hoe zwemmen in de Poel zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. Het water in de Poel is troebel en er zijn veel algen en bijna geen waterplanten. Zoals wethouder Peter Bot in uw raadsvergadering heeft toegelicht, staat dit onderwerp hoog op de agenda en is het verbeteren van de waterkwaliteit een langdurig en kostbaar traject.

De waterkwaliteit van de Poel is inmiddels door Rijnland opgenomen in hun Kaderrichtlijn Water (KRW) 2016-2021. Het doel van de KRW is goede chemische en ecologische kwaliteit van het water. Niet te veel voedings- of vervuilende stoffen, een goed evenwicht en genoeg variatie in waterdieren en waterplanten. In deze periode onderzoekt en voert Rijnland haalbare maatregelen uit die een positief effect hebben.

Zo onderzoekt Rijnland met Waternet, het Amsterdamse Bos en de gemeente hoe de watertoevoer richting de polders kan worden beperkt. Het doel is, dat minder voedselrijk water vanuit de Nieuwe Meer de Poel bereikt, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Rijnland en het Amsterdamse Bos hebben inmiddels in de aanvoersloot tussen de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel helofytenfilters (moerasfilter is een filter, dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofyt, of telmatofyt is een bepaalde levensvorm: het is een tweejarige- of vaste plant, waarvan enkel de onder water zittende knoppen een ongunstige periode, zoals een winter, overleven. red.) geplaatst.

Tijdens het bestuurlijk overleg van 14 november 2016 tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente heeft wethouder Peter Bot de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel opnieuw op de agenda gezet. Rijnland geeft aan, dat het naar verwachting nog vele jaren duurt, voordat de waterkwaliteit op orde is. Dit betekent, dat de kansen voor de aanleg van een succesvolle zwemwaterlocatie in de Poel voorlopig klein zijn. Voor het bereiken van zwemwaterkwaliteit moet namelijk eerst het water van de Poel verbeteren, zodat de blauwalg vermindert. De natuurlijke veenbodem van de Poel is een hinderlijke factor bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Rijnland onderzoekt maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Voor symptoombestrijding van blauwalg zijn beperkte mogelijkheden. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris,de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, de secretaris drs. H.H. Winthorst, wnd.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Amstelveense veenplas de Poel in april 2016 met in de achtergrond de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Volgens het rapport, de blauwalg in de Amstelveense Poel vormt de grootste obstakel voor de inrichting van een zwemwaterlocatie


Wijkbeheer 28 november 2016 Kaderrichtlijn Water

Rijnland pakt de Kaderrichtlijn Water (KRW) via 3 sporen aan:

-herstel geprioriteerde wateren;

-kansen pakken via KRW/synergie en

-emissies en beheer/onderhoud gebiedsbreed op orde (aanpak emissies landbouw, glastuinbouw en awzi’s (afvalwaterzuiveringsinstallaties).

KRW-synergie is de mogelijkheid om door ‘mee te koppelen’ met bestaande ontwikkelingen/projecten in de niet-geprioriteerde wateren, toch de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat dan om ontwikkelingen/projecten die geïnitieerd worden door derden waar Rijnland een bijdrage aan levert omdat het er de meerwaarde van ziet.

Planfase 2. De uitvoering van de KRW is in de periode 2009-2027 ingedeeld in 3 perioden van 6 jaar. Het is de bedoeling, dat de waterkwaliteit uiterlijk in 2027 goed is. De aanpak van de Amstelveense Poel valt in de 2e planfase, van 2016-2021.

Waterkwaliteit en ecologie. Binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) maken we onderscheid tussen waterkwaliteit en ecologie. Een goede waterkwaliteit betekent, dat er niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water zitten. Een goede ecologie houdt in, dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in, dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is (niet te veel, of weinig van het een of van het ander), en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. De KRW gaat ervan uit, dat als de waterkwaliteit op orde is, de ecologie vanzelf volgt.

Het is de waterkwaliteit die op dit moment het grootste obstakel vormt voor behalen van de KRW-doelstellingen. Op dit moment bevat het boezemwater van Rijnland te veel voedingsstoffen die voor (blauw)algengroei zorgt en te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen. Deze problemen zijn o.a. afkomstig uit de glastuinbouw, de landbouw en ook van Rijnlands eigen AWZI’s. Rijnland werkt samen met partijen uit deze sector om de toevoer van vervuilende stoffen te verminderen. Dit is echter een proces voor de lange adem, waarbij resultaten vooral op de lange termijn te verwachten zijn.

Amstelveense Poel en voedselrijk water. Het beschreven probleem van de waterkwaliteit geldt ook voor de Amstelveense Poel. De Poel behoort niet tot Rijnlands boezemstelsel, maar ontvangt wel boezemwater uit de Nieuwe Meer. Dit om het water te compenseren, dat vanuit de Poel het stadswater van Amstelveen doorspoelt. Op deze manier wordt voedselrijk water de Poel ingelaten. Daarnaast is de Amstelveense Poel een ondiep waterlichaam met een veenbodem. Ook deze veenbodem zorgt voor problemen, omdat het fosfaten loslaat die voor voedselrijk water zorgen.

Blauwalg en zwemwater. Verschillende algensoorten, waaronder de blauwalg gedijen goed in voedselrijk water. Ze zorgen voor troebel water en - in het geval van de blauwalg - zelfs voor water, dat voor de mens gevaarlijk is om in te zwemmen. De blauwalg in de Amstelveense Poel vormt daarmee een obstakel voor de inrichting van een zwemwaterlocatie. Het duurt naar verwachting nog vele jaren, voordat de waterkwaliteit op orde is. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden voor symptoombestrijding van blauwalg. Dit betekent, dat de kansen voor de aanleg van een succesvolle zwemwaterlocatie in de Amstelveense Poel voorlopig klein zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.